E2 Energia kończy ze sprzedażą energii elektrycznej i gazu, co z ciągłością dostaw klientów?

Czysty zysk

Linia energetyczna
Fot. stock.adobe.com/Gina Sanders

Spółka E2 Energia, działająca na polskim rynku obrotu energią i paliw gazowych, poinformowała o zaprzestaniu sprzedaży od 5 czerwca 2020 r. Prezes URE przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami klienci końcowi tej spółki zostaną objęci systemem sprzedaży rezerwowej.

Dotychczasowi klienci #E2Energia nie muszą podejmować żadnych działań, sprzedaż rezerwowa zostanie uruchomiona przez dystrybutora #URE

Obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe gwarantują odbiorcom, że utrata dotychczasowego sprzedawcy nie oznacza utraty ciągłości dostaw energii lub gazu. Energię elektryczną lub paliwa gazowe dostarczy w takiej sytuacji sprzedawca rezerwowy. Gwarantuje to umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa.

Dotychczasowi klienci E2 Energia nie muszą podejmować żadnych działań

Dotychczasowi klienci firmy E2 Energia nie muszą podejmować zatem żadnych działań w związku z sytuacją dotychczasowego dostawcy. Sprzedaż rezerwowa zostanie uruchomiona przez dystrybutora, który automatycznie przełączy klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego wskazanego przez odbiorców w umowie. Jeśli natomiast w umowie nie został wskazany taki sprzedawca, jego funkcję na rynku gazu dla odbiorców przyłączonych do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa będzie pełnił PGNiG Obrót Detaliczny, a na rynku energii tzw. sprzedawca z urzędu.

Sprzedaż rezerwowa

Warto przypomnieć, że umowa sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej  lub paliwa gazowego. Umowa ta może ulec rozwiązaniu:

  • w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub
  • w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym odbiorca może wskazać późniejszy jej termin wypowiedzenia.

Odbiorca nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu wcześniejszego rozwiązania tej umowy.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że cena energii elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej może być wyższa niż średnie ceny na rynku. W interesie odbiorcy zatem będzie jak najszybszy przegląd ofert firm konkurencyjnych i ewentualne dokonanie wyboru nowego sprzedawcy.

***

  • Przy Urzędzie Regulacji Energetyki działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00,
    tel. 22 244 26 36.
  • Na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatne informacji dla odbiorców energii i gazu w gospodarstwach domowych. Wśród nich Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej i paliw gazowych.
  • w indywidualnych sprawach, konsumentom bezpłatną pomoc prawną świadczą Miejscy
    lub Powiatowi Rzecznicy Konsumentów oraz organizacje konsumenckie https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

Urząd Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje sytuację na rynku detalicznym energii elektrycznej i gazu ze szczególnym uwzględnieniem interesów odbiorców końcowych.

Udostępnij artykuł: