EBC: perspektywy rozwoju gospodarczego nadal obarczone dużą niepewnością

Gospodarka

Pełniejsza ocena stanu gospodarki będzie możliwa we wrześniu - wynika z opublikowanego w czwartek protokołu z posiedzenia EBC z 19 lipca. Dodano również, że perspektywy rozwoju gospodarczego nadal obarczone są sporą niepewnością.

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Pełniejsza ocena stanu gospodarki będzie możliwa we wrześniu - wynika z opublikowanego w czwartek protokołu z posiedzenia EBC z 19 lipca. Dodano również, że perspektywy rozwoju gospodarczego nadal obarczone są sporą niepewnością.

#EBC: pełniejsza ocena stanu gospodarki będzie możliwa we wrześniu #gospodarka #koronawirus #COVID19

Z protokołu z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego z 19 lipca wynika, że więcej informacji na temat kondycji gospodarki, rynku pracy i przedsiębiorstw będzie dostępnych jesienią.

„We wrześniu pojawią się dodatkowe informacje, w tym bardziej twarde publikacje danych, nowe prognozy EBC i wiadomości o środkach fiskalnych. Może to zapewnić większą jasność co do średniookresowych perspektyw inflacji. Jednocześnie ostrzeżono, że jeśli chodzi o przepływ informacji w okresie letnim, niezwykle trudno będzie wydobyć sygnały o średniookresowych perspektywach dla rozwoju gospodarki i ścieżce inflacji, gdyż skala początkowego odbicia aktywności niekoniecznie była dobrą wskazówką co do szybkości i trwałości odbicia w dłuższej perspektywie. W każdym razie Rada Prezesów na wrześniowym posiedzeniu może być w lepszej pozycji do ponownej oceny nastawienia polityki pieniężnej i jej narzędzi” – wskazano w protokole.

EBC: obecne stanowisko ws. polityki monetarnej pozostaje właściwe

Według EBC obecne stanowisko ws. polityki monetarnej pozostaje właściwe.

"Członkowie Rady Prezesów zgodzili się, że wysoce akomodacyjne stanowisko w polityce pieniężnej jest nadal właściwe ze względu na wytłumione średniookresowe perspektywy stabilności cen, które charakteryzują się zbliżonymi do historycznych minimów oczekiwaniami inflacyjnymi i znacznym zastojem gospodarczym. Podkreślono, że polityka pieniężna Rady Prezesów skutecznie łagodziła warunki finansowe z bardziej rygorystycznych poziomów obserwowanych, po wstrząsie spowodowanym przez pandemię Covid-19, a część bodźców nadal ma zostać przekazana realnej gospodarce w nadchodzących miesiącach. Dokładne monitorowanie gospodarki pozostaje uzasadnione" - podano w minutes.

Ryzyko pogorszenia koniunktury

W ocenie uczestników posiedzenia perspektywy dla wzrostu PKB w strefie euro są obarczone dużą niepewnością i ryzykiem pogorszenia koniunktury.

„Ryzyka te związane są w szczególności z perspektywami gospodarki światowej i pojawieniem się potencjalnych pętli sprzężenia zwrotnego w zakresie realnych finansów. W tej sytuacji Rada Prezesów musi czekać na dalsze dane, aby lepiej ocenić przyszłą ścieżkę rozwoju gospodarki i stopień, w jakim w horyzoncie projekcji, inflacja powraca do trajektorii sprzed kryzysu” - podano w sprawozdaniu.

Czytaj także: Działania antykryzysowe kosztowne, ale czy skuteczne?

"Zakres kurczenia się gospodarki i następującego po nim ożywienia, będzie zależał przede wszystkim od czasu trwania i skuteczności środków powstrzymywania rozprzestrzeniania się koronawirusa, powodzenia polityki mającej na celu złagodzenie niekorzystnego wpływu podjętych środków na dochody i zatrudnienie oraz stopnia, w jakim możliwości podaży i popyt wewnętrzny zostały trwale dotknięte. Powszechnie uważano, że chociaż niepewność pozostaje podwyższona, zaufanie do bazowego scenariusza czerwcowych prognoz pracowników EBC ogólnie wzrosło" - dodano.

Z minutek wynika, że szereg czynników wstrzymywał pełniejsze odbicie.

„Po pierwsze, ponowny wzrost wskaźników transmisji COVID-19 w wielu głównych gospodarkach skłonił władze tych krajów do wstrzymania lub cofnięcia planów ponownego otwarcia gospodarek, co miało wymierny wpływ na popyt zewnętrzny i na eksport strefy euro. (…) Po trzecie, wyjątkowo podwyższona niepewność co do rozwoju pandemii i perspektyw gospodarczych nadal hamowała inwestycje przedsiębiorstw” - napisano w minutes.

Przewaga czynników negatywnych

W ocenie EBC bilans ryzyka nadal jest przechylony w kierunku przewagi czynników negatywnych.

„Oprócz czynników ryzyka emanujących z gospodarki zewnętrznej, odniesiono się do możliwych "efektów klifowych" występujących po wygaśnięciu różnych środków wsparcia polityki, zwłaszcza w odniesieniu do rynku pracy” – wynika z minutes.

„Chociaż podjęte środki w pewnym stopniu złagodziły dotkliwe niedobory płynności, w nadchodzącym okresie rośnie obecnie ryzyko problemów z wypłacalnością firm, co może utrudnić silne ożywienie gospodarcze. W tym kontekście odniesiono się do ryzyka wystąpienia negatywnych sprzężeń zwrotnych dotyczących rzeczywistych finansów” – dodano.

Czytaj także: EBC ostrzega, możliwy nowy kryzys strefy euro >>>

Uczestnicy posiedzenia EBC podkreślali, że obecny zakres programu awaryjnego pandemicznego programu zakupów aktywów (Pandemic Emergency Purchase Program – PEPP) na łączną kwotę 1,35 bln euro, pozostaje odpowiedni.

„W odniesieniu do PEPP elastyczność programu została podkreślona jako kluczowy element jego skuteczności i wydajności we wspieraniu transmisji polityki pieniężnej w czasie oraz w różnych klasach aktywów i jurysdykcjach” - napisano w minutes.

"Argumentowano również, że elastyczność PEPP sugeruje, że zakres zakupów netto należy traktować raczej jako pułap niż cel" - dodano.

Według EBC obniżyły się oparte na ankietach miary oczekiwań inflacyjnych.

"W najnowszym badaniu EBC SPF na trzeci kwartał 2020 r. oczekiwania inflacyjne w zakresie HICP wyniosły 0,4 proc. w 2020 r., 1,0 proc. w 2021 r. i 1,3 proc. w 2022 r. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne HICP wynosiły średnio 1,6 proc. w 2025 r. wobec 1,7 proc. w 2024 r. w poprzedniej ankiecie. Jednocześnie rynkowe wskaźniki oczekiwań inflacyjnych w strefie euro nadal się poprawiały od czasu czerwcowego posiedzenia Rady Prezesów, lecz dalej utrzymały się na niskim poziomie" – wskazano w protokole.

Kurs polityki fiskalnej w strefie euro w 2020 r. był silnie ekspansywny

W minutkach oceniono, że kurs polityki fiskalnej w strefie euro w 2020 r. był silnie ekspansywny.

"Po gwałtownym spadku w pierwszych tygodniach drugiego kwartału, napływające dane zasygnalizowały wzrost poziomu aktywności gospodarczej w strefie euro, który był zasadniczo zgodny ze scenariuszem bazowym czerwcowych projekcji ekspertów Eurosystemu. Jednak zakres i skala ożywienia pozostał nierównomierny" - wynika z minutes.

Rada Prezesów EBC pozostawiła 16 lipca podstawowe stopy procentowe bez zmian. W komunikacie po posiedzeniu podano, że stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki perspektywy inflacji mocno nie zbliżą się do poziomu blisko, ale poniżej 2 proc. w horyzoncie projekcji

EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,35 bln euro.

Kolejne posiedzenie EBC odbędzie się 10 września.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: