Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2016 r.

Raporty

Główny Urząd Statystyczny objął w 2016 r. badaniem 177 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych. Przedsiębiorstwa te udzieliły 5,1 mln kredytów i pożyczek o wartości 38,6 mld zł.

0027

Główny Urząd Statystyczny objął w 2016 r. badaniem 177 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych. Przedsiębiorstwa te udzieliły 5,1 mln kredytów i pożyczek o wartości 38,6 mld zł.

Spośród całej zbiorowości 177 badanych podmiotów, 88 udzielało pożyczek ze środków własnych, 82 pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, a 7 firm prowadziło działalność mieszaną, tj. współpracowało z bankami i jednocześnie udzielało pożyczek ze środków własnych.W 88 przedsiębiorstwach zajmujących się udzielaniem pożyczek ze środków własnych, w 47 był to jedyny rodzaj prowadzonej działalności, w 20 była to działalność dominująca, a w 21 przedsiębiorstwach działalność uboczna.W grupie 82 przedsiębiorstw zajmujących się pośrednictwem kredytowym i doradztwem finansowym, działalność ta w 41 przedsiębiorstwach była jedynym rodzajem biznesu, w 28 była to działalność dominująca, a w 13 działalność uboczna. Siedem przedsiębiorstw zajmowało się jednocześnie pośrednictwem kredytowym i udzielaniem pożyczek ze środków własnych. W tej grupie działalnością dominującą było udzielanie pożyczek ze środków własnych w czterech przedsiębiorstwach, w dwóch wyłącznie pośrednictwo kredytowe. W jednym przedsiębiorstwie obie te działalności były uboczne.

Forma organizacyjna, kapitał i zatrudnienieWśród badanych podmiotów - 43 to spółki akcyjne, 107 - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a pozostałe 27 firm to inne formy spółek. W 124 przedsiębiorstwach dominował kapitał krajowy, a w 51 kapitał zagraniczny, natomiast dwa przedsiębiorstwa miały po 50% udziału kapitału krajowego i zagranicznego.Głównymi udziałowcami w 140 firmach były osoby prawne i osoby fizyczne spoza sektora finansowego, w 37 - instytucje finansowe, z czego 14 firm było kontrolowanych przez banki. W grupie badanych podmiotów pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych 62 przedsiębiorstwa należały do grup kapitałowych.Na koniec 2016 r. w badanych przedsiębiorstwach pracowało 21 006 osób na podstawie umowy o pracę oraz 14 138 na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W firmach tych pracowało również 5 705 osób działających na własny rachunek zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej.

Klienci i ich pozyskiwaniePrzedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych pozyskiwały klientów poprzez: Internet (121), drogą telefoniczną (125), w 81 firmach stosowana była sprzedaż osobista, a w 79 pozyskiwano klientów w placówkach handlowo-usługowych. Wiele firm oferowało swoje usługi poprzez ulotki (78) oraz reklamę w prasie, radiu i TV (61). Badane przedsiębiorstwa posiadały 5 904 stacjonarne własne punkty sprzedaży.Przepływy finansoweRaport GUS zawiera interesującą infografikę rodzajów kredytów i pożyczek (patrz link poniżej). Generalnie, badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych uczestniczyły łącznie w zawarciu 5 103 tys. umów na kredyty i pożyczki, z czego 5 053 tys. umów z osobami prywatnymi i 50 tys. z przedsiębiorstwami. W ogólnej liczbie umów największy udział miały pożyczki udzielone ze środków własnych (76,3%), pożyczki gotówkowe (17,5%) oraz kredyty gotówkowe (2,6%).W 2016 r. wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wyniosła 38 629 mln zł, w tym osobom prywatnym udzielono kredytów i pożyczek o wartości 31 707 mln zł, a przedsiębiorstwom 6 922 mln zł. Największy udział w wartości udzielonych kredytów i pożyczek miały kredyty hipoteczne (46,5%) oraz pożyczki udzielone ze środków własnych (26,8%). Kredyty i pożyczki o wartości 21 646 mln zł udzielono bezpośrednio w placówkach (56,0% ogólnej wartości kredytów i pożyczek), na drugim miejscu była sprzedaż poprzez agentów o wartości 4 831 mln zł (12,5%), a bezpośrednio u klienta sprzedano kredyty i pożyczki o wartości 4 387 mln zł (11,4%).Monitoring udzielonych kredytów i pożyczek prowadziło 120 przedsiębiorstw. W windykacji zagrożonych należności – samodzielnie lub we współpracy z bankiem, bądź z firmą windykacyjną – uczestniczyło 109 przedsiębiorstw.Spośród 142 przedsiębiorstw, w których badana działalność była jedyną i dominującą - 128 firm prowadziło pełną księgowość, a 14 firm księgi przychodów i rozchodów.Wartość aktywów tych 128 firm wzrosła o 9,1% w ciągu 2016 r. do kwoty 14 630 mln zł. Dominującą pozycję majątku stanowiły aktywa obrotowe – 8 148 mln zł (55,7%). Największą, co do wielkości pozycją aktywów obrotowych były inwestycje krótkoterminowe – 4 568 mln zł (56,1%), które składały się w 94,7% z krótkoterminowych aktywów finansowych, a kolejną pozycją były należności krótkoterminowe, które wyniosły 3 500 mln zł (43,0%).W pasywach wyżej opisanych 128 przedsiębiorstw, 65,5% wartości stanowiły zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym zobowiązania długoterminowe (58,4%) i zobowiązania krótkoterminowe (37,0%). Kapitały własne wyniosły 5 054 mln zł, w tym kapitały zapasowe stanowiły 39,1% ich wartości, kapitały podstawowe – 30,2%, a kapitały rezerwowe 7,2%.Przychody z całokształtu działalności analizowanej grupy 128 przedsiębiorstw w stosunku do roku 2015 zwiększyły się o 14,7% i wyniosły 6 244 mln zł, w tym 86,7% stanowiły przychody netto ze sprzedaży. Koszty z całokształtu działalności zwiększyły się o 15,2% i wyniosły 5 191 mln zł, w tym 74,6% stanowiły koszty z działalności operacyjnej. Wynik finansowy brutto zwiększył się o 8,8% w porównaniu do 2015 r. i wyniósł 1 008 mln zł, zaś wynik finansowy netto zwiększył się o 7,9% i wyniósł 828 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw 46 poniosło straty, pozostałe wykazały zyski.Czytaj więcej:http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-posrednictwa-kredytowego-w-2016-roku,1,11.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: