Dr Tadeusz Białek nowym wiceprezesem Związku Banków Polskich

Gospodarka / Kadry / Prawo i regulacje

Nowym wiceprezesem Związku Banków Polskich został wybrany dr Tadeusz Białek, który zastąpił ustępującego mec. Jerzego Bańkę. Wyboru dokonano podczas dzisiejszego ( 23.04.) Walnego Zgromadzenia ZBP.

Tadeusz Białek, Związek Banków Polskich
Tadeusz Białek, Związek Banków Polskich (fot. ZBP)

Nowym wiceprezesem Związku Banków Polskich został wybrany dr Tadeusz Białek, który zastąpił ustępującego mec. Jerzego Bańkę. Wyboru dokonano podczas dzisiejszego ( 23.04.) Walnego Zgromadzenia ZBP.

#TadeuszBiałek: Ład instytucjonalny w połączeniu z jasnym rozdziałem kompetencji sprzyjać będą poczuciu bezpieczeństwa wszystkich interesariuszy systemu bankowego #ZBP

Walne Zgromadzenie ZBP dokonało wyboru składu Zarządu na kolejną kadencję. W składzie Zarządu pozostali Krzysztof Pietraszkiewicz i Włodzimierz Kiciński.

Z funkcji wiceprezesa ustąpił mec. Jerzy Bańka, który koordynował między innymi obszar prawny. Jego następcą został wybrany dr Tadeusz Białek – dotychczasowy dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP.

Nowo wybrany wiceprezes ZBP jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Z sektorem bankowym związany od 2003 r. Od 2010 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich.

Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Reprezentant EBF w pracach UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law). Arbiter Sądu Polubownego przy KNF.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad istotnymi aktami prawnymi m. in. w zakresie prawa bankowego i w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego.

Koordynator licznych prac interpretacyjnych w sektorze bankowym w zakresie nowych i zmienianych regulacji oraz projektów wdrożeniowych rozwiązań sektorowych (m.in. trwały nośnik, zwalczanie nadużyć podatkowych, kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych).

Wykładowca prawa bankowego i prawa nowych technologii (m.in. z zakresu regulacji FIN-TECH na Uniwersytecie Warszawskim). Autor kilkudziesięciu publikacji z ww. zakresu.

Dr Tadeusz Białek zastąpił wieloletniego wiceprezesa Związku Banków Polskich, wcześniej Prezesa Centrum Prawa Bankowego i Informacji mecenasa Jerzego Bańkę, w związku z jego przejściem na emeryturę.

Nie oznacza to jednak zawieszenia aktywności zawodowej dotychczasowego wiceprezesa, który swoją wiedzą i doświadczeniem będzie służył bezpośrednio bankom jako radca prawny, zaś całemu środowisku w roli doradcy Zarządu ZBP.

Dr Tadeusz Białek przejmie po swym poprzedniku koordynację działań Związku w szeroko rozumianym obszarze prawa i legislacji.

W wywiadzie dla kwietniowego numeru „Miesięcznika Finansowego BANK” zwracał m.in. uwagę na doniosłe znaczenie zaangażowania sektora finansowego w proces stanowienia prawa gospodarczego w Polsce:

 Jako Związek Banków Polskich właśnie w prawie upatrujemy gwaranta należytego, prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obrotu gospodarczego. Szczególnie w odniesieniu do obszarów zaangażowania banków. Nie jest zatem przypadkiem, że obszar, który przypadło mi w udziale koordynować w ramach realizacji statutowych zadań izby, angażuje relatywnie liczny zespół.

Jest regułą, że w przypadku istotnych dla sektora regulacji uczestniczymy w procesie legislacyjnym – poczynając od wstępnych konsultacji definiujących założenia i cele danego aktu prawnego, aż po etap finalny, jaki stanowi złożenie podpisu przez prezydenta – podkreślił dr Tadeusz Białek.

Ów udział izby gospodarczej, jaką jest Związek Banków Polskich, w kształtowaniu ładu regulacyjnego ma szczególne znaczenie, gdyż – jak wskazał nowo wybrany wiceprezes Związku – instytucja ta od wielu lat obserwuje funkcjonowanie różnych przepisów w praktyce, dzięki czemu jest w stanie ocenić jak najszerszą gamę możliwych skutków zastosowania przygotowywanych dopiero regulacji.

Owa wiedza praktyczna pozwala precyzyjnie wskazać obszary wymagające poprawienia, doprecyzowania, czy wręcz całościowej zmiany, celem poprawy funkcjonowania tak obrotu gospodarczego, jak i skutecznej egzekucji obowiązującego prawa. Często poprzez likwidację ujawnionych luk – dodał dr Białek.

Dr Tadeusz Białek wskazał również na niezwykle istotne znaczenie wewnętrznych regulacji sektorowych, które wypracowywane są od wielu już lat przez ZBP. Owe rekomendacje i zalecenia – jak wskazał nominat – nie mają wprawdzie rangi prawa państwowego, obowiązującego w sposób bezwzględny wszystkie podmioty, niemniej pozwalają na kształtowanie praktyki bankowej.

 W ramach związku tworzymy bowiem od lat samoregulacyjne, czyli nasze bankowe, soft law. Istotną pomoc w codziennym funkcjonowaniu banków obok wspomnianych rekomendacji stanowią opracowywane przez nas wyjaśnienia interpretacyjne w zakresie rozumienia poszczególnych przepisów prawa i ich implementowania na gruncie wewnętrznych regulaminów i procedur bankowych.

Owe wytyczne mają na celu spójne rozumienie i  wdrażanie z poziomu sektora zwłaszcza nowo przyjmowanych przepisów. Cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem banków, gdyż ułatwiają w praktyce wdrażanie skomplikowanych niekiedy przepisów – nadmienił nowo wybrany wiceprezes Związku Banków Polskich.

Podkreślił wagę dialogu pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnym, komercyjnym sektorem bankowym w ramach takich struktur jak Komitet Stabilności Finansowej, dla kształtowania rozwiązań w kluczowych kwestiach dla sektora:

Ład instytucjonalny w połączeniu z jasnym rozdziałem kompetencji sprzyjać będą poczuciu bezpieczeństwa wszystkich interesariuszy systemu bankowego – zaznaczył dr Tadeusz Białek.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: