Drugi prospekt BEST zatwierdzony

Finanse i gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy BEST dotyczący realizowanego przez Spółkę programu emisji obligacji. Na podstawie dokumentu BEST może przeprowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł.

Zatwierdzony prospekt dotyczy publicznego programu emisji obligacji uruchomionego przez BEST w 2014 r. o maksymalnej łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas cztery publiczne oferty obligacji (serii K1, K2, K3 i K4) o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł. W związku z tym, na podstawie zaktualizowanego prospektu podstawowego, BEST może dokonać emisji obligacji o łącznej wartości do 150 mln zł. Będą one emitowane w kilku seriach – szczegółowe parametry każdej serii zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu.

– Zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią, środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczymy na dalszy rozwój i zwiększanie skali działalności Grupy BEST, przede wszystkim na nowe inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych oraz na potencjalne akwizycje – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Chcemy być beneficjentem obserwowanej wzmożonej podaży wierzytelności bankowych. Uczestniczymy we wszystkich istotnych postępowaniach przetargowych organizowanych przez banki. Jesteśmy przygotowani do tego, aby sfinansować zakup nawet największych portfeli wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Biorąc pod uwagę niski wskaźnik zadłużenia Grupy BEST na tle konkurentów, emisje obligacji pozostają preferowanym i najbardziej efektywnym źródłem finansowania. W przyszłości, w razie potrzeby, możemy także sięgnąć po kapitał akcyjny – dodał prezes BEST.

BEST jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych od 2011 r. Spółka oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły dotychczas emisje obligacji o łącznej wartości nominalnej ponad 0,5 mld zł, z czego połowa została już wykupiona.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych w ramach uruchomionego w 2014 r. publicznego programu emisji obligacji, Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w ramach Catalyst.

Oferującymi obligacje BEST w ramach programu są: mBank i Dom Maklerski mBanku.

Źródło: BEST S.A.

 

Udostępnij artykuł: