Dwa nowe fundusze w ofercie OPERA TFI

Finanse i gospodarka

Pierwsza, założycielska  emisja Novo Rentier FIZ, nowego funduszu zamkniętego zarządzanego przez OPERA TFI, zakończyła się dużym sukcesem - inwestorzy powierzyli nowemu funduszowi 40 mln złotych. Novo Rentier FIZ wprowadza na krajowy rynek nową klasę funduszy wypłacających regularny dochód.

Pierwsza, założycielska  emisja Novo Rentier FIZ, nowego funduszu zamkniętego zarządzanego przez OPERA TFI, zakończyła się dużym sukcesem - inwestorzy powierzyli nowemu funduszowi 40 mln złotych. Novo Rentier FIZ wprowadza na krajowy rynek nową klasę funduszy wypłacających regularny dochód.

Fundusz Rentier FIZ bazuje na zagranicznym funduszu zarządzanym przez Fidelity Worldwide Investment - jedną z najbardziej renomowanych i największych na świecie firm zarządzających aktywami. Pierwsza subskrypcja została skierowana na zasadzie wyłączności do klientów Deutsche Bank Polska.

OPERA TFI przygotowała produkt dla zamożnych inwestorów, który kwartalnie wypłaca dochód z powierzonego kapitału. Rozwiązanie to bazuje na funduszu Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund, w który Novo Rentier FIZ inwestuje wszystkie pozyskane środki oraz dodatkowo zabezpiecza kurs, aby wahania ceny euro nie miały wpływu na wycenę aktywów dla polskich inwestorów. Co trzy miesiące, po otrzymaniu wypłaty z funduszu zagranicznego, Novo Rentier FIZ będzie wypłacał dochód inwestorom. Dotychczasowe wypłaty funduszu Fidelity wynosiły w euro ok. 1,5% kwartalnie, co po powiększeniu o oczekiwane zyski z zabezpieczenia waluty powinno dać w złotówkach ok. 1,7% kwartalnie. Dla porównania, lokaty bankowe oferują obecnie oprocentowanie na poziomie ok. 2%, ale w skali roku.

Novo Rentier FIZ przeprowadza niepubliczne emisje certyfikatów, w których minimalna pierwsza wpłata jest na poziomie 200 tys. złotych, a liczba zainteresowanych inwestorów jest ograniczona do 149 osób.

Współpraca OPERA TFI z Fidelity Worldwide Investment jest kolejnym przykładem partnerstwa biznesowego, dzięki któremu klienci mogą skorzystać z nowatorskich produktów inwestycyjnych. Owocem wcześniejszych porozumień są fundusze DB Funds FIO - utworzone we współpracy z Deutsche Bank Polska S.A. oraz parasol Optimum FIO - stworzony z ubezpieczycielem Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Novo Rentier FIZ nie jest jedynym efektem partnerskich relacji OPERA TFI z grupą Fidelity. Na początku lipca, po otrzymaniu zgody KNF, w ramach parasola Novo FIO, wystartował subfundusz Novo Akcji Globalnych, który zbudował swój portfel inwestycyjny w oparciu o sześć funduszy akcyjnych Fidelity. Obok trzech globalnych funduszy akcji w portfelu znalazły się również trzy fundusze nastawione na konkretne regiony świata: począwszy od Ameryki Północnej, poprzez największe spółki europejskie, aż po rynki rozwijające się, z uwzględnieniem Azji. Podobnie jak w przypadku funduszu zamkniętego, także Novo Akcji Globalnych wyceniany jest w złotówce, ponieważ OPERA TFI zabezpiecza kurs walutowy.

Analiza historyczna przeprowadzona przez  OPERA TFI pokazuje, że tak zbudowany portfel charakteryzował się w porównaniu do akcji krajowych obniżoną zmiennością. Z tego punktu widzenia Novo Akcji Globalnych jest więc dobrym uzupełnieniem portfela akcji krajowych.

Wykorzystanie polskiej struktury funduszu inwestycyjnego do zaangażowania na globalnym rynku akcji, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa instytucjonalnego. Działalność funduszu jest pod stałą kontrolą depozytariusza w zakresie zgodności z prawem i statutem, a biegły rewident dokonuje w każdym roku przeglądu i badania sprawozdań finansowych funduszu. Ponadto działalność TFI i funduszu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Łatwiejsze jest także rozliczanie podatków, ponieważ polski fundusz inwestycyjny odprowadza podatki od zysków kapitałowych za osoby fizyczne, natomiast w przypadku funduszy zagranicznych podatki trzeba rozliczać samodzielnie.

W przeciwieństwie do Novo Rentier FIZ, Novo Akcji Globalnych daje dostęp do globalnego rynku akcji także klientom, którzy chcą regularnie inwestować nawet małe kwoty. Ponadto fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu roboczym. Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszu wynosi 100 złotych, zaś kolejne 50 złotych.

Źródło: OPERA TFI

Udostępnij artykuł: