Dostosujmy Konstytucję, wyznaczmy daty wejścia do ERM II i przyjęcia euro

Finanse i gospodarka

Tworzy się druga Unia Europejska - złożona z krajów strefy euro (Pakt fiskalny, Unia Bankowa, Europejski Mechanizm Stabilności).

Tworzy się druga Unia Europejska - złożona z krajów strefy euro (Pakt fiskalny, Unia Bankowa, Europejski Mechanizm Stabilności).

Jeżeli Polski nie będzie w tej grupie państw, zostaniemy zepchnięci na margines polityczny i gospodarczy, radykalnie obniży się siła polskiej gospodarki i poziom życia Polaków.

Do głosu dochodzą wyłącznie przeciwnicy wejścia do strefy do euro.

Wzywamy Rząd i Parlament do podjęcia akcji publiczno-edukacyjnej oraz merytorycznej dyskusji o korzyściach i zagrożeniach wynikających z uczestnictwa w unii walutowej. Apelujemy o rozpoczęcie cyklu debat dotyczących sposobu i procesu dochodzenia Polski do strefy euro.

Apelujemy do mediów o podjęcie tej tematyki na swoich łamach i rozprawianie się z mitami dotyczącymi zagrożeń spowodowanych byciem w strefie euro (tj. wzrost cen; spadek siły nabywczej obecnych wynagrodzeń i emerytur; konieczność przeczekania, aż nasz gospodarka będzie bardzo silna etc.)

Apelujemy do organizacji pozarządowych i ekspertów o publiczne zabieranie głosu i naciskanie na jak najszybsze przyjęcie europejskiej waluty.

Obecność Polski w strefie euro powinna być strategicznym celem rządu.

Koniecznie zdaniem BCC działania by Polska przyjęła euro:

 1. Należy przedstawić wkrótce datę wejścia Polski do strefy euro. Podana data będzie działała mobilizująco na rząd, a także - jeżeli rynki finansowe odbiorą ją jako wiarygodną - spowoduje spadek kosztów obsługi długu publicznego i rynkowych stóp procentowych.
 2. Należy przygotować zmiany w Konstytucji, niezbędne w procesie przechodzenia do strefy euro i przystąpić do zbudowania zaraz po wyborach parlamentarnych odpowiedniej koalicji dla przegłosowania tych zmian.
 3. Zbudowanie większości konstytucyjnej wymaga dużo silniejszego niż obecnie poparcia opinii publicznej, a to z kolei wymusza potrzebę dużo bardziej intensywnej aktywności informacyjnej ze strony rządu oraz partii politycznych.
 4. Korzyści ekonomiczne, udokumentowane w dwóch raportach Narodowego Banku Polskiego pozostają nadal aktualne (punkty poniżej). Obecność w strefie euro to przede wszystkim wyraźnie niższe stopy procentowe i niższe koszty handlowe, także niższy deficyt budżetowy oraz niska inflacja.
 5. Wszystkie te elementy są nam potrzebne aby ograniczyć w sposób trwały ryzyko niestabilności polskiej gospodarki, w tym także koszt zawirowań na światowych rynkach finansowych. Podjęte i realizowane w ostatnich latach reformy w strefie euro znacznie poprawiły stabilność tej strefy, więc korzyści związane z wejściem do niej są teraz większe niż były dotąd, a ryzyka mniejsze.
 6. Państwa należące do strefy euro są głębiej zintegrowane gospodarczo, co stanowi fundament silniejszej współpracy politycznej, w rezultacie mają większy wpływ na decyzje zapadające w Unii Europejskiej. To ekonomiczna i polityczna polisa ubezpieczeniowa. Ostatnie wydarzenia w relacjach z Federacją Rosyjską uwydatniły nam wszystkim dużą wartość takiej polisy.

Korzyści z wejścia do strefy euro dla indywidualnych przedsiębiorców:

 1. Usunięcie płynnego kursu złotego jako źródła wstrząsów w dochodach z eksportu i kosztach importu.
 2. Eliminacja kosztów wymiany euro na złotówki i odwrotnie (marże, opłaty, ubezpieczenia).
 3. O około 2 punkty niższe stopy procentowe od kredytów.
 4. Redukcja sprawozdawczości finansowej.
 5. Ograniczenie kosztów związanych z zatrudnianiem doradców finansowych.
 6. Redukcja czasu związanego z transferem walut.
 7. Wzrost pewności planowania działalności gospodarczej w oparciu o jednolitą walutę.
 8. Możliwość trafniejszej alokacji kapitału.
 9. Zwiększony dopływ do Polski kapitału i technologii.

Korzyści z wejścia do strefy euro dla gospodarki i państwa:

 1. Zwiększenie wiarygodności kraju, w rezultacie redukcja kosztów obsługi długu publicznego o kilka mld zł rocznie.
 2. Silniejsze procesy dostosowawcze polskiej gospodarki do wymagań handlu zagranicznego.
 3. Zwiększony napływ inwestycji zagranicznych.
 4. Wzrost inwestycji krajowych.
 5. Zwiększony napływ nowych technologii.
 6. Redukcja wpływu na gospodarkę spekulacyjnego kapitału.
 7. Większe uczestnictwo polskich przedsiębiorców w europejskim rynku obligacji.
 8. Większa przejrzystość i porównywalność cen

Marek Goliszewski,
prezes BCC

Udostępnij artykuł: