Dobre wyniki TFI w I półroczu 2017 roku

Raporty

Na koniec czerwca 2017 r. sektor ten odnotował wyraźną poprawą osiąganych wyników. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 309,4 mld zł (wzrost o 2,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Na koniec czerwca 2017 r. sektor ten odnotował wyraźną poprawą osiąganych wyników. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 309,4 mld zł (wzrost o 2,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Osiągnięto dodatni wynik z operacji w kwocie 13,7 mld zł (o 7,7 mld zł więcej niż rok wcześniej). Z kolei wartość lokat funduszy zwiększyła się do 274,3 mld zł (o 2,7%), a aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,2 mld zł (wzrost o 15,3%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,3 mld zł i był wyższy aż o 27,9% niż przed rokiem.W końcu czerwca 2017 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 925 funduszy inwestycyjnych (o 12 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 44 (43 przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła z 51 do 53, zaś w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ich liczba zwiększyła się z 819 do 828 – czytamy w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego.

Z ogółu zgromadzonych aktywów w wysokości 309 444,8 mln zł (wzrost o 2,8% w stosunku do I półrocza 2016 r.) można wydzielić aktywa:- funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 156 079,9 mln zł (spadek o 1,2%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 52,5% do 50,4%;- otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 100 108,4 mln zł (wzrost o 12,8%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 29,5% do 32,4%;- specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 53 256,5 mln zł; ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 17,2%, wobec 18,0% przed rokiem.Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, ich wartość w końcu czerwca 2017 r. wyniosła 152 122,8 mln zł i utrzymała się na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 49,2% (wobec 50,2% przed rokiem).

W I półroczu 2017 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 15 788,1 mln zł i były niższe o 16,3% w porównaniu z końcem czerwca 2016 r. Należności z tytułu zbytych lokat wyniosły 8 089,4 mln zł.Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych zwiększyły się o 2,0% do 5 050,0 mln zł.Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniosła 908,2 mln zł.Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 21 933,0 mln zł (spadek o 8,0%), w tym zobowiązania z tytułu nabytych aktywów w kwocie 9 649,2 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosła 6 678,6 mln zł (spadek o 32,8%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 1 389,2 mln zł (spadek o 29,2%). Najwyższe zobowiązania w kwocie 11 196,4 mln zł wykazały fundusze inwestycyjne otwarte, co stanowiło 51,0% wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych. W dniu 30 czerwca 2017 r. aktywa netto funduszy ukształtowały się na poziomie 287 511,8 mln zł, tj. o 3,7% wyższym niż w końcu czerwca 2016 r.Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 147 637,8 mln zł, funduszy inwestycyjnych otwartych 88 912,0 mln zł, a specjalistycznych funduszy otwartych 50 962,0 mln zł.Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca 2017 r. zwiększyła się do 274 309,7 mln zł (o 2,7%). W ramach tych lokat dłużne papiery wartościowe miały najwyższą wartość tj. 131 920,3 mln zł (wzrost o 23,8%), w tym lokaty w obligacjach wyniosły 123 281,9 mln zł (wzrost o 16,4%). Wartość akcji zmniejszyła się do kwoty 84 186,9 mln zł (o 14,0%). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta wyniosły 13 527,3 mln zł. Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 12 925,3 mln zł (spadek o 35,6%). Udziały w spółkach zwiększyły się do kwoty 10 859,0 mln zł (o 45,3%). Depozyty zmniejszyły się do 2 908,7 mln zł (o 55,8%). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 48,1% i 30,7%.Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 r. wyniosły 5 130,8 mln zł (o 16,5% mniej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były przychody odsetkowe, które osiągnęły wartość 2 579,6 mln zł (wzrost o 22,9%) i stanowiły 50,3% przychodów z lokat.Dywidendy i inne udziały w zyskach wyniosły 1 173,9 mln zł (spadek o 46,8%). Wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających funduszami wyniosły 1 843,8 mln zł (wzrost o 17,9%). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 3 288,4 mln zł i były wyższe o 5,6% niż rok wcześniej.W I połowie 2017 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 13 731,9 mln zł, jego ponad dwukrotny wzrost spowodowany był zyskiem z tytułu wyceny lokat w wysokości 6 934,6 mln zł (w I półroczu 2016 r. zysk w kwocie 1 313,6 mln zł). Odnotowano również zysk z tytułu zbytych lokat, który wyniósł 4 954,8 mln zł. Towarzystwa Funduszy InwestycyjnychW końcu czerwca 2017 r. działało 61 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 230,6 mln zł (o 15,3% więcej niż w końcu czerwca 2016 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 854,6 mln zł i stanowiły 83,1% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 407,4 mln zł (o 23,3%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (78,5%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 493,2 mln zł (spadek o 1,5% w stosunku do czerwca 2016 r.) i stanowiły 66,9% ogółu pasywów. Wartość kapitału zagranicznego w kapitale (funduszu) podstawowym TFI zwiększyła się do 168,7 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,4 pkt. proc. do 31,7%).Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2017 r. wyniósł 382,6 mln zł i był wyższy o 27,8% w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 308,0 mln zł złożyły się zyski 51 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 324,0 mln zł i straty 10 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 16,0 mln zł.Szczegóły:http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/wyniki-finansowe-funduszy-inwestycyjnych-i-towarzystw-funduszy-inwestycyjnych-w-i-polroczu-2017-roku,10,24.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: