Dobre pierwsze półrocze na rynku mieszkaniowym – Raport AMRON-SARFiN 2/2015

Polecamy

Jest pozytywny sygnał z rynku obrotu nieruchomościami mieszkaniowymi. Zarówno liczba, jak i wartość kredytów w drugim kwartale tego roku były zdecydowanie wyższe. W tym okresie zawarto 46504 umowy (wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału o 10,28%) o wartości 10,058 mld zł (wzrost o 12,03%).

Również w relacji rok do roku pierwsze półrocze 2015 roku to ilościowy wzrost o ponad 2% w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku i o ponad 5%, jeśli chodzi o wysokość akcji kredytowej. Jak stwierdził, dr Jacek Furga, prezes Centrum AMRON i przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP, na te wyniki wpływ ma sezonowość. Z reguły wyniki w pierwszym kwartale są niższe choćby ze względów klimatycznych, co widać na rynkach inwestycji i akcji kredytowej. Jednak odbicie w drugim kwartale jest w tym roku zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich. Od trzech lat tak dużego wzrostu po pierwszym kwartale nie było. Jak uważa, dr Jacek Furga, po części nie jest to naturalne ożywienie, jeśli chodzi o inwestycje na rynku mieszkaniowym, ale raczej forma inwestycji tych osób, które dysponują środkami własnymi wycofywanymi z innych instrumentów finansowych i poszerzonymi kredytem bankowym (stąd wzrost akcji kredytowej). Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Centrum AMRON, tylko dla rynku warszawskiego, wzrost akcji kredytowej w ciągu dwu lat wyniósł ponad 10% z 27% do ponad 38%, jeśli chodzi o liczbę nowo uruchomionych kredytów. Świadczy to o tym, że są to mieszkania nabywane w celach inwestycyjnych. Ten wzrost nie zdążył się jeszcze przełożyć się na wzrost cen mieszkań na rynku. Takich wzrostów nie przewiduje się, bo zwłaszcza na rynku pierwotnym mamy nadpodaż lokali i to nie tylko w Warszawie. W mniejszych miejscowościach okresowo wyższy poziom akcji kredytowej był jeszcze w 2013 roku, teraz ponownie spada. Dr Jacek Furga, przewiduje, że dobre wyniki pierwszego półrocza przełożą się na lepsze wyniki w całym 2015 roku.

Podsumowując, zgodnie z Raportem, rynek czynnych umów kredytowych w drugim kwartale tego roku wzrósł o 1,56%, czyli o 29 928 sztuk w stosunku do pierwszego kwartału. Natomiast łączna liczba takich umów kredytowych na koniec pierwszego półrocza tego roku to 1945287 sztuk (wartość zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów hipotecznych wyniosła 374,039 mld zł).

Jeśli chodzi o średnie ceny transakcyjne mieszkań, to według danych zebranych przez AMRON nie zmieniają się one w dużych miastach lub w niewielkim zakresie, praktycznie od końca 2012 roku. Również w II kwartale 2015 roku odnotowano tylko nieznaczne zmiany średniej jednostkowej ceny transakcyjnej lokali mieszkalnych w ośmiu największych aglomeracjach naszego kraju. Tylko w Poznaniu, Łodzi i Gdańsku odnotowano niewielkie spadki średniej ceny transakcyjnej metra kwadratowego, odpowiednio o 54, 51 i 36 zł/m kw. We Wrocławiu ceny metra kwadratowego wzrosły o 58 zł, a w Warszawie o 86 zł.

Nadal pewien niepokój może budzić obserwacja, że z kredytów na finansowanie nieruchomości korzystają w większości osoby dobrze sytuowane. Może to sugerować, że zgromadzenie wkładu własnego przekracza możliwości wielu rodzin. Nadal brak, postulowanego od wielu lat przez ZBP, systemu zachęt do długoterminowego oszczędzania na wkład własny.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: