Dotacje unijne dla rolników

Polecamy

Gdzie, ile oraz na jakich zasadach otrzymają polscy rolnicy? O wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w sektorze rolnictwa zapytaliśmy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego.

Gdzie, ile oraz na jakich zasadach otrzymają polscy rolnicy? O wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w sektorze rolnictwa zapytaliśmy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego.

Biznes-Firma.pl zapytała Pana Ministra o stan prac nad unijnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), fundusze o jakie będą mogli starać się przedsiębiorcy z sektora rolniczego oraz zasady na jakich będą one przyznawane.

Biznes-Firma.pl: W kwietniu tego roku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich został przekazany do akceptacji Komisji Europejskiej. Na jakim etapie są obecnie negocjacje oraz kiedy i w jakim obszarze można spodziewać się uruchomienia pierwszych naborów wniosków?

Marek Sawicki: Projekt Programu przesłany został do Komisji Europejskiej 7 kwietnia. W połowie lipca nadeszły uwagi. Aby maksymalnie przyspieszyć proces negocjacji, pierwsze odpowiedzi, mające głównie charakter wyjaśniający, zostały już nieformalnie przekazane. Obecnie przygotowujemy dalsze wyjaśnienia. Po urlopie unijnych urzędników, we wrześniu, negocjacje powinny ruszyć intensywnie.

Zależy mi na tym, aby jako pierwsze ruszyły działania inwestycyjne. W obecnej, trudnej dla rolnictwa sytuacji globalnej, kiedy konkurencyjność rolnictwa będzie decydować o tym, które państwa zdobędą i utrzymają nowe rynki zbytu, jest to szczególnie istotne dla rolników.

Biznes-Firma.pl: Budżet PROW na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro. Jaka część z tych środków zostanie przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i jak to ma się do budżetu jego poprzednika na ten sam cel?

Marek Sawicki: Budżet Programu jest nieco niższy niż w poprzednim okresie programowania. Po raz pierwszy natomiast mamy spójne dwa instrumenty - PROW 2014 - 2020 i system płatności bezpośrednich. Ukierunkowane są one na wsparcie rolnika aktywnego tak, aby w obecnym okresie programowania jak największa liczba gospodarstw rolnych mogła na trwale związać się z rynkiem. W przypadku PROW 2014 - 2020 chodzi o wsparcie nakierowane szeroko na rozwój rolnictwa: modernizację gospodarstw, przyspieszenie wymiany pokoleniowej, wsparcie dla obszarów o niekorzystnej lokalizacji - służącemu utrzymaniu gospodarowania na glebach słabszych. Poprzez PROW będziemy także wspierać małe gospodarstwa, które mają konkretny pomysł na swój rozwój i mogą to zrealizować.

Natomiast działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które mogą uzyskać wsparcie z innych środków, przede wszystkim polityki spójności, takie jak na przykład wsparcie rozwoju Internetu czy właśnie przedsiębiorczości, będą w głównym stopniu finansowane z innych programów objętych Umową Partnerstwa. Dokument ten stanowi ramy działań rozwojowych dla wszystkich programów i był przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z innymi resortami oraz konsultowany ze wszystkimi regionami. Przewiduje on, że na rozwój przedsiębiorczości i lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich z polityki spójności zostanie przeznaczone ok. 1,5 mld euro, z ogólnej puli 5,2 mld euro przeznaczonych na obszary wiejskie zapisanej w Umowie Partnerstwa.

W PROW 2014-2020 rozwój przedsiębiorczości będzie wspierany przez kilka instrumentów. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej umożliwi rolnikowi sfinansowanie inwestycji w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej w zakresie szeroko zdefiniowanej produkcji lub usług. Kwota przeznaczona na ten instrument to ok. 414 mln euro.

W ramach wsparcia Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych przewiduje się wsparcie nie tylko MŚP prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa, lecz również odrębne nabory wniosków na rozpoczynanie przez rolników działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. Do przetwórstwa rolnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą wykorzystywać zarówno produkty ze swojego gospodarstwa jak i skupowane od innych rolników.

Ponadto, poprzez działanie LEADER, możliwe jest m.in. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych, udostępnianej lokalnym producentom. Wielkość wsparcia tego typu operacji w działaniu LEADER będzie uzależniona od decyzji lokalnych grup działania.

Biznes-Firma.pl: Czy w ramach nowego programu będzie można pozyskać środki na założenie lub rozwój firmy na wsi lub w małych miasteczkach, tak jak to miało miejsce w latach 2007-2013?

Marek Sawicki: Tak. Zarówno Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, wsparcie Przetwórstwa produktów rolnych, jak i wsparcie z działania LEADER może być udzielone w zależności od działania na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarze wiejskim lub w małych miastach.

Biznes-Firma.pl: Jakie - w stosunku do programu wdrażanego w latach 2007- 2013 - będą główne różnice, nowości, z którymi zmierzą się beneficjenci z sektora MMŚP zamierzający realizować projekty w ramach nowego programu?

Marek Sawicki: W działaniu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej nowością w obecnym programie jest forma wsparcia w postaci premii. Powinna ona być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu.

Pomoc wypłacana będzie w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione będzie od prawidłowej realizacji biznesplanu.

We wsparciu Przetwórstwa istotne jest nakierowanie wsparcia jedynie do podmiotów należących do MMŚP. Nadal będą wspierane podstawowe sektory przetwórstwa i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych. Preferencje we wsparciu będą dotyczyły grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, spółdzielni, w szczególności mleczarskich lub ogrodniczych.

Nowością jest możliwość uzyskania wsparcia w tym działaniu przez rolników, małżonków rolników i domowników na rozpoczęcie działalności przetwórczej. Wsparcie to może wynieść maksymalnie 100 tys. złotych.

Wsparcie przedsiębiorczości adresowane do sektora MŚP będzie kontynuowane w nowym okresie poprzez podejście LEADER. To znaczy, że wnioski nie będą już składane do ARiMR, ale do lokalnych grup działania, wybranych do realizacji lokalnych strategii rozwoju. LGD są to trójsektorowe organizacje pozarządowe, działające na obszarach wiejskich, charakteryzujące się oddolnym podejściem do rozwiązywania lokalnych problemów. LGD wybiorą najlepsze projekty w trybie konkursowym, a za weryfikację formalną wniosków będzie odpowiadał samorząd województwa, który również będzie stroną umowy.

Biznes-Firma.pl: Czy zasady przyznawania środków w ramach PROW 2014-2020, limity wsparcia ulegną zmianie? Jakich zmian w systemie finansowania powinni spodziewać się przedsiębiorcy planujący ubiegać się o dotacje w ramach nowego programu?

Marek Sawicki: Jak wspomniałem, w działaniu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej zmieni się forma wsparcia. Obecnie będą to premie.

Dotychczas możliwe było dofinansowanie inwestycji przy maksymalnym poziomie dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Obecnie beneficjent otrzyma premię w wysokości 100 tys. zł. W przetwórstwie obniżone zostaną limity wsparcia do 3 mln złotych, a w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów - kwota ta wyniesie 15 mln złotych.

W przypadku działania LEADER szczegółowe warunki przyznania pomocy zostaną określone w prawie krajowym, natomiast warunki wyboru operacji w lokalnych strategiach rozwoju.

Biznes-Firma.pl: Jakie instytucje zaangażowane będą w rozdzielanie środków unijnych? Czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal będzie pełniła funkcję instytucji płatniczej?

Marek Sawicki: ARiMR nadal będzie pełniła funkcję agencji płatniczej i będzie odpowiedzialna bezpośrednio za wdrożenie znacznej części działań. We wdrożenie PROW zaangażowana też będzie Agencja Rynku Rolnego oraz wspomniane wcześniej samorządy województw.

Źródło: Biznes-Firma.pl

 

Udostępnij artykuł: