Do zobaczenia gdzieś w Polsce…

Samorząd

Redakcja "Europejskiego Doradcy Samorządowego", przy wsparciu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, organizuje - już po raz trzeci - cykl konferencji dla JST i podmiotów zależnych. Hasło wywoławcze "Wiedzieć, znaczy zarabiać" pozostaje niezmienne, lecz treści i formy prezentacji wzbogacane są o scenariusze, które pisze samo życie.

Projekt, który realizowany będzie przez siedem tygodni, rozpoczęliśmy go 23 września w Krakowie, by zakończyć 14 listopada w Warszawie, nie doszedłby do skutku, gdyby nie wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe naszych wypróbowanych partnerów. Sprawdzona formuła 16 spotkań wojewódzkich, została zmodyfikowana o tyle, że zaczęliśmy w Krakowie – historycznej stolicy, by zakończyć w Warszawie stolicy kraju i europejskiej prezydencji.

Pełny artykuł tutaj.

Udostępnij artykuł:

Do zobaczenia gdzieś w Polsce…

Polecamy

Redakcja "Europejskiego Doradcy Samorządowego", przy wsparciu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, organizuje - już po raz trzeci - cykl konferencji dla JST i podmiotów zależnych. Hasło wywoławcze "Wiedzieć, znaczy zarabiać" pozostaje niezmienne, lecz treści i formy prezentacji wzbogacane są o scenariusze, które pisze samo życie.

Projekt, który realizowany będzie przez siedem tygodni, rozpoczęliśmy go 23 września w Krakowie, by zakończyć 14 listopada w Warszawie, nie doszedłby do skutku, gdyby nie wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe naszych wypróbowanych partnerów. Sprawdzona formuła 16 spotkań wojewódzkich, została zmodyfikowana o tyle, że zaczęliśmy w Krakowie – historycznej stolicy, by zakończyć w Warszawie stolicy kraju i europejskiej prezydencji.

Odniesień europejskich będzie zresztą więcej. Zarówno w nawiązaniu do obecnej perspektywy finansowej, która poza bezprecedensowym napływem funduszy unijnych, również do małych ojczyzn, przyniosła nowe wyzwania samorządom, jak i kolejnego okresy finansowania 2014-2020, który oznacza zmianę funkcji instrumentów finansowych oraz inne ich alokowanie. W pierwszym przypadku idzie nie tylko o konieczność wygenerowania tzw. udziału własnego, lecz profesjonalne zarządzanie realizowanymi inwestycjami, wreszcie dokonanie rozliczeń zgodnie z procedurami i wymogami unijnymi. W wielu przypadkach okazuje się to być wyzwanie porównywalne z aplikowaniem o środki. W drugim istotę stanowi poznanie i zrozumienie nowych reguł, które stworzą szansę przedłużenia obecnego boomu inwestycyjnego.

Trudności hartują

Potrzeba konsolidacji finansów publicznych, co do zasady bezdyskusyjna, rodzi kontrowersje i pytania, bowiem samorządy, inwestując w rozwój, poddawane są tym samym rygorom co administracja centralna, której wydatki w znacznej mierze wynikają z bieżącego funkcjonowania, zaś udział procentowy w zobowiązaniach budżetu jest nieporównanie większy. Pojawiające w tym stanie rzeczy kontrowersje i rozbieżne stanowiska stawiają na wokandzie kwestie, które miast generować naturalne w tej sytuacji konflikty, przybliżą nas do racjonalnych i skutecznych rozwiązań. Temu służą w zamyśle propozycje naszych partnerów dedykowane samorządom. Zarówno w zakresie nowoczesnych instrumentów i narzędzi finansowych służących racjonalnemu zarządzaniu budżetem, generowaniem funduszy zapewniających realizację statutowych zadań i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych z udziałem środków europejskich, wreszcie efektywnemu wdrażaniu nowych rozwiązań z obszaru e-PUAPU czy planowaniu rozwoju instytucjonalnego.

Wypróbowani partnerzy

Efektywne wykorzystanie zbioru danych, które – choć rozproszone – pozostają w gestii samorządów różnych szczebli, poczynając od tzw. danych wrażliwych, to wyzwanie techniczne, technologiczne, organizacyjne i finansowe. Zmiany regulacji prawnych otwierają nowe możliwości w tym obszarze.

Poczynając od wspomnianej już e-administracji, przez zarządzanie składnikami majątkowymi, po skuteczne egzekwowanie należności publiczno-prawnych czy rozliczanie dóbr i usług, których nabywcą jest JST i jednostki podległe. Stąd obok Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Centrów Informacji Gospodarczej i AMRON-u, dysponujących ekspertyzą w zakresie dostępu do baz danych umożliwiających efektywne wykorzystywanie informacji gospodarczej zapewniającej bezpieczny obrót, optymalizację kosztów i budowę zaufania pojawili się nowi partnerzy. W tej liczbie Fujitsu dysponujące wiedzą i zapleczem techniczno-technologicznym niezbędnym do implementowania nowoczesnych rozwiązań z obszaru IT do realizacji statutowych zadań. Relatywnie tanio! Efektywnie i z zachowaniem wymogów w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych. Co więcej, w przypadku mniejszych jednostek samorządu otwiera się szansa outsourcowania części zadań, dzierżawienia mocy obliczeniowych i baz danych, bez konieczności ponoszenia nakładów na tworzenie i eksploatację własnej bazy.

Wzorem lat ubiegłych projekt wspierają BPS i SGB zrzeszające banki spółdzielcze związane z samorządami na dobre i na złe. W trudnych czasach spowolnienia gospodarczego to właśnie banki spółdzielcze odpowiedziały na potrzeby samorządów lokalnych. Nie tylko zapewniając bieżącą obsługę finansową, ale tworząc nowe narzędzia w postaci emisji obligacji komunalnych pozwalających pozyskać środki na finansowanie inwestycji, udzielając gwarancji i poręczeń oraz wspierając wiele działań, które nie mieściły się wprawdzie w planie biznesowym, lecz stanowiły wypełnienie misyjnego wymiaru działania, obecnego w strategii budowania trwałych relacji z klientami.

Robić interesy w trudnym czasie

Uwarunkowania samorządowych finansów zmieniają się nie tylko z uwagi na osiąganie dopuszczalnego ustawowo pułapu zadłużenia, lecz czas realizacji dużych projektów, wykraczający nie tylko poza wymiar jednej kadencji władz lokalnych, lecz także przyjęte w realiach naszego rynku finansowego okresy angażowania aktywów bankowych. Szczęśliwie ten stan rzeczy się zmienia. Stąd też w tegorocznym cyklu konferencji dla JST i podmiotów zależnych pojawił się – po raz pierwszy – duży bank komercyjny – PEKAO S.A. To widomy dowód, że samorządy są klientem atrakcyjnym, wiarygodnym i pożądanym.

Banki uczą się samorządu i odwrotnie. Zwłaszcza duże projekty, realizowane przez metropolie w obszarze transportu publicznego czy dostawy tak podstawowych dóbr, jak woda, można realizować – niezależnie od zdolności kredytowej czy standingu finansowego podmiotów za nie odpowiedzialnych – na podstawie wieloletnich umów gwarantujących wypełnienie zobowiązań wynikających z emisji obligacji przychodowych.

Profesjonalizm gwarancją powodzenia

Gospodarka rynkowa, wahania koniunktury, brak stabilizacji finansowej, wymieniać można by długo, to wyzwania, które sprawiają, że w JST nawet sfera społeczna, jak oświata czy ochrona zdrowia, wymagają profesjonalnego zarządzania, efektywnego planowania, monitorowania i oceny w sferze programowej, organizacyjnej, wydatkowej i dokumentacyjnej. Powierzanie tych zadań wyspecjalizowanym firmom doradczym, to jedno z możliwych rozwiązań, lecz daleko skuteczniejsze i bardziej efektywne jest zapewnienie własnym kadrom takiej ścieżki rozwoju zawodowego, która pozwoli przyswoić i implementować wiedzę z zakresu metodologii i metodyki zarządzania projektami. Stąd udział w projekcie – po raz kolejny CRM, którego partnerzy łączą dorobek praktyczny w obszarach finansów, organizacji i edukacji, z rozwijaniem licencjonowanej, certyfikowanej i upowszechnianej wiedzy przydatnej we wszystkich obszarach stanowiących domenę JST.

Edukacja kluczem sukcesu

Nowa jakość tegorocznego cyklu, stanowiąca próbę odpowiedzi nie tylko na wyzwania czasu, lecz postulaty i opinie formułowane w roku ubiegłym, to osobny blok dedykowany edukacji ekonomicznej. Ma ona fundamentalne znaczenie w wielu wymiarach. Poczynając od kształcenia ku zmianie, innowacji, konkurencyjności, co poza zasobem wiedzy i umiejętności wymaga zmiany nastawienia, przez zapewnienie dostępu do najlepszych rozwiązań w tym względzie, po zagwarantowanie źródeł finansowania działań w tym obszarze. Na wszystkich szczeblach edukacji, zwłaszcza tych, które pozostają w pieczy i kompetencjach samorządu. Stąd obecność Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości – organizacji pożytku publicznego realizującej trzynaście programów dedykowanych praktycznemu zrozumieniu zasad ekonomii i biznesu, poczynając od szkoły podstawowej, po przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy.

vObecność Narodowego Banku Polskiego, obok niewątpliwego podniesienia prestiżu i znaczenia całego cyklu, przybliży wiedzę na temat dorobku edukowania ekonomicznego poprzez oświatę. Nie tylko przez opis programów, metodyk i pomocy dydaktycznych, lecz wskazanie źródeł wsparcia finansowego dla autorskich programów, materiałów pomocniczych czy konkretnych projektów podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Słowem: komu, ile i na co może przeznaczyć NBP. Dodajmy, że ta misja ma poczesne miejsce w inicjatywach banku od czasu jej podjęcia przez profesora Leszka Balcerowicza. Dzieło konsekwentnie kontynuowali następcy, z obecnym prezesem profesorem Markiem Belką włącznie.

Społeczna funkcja sektora

Nie jest przypadkiem, że projekt, który powstał jako rodzaj eksperymentu, z każdym rokiem krzepnie i pozyskuje nowych sojuszników. Wyrazem tego są nie tylko patronaty, jakich udzieliły nam resorty finansów i rozwoju regionalnego oraz honorowe patronaty 16 marszałków wojewódzkich, lecz wsparcie, jakie uzyskujemy ze strony Związku Banków Polskich i osobiście jego prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza. Z racji pełnionej funkcji, a także przewodniczenia Radzie Programowej Europejskiego Doradcy Samorządowego czynnie wspiera on budowanie stabilnych i trwałych relacji pomiędzy bankami – instytucjami zaufania publicznego – oraz samorządami, które decydują o jakości naszego życia na co dzień i perspektywach rozwojowych w przyszłości.

Jak wziąć udział w konferencjach?

Wszystkich zainteresowanych, w tej liczbie tych, którzy po raz pierwszy dowiadują się o cyklu, zachęcamy do BEZPŁATNEGO UCZESTNICTWA w naszym projekcie. Jedyny warunek, to zalogowanie się na stronie: www.aleBank.pl/KonferencjeEDS i uzyskanie potwierdzenia dokonanego zgłoszenia.

Do zobaczenia!

Maciej Małek

Więcej informacji na temat konferencji EDS oraz bezpłatna rejestracja.

 

Udostępnij artykuł: