Druga kadencja Marka Belki

Kadry

Prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Marka Belkę, ponownie wybrano na przewodniczącego Komitetu Rozwoju - wspólnego forum Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

O wydarzeniu tym poinformował bank centralny w specjalnym komunikacie. Wyjaśnijmy, że Marek Belka po raz pierwszy przewodniczącym Komitetu został w listopadzie 2011 r. Jest pierwszym w 39-letniej historii instytucji przedstawicielem Europy, sprawującym tę funkcję. Dodajmy też, iż spośród 21 dotychczasowych przewodniczących jedynie pięciu – wliczając w to prezesa NBP – powierzono pełnienie obowiązków przez dwie kadencje.

Przewodniczący Komitetu Rozwoju, dokładniej Wspólnego Ministerialnego Komitetu Rad Gubernatorów Banku i Funduszu ds. Transferu Zasobów do Krajów Rozwijających się, oprócz koordynowania prac i prowadzenia jego posiedzeń, uczestniczy również m.in. w spotkaniach ministerialnych G20, posiedzeniach Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ (ECOSOC) oraz w wybranych spotkaniach organizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i jej agendy.

Komitet funkcjonuje od 1974 r., tworzy go 25 członków reprezentujących państwa należące do Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jest ciałem doradczym dla Rad Gubernatorów BŚ i MFW w sprawach związanych z rozwojem, zwłaszcza w kwestiach dotyczących wsparcia finansowego udzielanego państwom rozwijającym się. To najważniejszy organ doradczy dla Grupy Banku Światowego wytyczający ogólne kierunki jej działalności.

Obecna kadencja prof. Marka Belki przypada na bardzo ważny dla Grupy Banku Światowego okres wdrażania nowej strategii, której celem jest eliminacja skrajnego ubóstwa do 2030 r. i zmniejszanie różnic w poziomie dochodów między najuboższymi i najbogatszymi warstwami dochodowymi w poszczególnych krajach (tzw. promoting shared prosperity) – czytamy w komunikacie Narodowego Banku Polskiego.

***

Prof. Marek Belka od lat 90. ub. wieku pełni szereg ważnych funkcji publicznych w kraju i za granicą. W latach 1994-1996 był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP. W 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. W latach 2004-2005 był prezesem Rady Ministrów RP. 10 czerwca 2010 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął dzień później po zaprzysiężeniu przez izbę.

W 1996 r. objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. Od 2006 r. był sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od stycznia 2009 r. dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W styczniu 2011 r. wybrano go na trzyletnią kadencję do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od czerwca 2012 r. jest przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2, a od maja 2013 r. członkiem Central Bank Governance Group, działającej w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).

Udostępnij artykuł: