Dyrektywa o kredycie konsumenckim – konsultacje rozpoczęte

Prawo i regulacje

Komisja Europejska, strona internetowa

Komisja Europejska po dziesięciu latach obowiązywania w UE Dyrektywy o kredycie konsumenckim ogłosiła w połowie stycznia zapowiadane od dawna konsultacje publiczne dotyczące jej funkcjonowania na rynku oraz jej użyteczności dla samych konsumentów.

#KomisjaEuropejska - Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych #UE #UOKiK #RzecznikFinansowy @uknf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki została uchwalona w celu zapewnienia konsumentom dostępu do dobrej jakości usług finansowych o charakterze kredytowym poprzez umożliwienie zaciągania kredytów konsumenckich zarówno w macierzystym państwie członkowskim jak i transgranicznie w ramach UE.

Czy dyrektywa spełnia swoją rolę?

Przepisy dyrektywy dały konsumentom uprawnienia takie jak prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w terminie 14 dni, prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. Natomiast kredytodawcy – w tym banki – mają obowiązek przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej przed zawarciem umowy.

Od momentu uchwalenia przepisów minęło prawie dziesięć lat. Zmiany na rynku detalicznych usług finansowych oraz nowe ramy prawne na poziomie Unii Europejskiej – zmiany przepisów i uchwalenie nowych, dotyczących takich zagadnień jak kredyty hipoteczne, ochrona danych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy czy usługi płatnicze – spowodowały, że otoczenie rynkowe i regulacyjne udzielania kredytów konsumentom jest całkiem inne od tego w czasie gdy procedowano projekt rzeczonej dyrektywy.

Komisja uznała, że istnieje potrzeba analizy, czy dyrektywa jest nadal właściwa i odpowiednio realizuje swój pierwotnie zamierzony cel – poprzez ocenę adekwatności, efektywności, skuteczności i spójności z innymi przepisami dyrektywy.

Każdy może wziąć udział w konsultacjach

Udział w konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy, lecz Komisja podkreśla, że z największą uwagą analizowane będą odpowiedzi zainteresowanych stron posiadających szczegółową wiedzę fachową oraz na organizacje lub osoby fizyczne mające interes w rzeczonej kwestii.

Wymienione są takie kategorie podmiotów jak: konsumenci, kredytodawcy, pośrednicy kredytowi, rejestry kredytowe,  stowarzyszenia branżowe oraz organizacje konsumenckie, a także instytucje badawcze i ośrodki akademickie. Niektóre z pytań skierowane są jedynie do konkretnej kategorii interesariuszy.

Udział w konsultacjach możliwy jest wyłącznie online, a termin na składanie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu upływa 8 kwietnia 2019 roku.

Więcej informacji na stronach KE

Udostępnij artykuł: