EBC pozostawia podstawowe stopy procentowe bez zmian, ale wprowadza nadzwyczajne środki w związku z koronawirusem

Gospodarka

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Fot. stock.adobe.com/Felix Pergande

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu banku. EBC poinformował też o uruchomieniu nowego programu LTRO i zwiększeniu zakupów aktywów netto o 120 mld euro do końca roku.

#EBC pozostawił podstawowe #StopyProcentowe bez zmian #koronawirus #COVID19

„Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,50%” – napisano.

„Rada Prezesów oczekuje, że stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki perspektywy inflacji mocno nie zbliżą się do poziomu blisko, ale poniżej 2 proc. w horyzoncie projekcji” – dodano.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Nowy program pożyczek LTRO w celu zapewnienia płynności

W komunikacie ogłoszono nowy program pożyczek LTRO w celu zapewnienia płynności.

„Tymczasowo zostaną przeprowadzone dodatkowe długoterminowe operacje refinansujące (LTRO), aby zapewnić natychmiastowe wsparcie płynności dla systemu finansowego strefy euro. Chociaż Rada Prezesów nie widzi istotnych oznak napięć na rynkach pieniężnych ani niedoborów płynności w systemie bankowym, operacje te zapewnią skuteczną ochronę w razie potrzeby. Będą one przeprowadzane w drodze przetargu według stałej stopy procentowej z pełnym przydziałem, przy oprocentowaniu równym średniej stopie oprocentowania depozytu” – napisano.

Czytaj także: Koronawirus: szefowa EBC ostrzega przed kryzysem podobnym do tego z 2008 r. >>>

EBC zamierza kontynuować program QE

EBC podał, że zamierza kontynuować program QE do czasu aż postanowi podnieść stopy procentowe.

„Do końca roku zostanie zwiększona pula zakupów aktywów netto o 120 miliardów euro, co ma zapewnić silny wkład w ramach programów zakupów w sektorze prywatnym. W połączeniu z istniejącym programem zakupu aktywów (APP), będzie to wspierać korzystne warunki finansowania gospodarki realnej w czasach podwyższonej niepewności” – podano.

„Rada Prezesów nadal oczekuje, że zakupy aktywów netto będą trwały tak długo, jak to konieczne, aby wzmocnić akomodacyjny wpływ jej stóp procentowych i zakończyć się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC” – dodano.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,15 proc. wobec dolara do 1,1267.

Rentowność 10-letnich bundów spada o 4 pb do -0,78 proc. 

Nadzór bankowy EBC zapewnia tymczasową ulgę kapitałową i operacyjną w reakcji na koronawirusa

EBC ogłosił też w czwartek szereg środków, które mają zapewnić, że bezpośrednio nadzorowane przez EBC banki będą mogły nadal wypełniać swoją rolę w finansowaniu realnej gospodarki, gdy widoczne będą ekonomiczne skutki koronawirusa – podano w komunikacie.

„Bufory kapitałowe i płynnościowe zostały zaprojektowane w celu umożliwienia bankom wytrzymania trudnych sytuacji, takich jak obecna” – podano w komunikacie.

Czytaj także: EBC: będzie specjalny program kredytów dla małych i średnich firm w związku z epidemią koronawirusa >>>

EBC pozwoli bankom działać tymczasowo poniżej poziomu kapitału określonego w Wytycznych w ramach filaru 2 (P2G), bufora ochrony kapitału (CCB) i wskaźnika pokrycia kosztów netto (LCR).

„EBC uważa, że te tymczasowe środki zostaną wzmocnione poprzez odpowiednie złagodzenie antycyklicznego bufora kapitałowego (CCyB) przez krajowe organy nadzoru makroostrożnościowego” – podano w oświadczeniu.

W ocenie EBC, powyższe środki zapewniają bankom znaczną ulgę w kapitale na wsparcie gospodarki.

EBC rozważa też elastyczność operacyjną przy wdrażaniu specyficznych dla banku środków nadzorczych, zmiany harmonogramów kontroli nad bankami i wytycznych w sprawie kredytów zagrożonych.

EBC jest gotowy do dostosowania wszystkich instrumentów polityki monetarnej w razie konieczności

EBC jest gotowy do dostosowania wszystkich instrumentów polityki monetarnej w razie konieczności – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu EBC.

„EBC jest gotowy do dostosowania wszystkich instrumentów polityki monetarnej w razie konieczności, aby zapewnić konwergencję inflacji do celu EBC blisko, ale poniżej 2 proc.” – powiedziała Lagarde.

Prognozy wzrostu PKB w eurolandzie zrewidowane

Czynniki ryzyka o charakterze negatywnym wyraźnie przeważają w perspektywach dla wzrostu PKB strefy euro – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde podczas konferencji prasowej po posiedzeniu banku. Dodała, że koronawirus stanowi poważny szok dla perspektyw.

„Od czasu naszego ostatniego posiedzenia Rady Prezesów pod koniec stycznia rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19) było poważnym szokiem dla perspektyw wzrostu gospodarek globalnych i strefy euro oraz zwiększyło zmienność rynku” – powiedziała prezes EBC.

„Nawet jeśli ma to charakter tymczasowy, będzie to miało znaczący wpływ na działalność gospodarczą. W szczególności epidemia spowolni produkcję w wyniku zakłócenia łańcucha dostaw i zmniejszy popyt krajowy i zagraniczny, zwłaszcza przez niekorzystny wpływ niezbędnych środków ograniczających rozprzestrzenianie. Ponadto podwyższona niepewność negatywnie wpływa na plany wydatków i ich finansowanie” – dodała.

Lagarde podkreśliła, że perspektywy dla wzrostu PKB w strefie euro są wyraźnie skierowane do dołu.

„W bilansie ryzyk dla perspektyw wzrostu PKB w strefie euro wyraźnie przeważają czynniki negatywne. Oprócz wcześniej zidentyfikowanego ryzyka związanego z czynnikami geopolitycznymi, rosnącym protekcjonizmem i słabościami na rynkach wschodzących, rozprzestrzenianie się koronawirusa dodaje nowe i znaczące źródło ryzyka pogorszenia perspektyw wzrostu” – poinformowała prezes EBC.

„W związku z obecnymi wydarzeniami Rada Prezesów będzie nadal uważnie monitorować konsekwencje rozprzestrzeniania się koronawirusa dla gospodarki, inflacji w średnim okresie i transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosować wszystkie swoje instrumenty, aby zapewnić trwałą konwergencję inflacji w kierunku celu, zgodnie ze swoim zobowiązaniem do symetrii” – dodała.

Lagarde po raz kolejny zaapelowała o skoordynowaną odpowiedź rządów w zakresie polityki fiskalnej.

„Działania powinny być przede wszystkim po stronie fiskalnej. Nikt nie powinien oczekiwać, by banki centralne były na pierwszej linii, jeśli chodzi o odpowiedź. (…) Rządy i wszystkie inne instytucje polityczne wzywa się do podjęcia w odpowiednim czasie ukierunkowanych działań w celu sprostania wyzwaniu dla zdrowia publicznego, jakim jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa i złagodzenie jego skutków gospodarczych” – powiedziała Lagarde.

„W szczególności wymagana jest ambitna i skoordynowana reakcja polityki fiskalnej w celu wsparcia zagrożonych przedsiębiorstw i pracowników. Rada Prezesów zdecydowanie popiera zaangażowanie rządów strefy euro i instytucji europejskich we wspólne i skoordynowane działania polityczne w odpowiedzi na skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa” – dodała.

Lagarde powiedziała, że najnowsze wskaźniki sugerują znaczne pogorszenie krótkoterminowych perspektyw wzrostu PKB.

„Zakłócenie łańcucha dostaw utrudnia plany produkcji w sektorze przemysłowym, a niezbędne środki ograniczające dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa niekorzystnie wpływają na działalność gospodarczą” – powiedziała prezes EBC.

„Patrząc poza zakłócenia wywołane przez rozprzestrzenianie się koronawirusa, oczekuje się, że wzrost gospodarczy w strefie euro odzyska dynamikę w średnim okresie, wspierany przez korzystne warunki finansowania, sytuację budżetową w strefie euro i oczekiwane przywrócenie działalności globalnej” – dodała.

Wzrost inflacji

W ocenie Lagarde w średnim okresie wzrost inflacji będzie wspierany przez nasze środki polityki pieniężnej i ożywienie dynamiki wzrostu w strefie euro.

„Implikacje koronawirusa dla inflacji są obarczone wysoką niepewnością, biorąc pod uwagę, że presję na obniżkę związaną ze słabszym popytem można zrównoważyć presją na wzrost związaną z zakłóceniami podaży. Niedawny ostry spadek cen ropy stwarza znaczne ryzyko pogorszenia krótkoterminowych perspektyw inflacji” – powiedziała prezes EBC.

„Umiarkowany wzrost odzwierciedla utrzymującą się słabość handlu międzynarodowego przy utrzymujących się globalnych niepewnościach, które szczególnie dotknęły sektor produkcyjny w strefie euro, a także spowolniły wzrost inwestycji” – dodała.

Lagarde powiedziała, że EBC nie ustala stanowiska w polityce monetarnej na podstawie wahań kursów walutowych.

Ważne dla polskich firm

W odpowiedzi na pandemię COVID-19, która hamuje już i tak mocno nadwyrężony wzrost gospodarczy, m.in. poprzez zerwanie łańcuchów dostaw i zahamowanie aktywności gospodarczej, Europejski Bank Centralny wprowadza zestaw nadzwyczajnych środków, zwraca uwagę w komentarzu do decyzji EBC Sonia Buchholtz, ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan

Nadzwyczajne środki obejmują: dodatkowy program długookresowych operacji refinansujących, z czego część z nich po bardzo preferencyjnej stopie procentowej, oraz dodatkowy program skupu papierów wartościowych. Są to działania służące zwiększeniu płynności w strefie euro, a więc umożliwiające prowadzenie stymulacji fiskalnej przez kraje. Narzędzia te – chociaż nie są ukierunkowane na polski rynek – mogą pomóc przedsiębiorstwom, w których łańcuchu dostaw znajdują się polskie firmy.

Prezeska ECB, Christine Lagarde jednoznacznie wskazała na konieczność wspólnych działań na świecie, na naturalny priorytet impulsu fiskalnego, ale nie rozstrzygając o kierunkach interwencji. Kraje spoza strefy euro powinny monitorować i analizować konsekwencje oraz oceniać na własną rękę, które z obszarów gospodarki będą potrzebować szczególnego wsparcia. Kongres USA pracuje nad pakietem wsparcia dla gospodarki, ale dokładny zestaw instrumentów nie jest jeszcze znany.

Na polskim rynku z kolei sygnalizuje się, że spowolnienie będzie sprzyjać obniżeniu inflacji (m.in. z powodu spadku popytu na wiele rodzajów usług oraz spadku cen paliw) i wzrostu, ale jednocześnie prezes NBP jednoznacznie wskazuje, że perspektywy wzrostu trochę się pogorszą, ale nie obawia się recesji. 

Udostępnij artykuł: