Dołącz do grona współwłaścicieli Banku Spółdzielczego w Limanowej, zostań udziałowcem!

Bankowość spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Limanowej z sukcesem działa na rynku już od ponad 142 lat, dostarczając wysokiej jakości usług finansowych mieszkańcom powiatu limanowskiego, Nowego Sącza, Tarnowa i Krakowa.

Plakat udziałowcy
Fot. Bank Spółdzielczy w Limanowej

Bank Spółdzielczy w Limanowej z sukcesem działa na rynku już od ponad 142 lat, dostarczając wysokiej jakości usług finansowych mieszkańcom powiatu limanowskiego, Nowego Sącza, Tarnowa i Krakowa.

Warunkiem przyjęcia do grona udziałowców jest złożenie przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji członkowskiej #BankSpółdzielczywLimanowej

Łącząc doświadczenie i tradycje bankowości z nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów Bank specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, firm, instytucji i rolników. Bardzo dobrze rozwinięta siec placówek Banku sprawia, że są one blisko klientów i mogą oferować im szybką, sprawną i kompleksową obsługę na wysokim poziomie jakości.Działając na rzecz lokalnej społeczności, Bank Spółdzielczy w Limanowej jest jednym z największych sponsorów inicjatyw charytatywnych i społecznych. Wspiera działalność stowarzyszeń i klubów sportowych, szkół, przedszkoli, straży pożarnych, ośrodków kultury i zespołów muzycznych.Czytaj także: Bank Spółdzielczy w Limanowej wymienia standardowe karty stykowe na karty zbliżeniowe >>>Bank Spółdzielczy w Limanowej to Bank blisko Ciebie – który jest partnerem i doradcą, a nie tylko instytucją oferującą usługi bankowe. Swoją działalność prowadzi wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Jest spółdzielnią, którą tworzą członkowie – właściciele Banku. Wszyscy oni, bez względu na liczbę udziałów, mogą być wybierani do organów Banku i mają równe prawa.

Chcesz mieć udział w decydowaniu o kierunkach rozwoju Banku?Zależy Ci na uczestnictwie w rozwoju lokalnym?Zostań udziałowcem Banku Spółdzielczego w Limanowej! Członkiem Banku Spółdzielczego może być:
  • osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • osoba prawna.

Wpisowe i udziały

Warunkiem przyjęcia do grona udziałowców jest złożenie przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji członkowskiej. O przyjęciu w poczet Członków Banku decyduje Zarząd Banku, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji. Deklaracje członkowskie są dostępne w każdej placówce. Możesz śmiało o nie zapytać pracowników swojego oddziału!

Warunki przyjęcia w poczet członków banku

Chcąc zostać przyjętym w poczet Członków Banku jako osoba fizyczna, należy wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział o wartości 150,00 zł. Chcąc zostać Członkiem Banku jako osoba prawna, należy wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 10 udziałów o wartości 150,00 zł. Wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet Członków Banku.Członkowie mają prawo: 
  • brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
  • otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
  • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
  • przeglądać rejestr członków,
  • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.
Więcej informacji na www.bs.limanowa.pl. 
Udostępnij artykuł: