Dzień Instrumentów Zwrotnych Unii Europejskiej

Finanse i gospodarka

- Fundusze przeznaczone na instrumenty zwrotne będą w nowej perspektywie z pewnością wyższe. Mogą sięgnąć nawet 10 proc. przekazanej Polsce alokacji - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji poświęconej instrumentom inżynierii finansowej Unii Europejskiej, która 19 grudnia 2012 r. odbyła się w Warszawie.

Obok dotychczas stosowanych, planowane są nowe produkty finansowe np. produkty umarzalne czy mieszane, łączące instrumenty finansowe z dotacją, na przykład na opłatę gwarancyjną. Naszym celem jest by instrumenty te docierały do przedsiębiorców, którzy rzeczywiście ich potrzebują. Chcemy by w kolejnych latach były one jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb rynku – podkreśliła minister Bieńkowska.

Instrumenty zwrotne są dziś jedną z form finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Wsparcie w postaci pożyczek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych jest obecnie oferowane z Programów: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Na działania przeznaczono ponad 1 mld euro. Po 2013 r. zarówno pula środków przeznaczona na instrumenty zwrotne jak i liczba form wsparcia ulegną istotnemu zwiększeniu. Większość środków (ok. 750 mln euro) przeznaczono na wsparcie przedsiębiorców w formie pożyczek, kredytów oraz gwarancji. Na drugim miejscu znalazły się przedsięwzięcia wspierające rozwój miast. Kwota środków przeznaczonych na pożyczki to 257 mln euro.

W Polsce możemy obecnie wyróżnić następujące mechanizmy wsparcia zwrotnego:

  • z kaskadową delegacją funkcji – Instytucja Zarządzająca wybiera bądź ustanawia Fundusz Powierniczy (Menadżera Funduszu Powierniczego), który odpowiada za wybór pośredników finansowych, powszechnie znane jako model JESSICA i JEREMIE;
  • poprzez wybór pośredników finansowych bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą.

W kolejnym budżecie UE instrumenty inżynierii finansowej znajdą zastosowanie w tych obszarach, w których na podstawie oceny ex-ante zostały zidentyfikowanie nieprawidłowości rynku lub nieoptymalny poziom dostępu do kapitału finansowania zewnętrznego dla planowanych inwestycji. (tzw. luka finansowa). Przeprowadzone badanie luki finansowej pozwoli także wskazać na formy wsparcia zwrotnego (produkty finansowe), właściwe do zastosowania w ramach danego rodzaju przedsięwzięcia rozwojowego.

Dzień instrumentów Inżynierii Finansowej to doroczne spotkanie przedstawicieli wszystkich instytucji zaangażowanych w proces wykorzystania instrumentów zwrotnych UE: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej, samorządów, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz różnorodnych instytucji finansowych. Celem konferencji była ocena dotychczasowego wdrażania instrumentów oraz wypracowanie rekomendacji na przyszłą perspektywę budżetową.

W spotkaniu udział wziął Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: