Dyscyplina finansów publicznych – nowe zasady

Samorząd

11 lutego 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych, którą Rząd uchwalił 19 sierpnia 2011 roku. Głównym celem wprowadzonych zmian jest poprawa egzekwowania odpowiedzialności za uchybienia w dziedzinie finansów publicznych. Rozszerzeniu uległ także katalog czynów zabronionych.

11 lutego 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych, którą Rząd uchwalił 19 sierpnia 2011 roku. Głównym celem wprowadzonych zmian jest poprawa egzekwowania odpowiedzialności za uchybienia w dziedzinie finansów publicznych. Rozszerzeniu uległ także katalog czynów zabronionych.

Zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą następujących zagadnień:

  • rozszerzenia grona osób, które mogą ponosić odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • zmian w zakresie stosowania ustawy,
  • poszerzenia katalogu czynów zabornionych - dopasowano go do zasad gospodarowania środkami publicznymi,
  • zminejszono liczbę członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zmieniono zasady ich wynagradzania,
  • zmieniono niektóre przepisy proceduralne, m.in. wytyczne w sprawie stosowania kar za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Nowelizacja wprowadza zmianę w postaci objęcia odpowiedzielnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych uchybienia w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień bublicznych, które mają kluczowe znaczenie w procesie przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca ma na celu przede wszystkim przejrzystość w udzielaniu zamówień oraz wyrównianie szans wszystkich zainteresowanych podmiotów.

naruszeń w ustawie Prawo zamówień publicznych, znajdujemy następujące czynności:

  • opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać konkurencję,
  • opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
  • niezgodne z przepisami ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie tych przepisów o niższej wartości,
  • niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie kryteriów oceny ofert.

Całość tekstu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych znajduje się na stronie: http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-11-240-1429.

źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: