Dyrektywa o kredycie konsumenckim – konsultacje rozpoczęte

Prawo i regulacje

Komisja Europejska po dziesięciu latach obowiązywania w UE Dyrektywy o kredycie konsumenckim ogłosiła w połowie stycznia zapowiadane od dawna konsultacje publiczne dotyczące jej funkcjonowania na rynku oraz jej użyteczności dla samych konsumentów.

Komisja Europejska, strona internetowa

Komisja Europejska po dziesięciu latach obowiązywania w UE Dyrektywy o kredycie konsumenckim ogłosiła w połowie stycznia zapowiadane od dawna konsultacje publiczne dotyczące jej funkcjonowania na rynku oraz jej użyteczności dla samych konsumentów.

#KomisjaEuropejska - Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych #UE #UOKiK #RzecznikFinansowy @uknf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki została uchwalona w celu zapewnienia konsumentom dostępu do dobrej jakości usług finansowych o charakterze kredytowym poprzez umożliwienie zaciągania kredytów konsumenckich zarówno w macierzystym państwie członkowskim jak i transgranicznie w ramach UE.

Czy dyrektywa spełnia swoją rolę?

Przepisy dyrektywy dały konsumentom uprawnienia takie jak prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w terminie 14 dni, prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. Natomiast kredytodawcy – w tym banki – mają obowiązek przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej przed zawarciem umowy.Od momentu uchwalenia przepisów minęło prawie dziesięć lat. Zmiany na rynku detalicznych usług finansowych oraz nowe ramy prawne na poziomie Unii Europejskiej – zmiany przepisów i uchwalenie nowych, dotyczących takich zagadnień jak kredyty hipoteczne, ochrona danych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy czy usługi płatnicze – spowodowały, że otoczenie rynkowe i regulacyjne udzielania kredytów konsumentom jest całkiem inne od tego w czasie gdy procedowano projekt rzeczonej dyrektywy.Komisja uznała, że istnieje potrzeba analizy, czy dyrektywa jest nadal właściwa i odpowiednio realizuje swój pierwotnie zamierzony cel – poprzez ocenę adekwatności, efektywności, skuteczności i spójności z innymi przepisami dyrektywy.

Każdy może wziąć udział w konsultacjach

Udział w konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy, lecz Komisja podkreśla, że z największą uwagą analizowane będą odpowiedzi zainteresowanych stron posiadających szczegółową wiedzę fachową oraz na organizacje lub osoby fizyczne mające interes w rzeczonej kwestii.Wymienione są takie kategorie podmiotów jak: konsumenci, kredytodawcy, pośrednicy kredytowi, rejestry kredytowe,  stowarzyszenia branżowe oraz organizacje konsumenckie, a także instytucje badawcze i ośrodki akademickie. Niektóre z pytań skierowane są jedynie do konkretnej kategorii interesariuszy.Udział w konsultacjach możliwy jest wyłącznie online, a termin na składanie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu upływa 8 kwietnia 2019 roku.Więcej informacji na stronach KE
Udostępnij artykuł: