EDS raport: Partnerstwo i rozwój – oferta Centrum AMRON dla samorządów terytorialnych

EDS 2017

Swoją pracę opieramy na współdziałaniu. Korzystamy ze wspólnie wypracowanych rozwiązań i dzielimy się ich efektami. Odczytujemy wyzwania rynku i odpowiadamy na nie. Doskonalimy się. Przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego i indywidualnych sukcesów naszych partnerów.

Swoją pracę opieramy na współdziałaniu. Korzystamy ze wspólnie wypracowanych rozwiązań i dzielimy się ich efektami. Odczytujemy wyzwania rynku i odpowiadamy na nie. Doskonalimy się. Przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego i indywidualnych sukcesów naszych partnerów.

Joanna Komorowska

Centrum AMRON – powoła­ne przez Związek Banków Polskich do obsługi i roz­woju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – od ponad 13 lat z powodzeniem rozwija tę unikalną w skali kraju bazę danych. Dziś jest to największy, scentralizowany system informacji o cenach i wartościach nieruchomości, wystandaryzowany i dostępny poprzez internet dla każdego upraw­nionego użytkownika.Początkowo międzybankowy, od 2010 r. został otwarty na potencjalnych użytkowników i odbiorców spoza sektora bankowego. Obok banków i towarzystw ubezpieczeniowych, Sys­tem AMRON współtworzą Agencja Nieruchomości Rolnych, rzeczoznaw­cy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, wspólnoty miesz­kaniowe, kancelarie prawne i firmy windykacyjne. Wykorzystując zasoby bazy danych Systemu AMRON, Cen­trum AMRON świadczy usługi anali­tyczno-badawcze na rzecz firm de­weloperskich i doradczych, a także jednostek administracji państwowej, w tym dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

W myśl partnerstwa i zwiększania transparentności rynku nieruchomo­ści, zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do skorzystania z dedykowanej im oferty i dołącze­nia do grona ponad 500 aktywnych uczestników Systemu AMRON.

Wspólne cele, wspólne oddziaływania

Doświadczenie na rynku, rozpozna­walność marki Centrum AMRON oraz zakres oferty, poszukiwany przez uczestników rynku nieruchomości zaowocowały spotkaniami konsulta­cyjnymi i poznaniem potrzeb samo­rządów terytorialnych. Jesteśmy ad­resatami zapytań zarówno o zasady korzystania z Systemu AMRON, jak również proszeni o przekazanie sto­sownych informacji o transakcjach na rynku nieruchomości na potrzeby różnych instytucji. Wykorzystujemy te kontakty również do oceny dostępno­ści danych z powiatowych rejestrów cen i wartości nieruchomości oraz in­nych publicznych źródeł dla pracowni­ków tych instytucji, a także do analizy atrakcyjności i użyteczności pozyski­wanych stamtąd informacji.Na kanwie dotychczasowego do­świadczenia w budowaniu wysokiej jakości ogólnopolskiej bazy danych o nieruchomościach zwracamy się więc do państwa z propozycją współ­pracy, opartej na poniżej opisanych propozycjach:

 1. System AMRON jako weryfikator jakości danych w powiatowych rejestrach cen i wartości nieruchomości
System AMRON z powodzeniem mógł­by pełnić rolę weryfikatora jakości da­nych w powiatowych rejestrach cen i wartości nieruchomości oraz umoż­liwiłby ich uzupełnienie w zakresie umożliwiającym pełne wykorzystanie tych danych przez pozostałe podmio­ty korzystające z RCiWN. Użytkownicy danych z ww. zasobów napotykają na utrudnienia związane z ich dostępno­ścią, kompletnością, aktualizacją, roz­bieżnościami w opisie stanu prawnego i charakterystyki nieruchomości wzglę­dem stanu faktycznego, brakiem jed­nolitego sposobu opisu danych i nadal powszechnym stosowaniem różnych form prowadzenia rejestrów. Zarów­no podmioty publiczne, jak i prywatne podkreślają konieczność standaryzacji danych przy zastosowaniu wspólnego elektronicznego systemu gromadzenia informacji. Ogólnopolska baza danych, jaką jest System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, efek­tywnie przyczyniłaby się do realizacji ww. postulatów, mogłaby także stano­wić przyczynek do rozwoju Zintegrowa­nego Systemu Informacji o Nierucho­mościach. Związek Banków Polskich od lat popiera ideę zbudowania spójnej, unifikowanej platformy wymiany infor­macji o nieruchomościach, dostępnej dla wszystkich podmiotów tego rynku. Jednak z drugiej strony obserwuje, iż proces ten jest mozolny i niezmiernie kosztowny. Szacunki Ministerstwa Infra­struktury i Budownictwa mówią o blisko 150 mln zł wydanych w latach 2001– 2005 oraz ponad 225 mln zł przezna­czonych do wydania do 2018 r. Termin realizacji zadania minął we wrześniu 2016 r., a diagnoza stanu aktualnego nie daje podstaw do wskazania konkretnej daty pełnego wdrożenia ZSIN w Polsce.
 1. System AMRON jako antidotum na problemy z dostępnością danych w poszczególnych urzędach
Baza danych ZBP może stanowić antido­tum na bieżące problemy dostępności danych w poszczególnych wydziałach i jednostkach organizacyjnych urzędów. Aktualnie dostęp do wewnętrznych baz danych funkcjonujących w poszcze­gólnych urzędach różnych szczebli wymaga znacznego zaangażowania czasowego i kadrowego – pracownicy wnioskują o dostęp na podstawie indy­widualnie motywowanych pism, zaś ze­spół odpowiedzialny za udostępnianie rejestrów, przy zasadności zapytania, umożliwia przetwarzanie danych przez pracownika na potrzeby prowadzonej sprawy. Procedury takie przeprowa­dzane są wielokrotnie i w sposób powtarzalny. Tak utarta praktyka utrudnia funkcjonariuszom publicznym dostęp do informacji o nieruchomościach, a w ostatecznym rozrachunku prowadzi także do zwielokrotniania liczby nieak­tualizowanych baz danych i ich fragmentaryczności. Jeszcze trudniej jest pozyskać informacje zawarte w jednost­kach administracyjnych zewnętrznych względem danego urzędu.System AMRON gromadzi obecnie prawie 3 mln rekordów o cenach trans­akcyjnych i wartościach nieruchomo­ści z niemal całego kraju, a także ich charakterystyki. Nie wymaga instalacji specjalistycznego oprogramowania ani żadnych dodatkowych nakładów tech­nicznych, lecz do korzystania z niego wystarczy stanowisko komputerowe wyposażone w dostęp do internetu i aktywny adres e-mail. Konstrukcja systemu umożliwia indywidualne definiowanie uprawnień dla każdego użytkownika. Moduły raportujące oraz analityczne stanowią pomoc w przeprowadzaniu analiz i monitorowaniu zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. System jest narzędziem w pełni przygo­towanym do obsługi każdego podmiotu publicznego z szeroką gamą uprawnień pozwalających na zarządzanie dostę­pem do danych. Najwyższe standardy jakości Systemu AMRON poświadczają niezależne audyty jakości, w tym audyt przeprowadzony przez firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o. oraz zewnętrzne au­dyty bezpieczeństwa, wykonane m.in. pod kątem podatności na zagrożenia poufności, integralności i dostępności aplikacji, a także danych przez nią prze­twarzanych.
 1. Zapewnienie kompleksowej informacji o nieruchomościach dla trafnych decyzji o charakterze przestrzennym i gospodarczym w praktyce administracyjnej
Dostęp online do Systemu AMRON usprawniłby pracę urzędnikom, po­dejmującym decyzje o charakterze przestrzennym i gospodarczym. Jed­nostki samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli Skarbu Państwa sys­tem wspierałby w prowadzeniu efek­tywnej gospodarki nieruchomościami oraz zarządzaniu dobrem wspólnym, wspomagając w decyzjach o sprze­daży nieruchomości, oddawaniu ich w użytkowanie wieczyste i dzierżawę, obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz naliczaniu różnego rodzaju opłat związanych z korzysta­niem z nieruchomości. Dla pracow­ników biur i wydziałów związanych z weryfikacją operatów szacunkowych system stanowiłby pomoc w ocenie poprawności przeprowadzonej anali­zy rynku nieruchomości oraz w ocenie oszacowanej wartości nieruchomo­ści, wpierając dyscyplinę finansową urzędów. Wyróżnikiem Systemu AM­RON jest także gromadzenie danych o stawkach czynszu najmu, co stano­wić może punkt referencyjny dla gmin w zakresie ustalenia stawek czynszów za wynajem lokali mieszkalnych.
 1. Wyspecjalizowane usługi w zakresie analiz rynku nieruchomości oraz badania zjawisk społeczno-gospodarczych oparte na współpracy z ośrodkami akademickimi
Szeroka oferta raportów rynku nieru­chomości, zgodnych z indywidualnym zapotrzebowaniem zleceniobiorcy, dostarcza specjalistycznej wiedzy nt. kształtowania się zjawisk gospo­darczych dla wybranych typów nieruchomości, opatrzonych eksperc­kim komentarzem analityków. Zaś współpraca Centrum AMRON z kadrą akademicką Uniwersytetu im. Ada­ma Mickiewicza w Poznaniu i Uniwer­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie modeli ekonometrycznych zaowocować może opracowaniem specjalistycznych rozwiązań, dedykowanych szczególnym potrzebom ob­sługi rynku nieruchomości, planowa­nia przestrzennego i badania szeroko rozumianych kwestii społeczno-go­spodarczych w jednostkach admini­stracyjnych różnych szczebli.
 1. Profesjonalna oferta wycen nieruchomości dla potrzeb administracyjnych
Centrum AMRON świadczy profesjonal­ne usługi szacowania nieruchomości, współpracując w tym zakresie z ponad 230 uprawnionymi rzeczoznawcami majątkowymi. Wykonuje operaty sza­cunkowe dotyczące wszystkich typów nieruchomości na terenie całej Polski, gwarantując najwyższe normy jakości, wynikające z dodatkowej weryfikacji operatu szacunkowego przez zespół rzeczoznawców majątkowych Centrum AMRON. Wieloletnia współpraca z sektorem bankowym i indywidualnymi klien­tami w tym zakresie uczyniła z Centrum AMRON jednego z głównych usługo­dawców w tym obszarze na rynku kra­jowym. Zachęcamy do uwzględniania Centrum Prawa Bankowego i Informacji, w którego strukturach działa Centrum AMRON, w gronie podmiotów zainte­resowanych udziałem w przetargach na wykonanie operatów szacunkowych lub gotowych opracować wyceny nie­ruchomości w trybie bezprzetargowym.
 1. Oferta szkoleniowa dla dalszego rozwoju i wzmocnienia kompetencji pracowników administracji publicznej
Doświadczenie szkoleniowe Związku Banków Polskich, posiadane zaso­by infrastrukturalne i rozwinięta sieć współpracujących z ZBP specjali­stów rynku nieruchomości umożliwia przeprowadzenie dedykowanych urzędnikom szkoleń, podnoszących kwalifikacje i zapewniających rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej różnych szczebli. Określe­nie obszaru ww. szkoleń podlegałoby ustaleniom w kolejnym kroku współpracy, zawierać by się mogło jednak w szeroko rozumianym obszarze gospodarowania nieruchomościami, finansowania rynku nieruchomości, metod analiz, metod wyceny oraz weryfikacji operatów szacunkowych, wiedzy o systemach informacji o nie­ruchomościach i systemach informacji przestrzennej oraz tematyki bankowej i prawnej przydatnej z państwa punktu widzenia. Chętnie otrzymamy od pań­stwa wykaz tematyki szkoleń, na którą byłoby zapotrzebowanie, a ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by móc wyjść tym potrzebom naprzeciw.Mając na uwadze wyżej przedstawione obszary współpracy, jesteśmy gotowi do bezpośrednich rozmów na temat jej możliwych form, by wypracować opty­malne dla obu stron rozwiązania.

Doświadczenie buduje zaufanie

Joanna Komorowska Specjalista ds. Relacji z Klientami Koordynator CPBiI ds. CSR tel.: +48 22 463 47 64 e-mail: joanna.komorowska@amron.pl www.amron
Misją Centrum AMRON jest pełnienie roli specjalistycznego ośrodka informacyjno­-analitycznego oferującego dostęp do bazy AMRON wszystkim uczestnikom tego rynku oraz szeroko rozumianej ana­lizy rynku nieruchomości.Wiarygodna informacja o wartości nie­ruchomości jest kluczowym elemen­tem odbudowy zaufania w relacjach pomiędzy uczestnikami rynku obrotu nieruchomościami. Zapotrzebowanie na taką informację systematycznie rośnie, zwłaszcza – choć nie tylko – w okresach zmian rynkowych trendów.Naszym Partnerom gwarantujemy:
 • SOLIDNOŚĆ – bezpieczny system stworzony dla środowi­ska bankowego i szeroko ro­zumianych uczestników rynku nieruchomości pod patronatem Związku Banków Polskich.
 • JAKOŚĆ – AMRON jako jedyna w Polsce międzybankowa baza danych o nieruchomościach w rozumieniu Rekomendacji J spełnia najwyższe kryteria zdefi­niowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w rekomendacjach skierowanych do banków i SKOK (Rekomendacje D, J i W).
 • DOSTĘPNOŚĆ – AMRON to intuicyjna, przyjazna dla użyt­kownika aplikacja internetowa dostępna online – nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów technicznych ani instalacji spe­cjalistycznego oprogramowania.
 • BEZPIECZEŃSTWO – System spełnia najwyższe standardy bez­pieczeństwa potwierdzone audy­tem informatycznym; dostęp jest możliwy po zalogowaniu poprzez Indywidualne Konto Użytkownika.
 • NADZÓR MERYTORYCZNY nad zasobami bazy danych – dzia­łamy zgodnie z wewnętrzną polityką jakości danych oraz sto­sujemy wewnętrzne procedury weryfikacji danych, pozytywnie ocenione przez niezależnego audytora, Deloitte Advisory.
 • STANDARYZACJĘ – uporządko­wane jednolite gromadzenie da­nych dzięki wymogom obligato­ryjnym i słownikowanym opisom.
 • REPREZENTATYWNOŚĆ DA­NYCH – rozkład terytorialny zasobów bazy odpowiada głę­bokości rynków lokalnych oraz aktywności kredytowej polskie­go sektora bankowego.
 • WIARYGODNOŚĆ – gromadzo­ne i przetwarzane dane pocho­dzą z weryfikowalnych dokumen­tów – System AMRON umożliwia pełną identyfikację autora wpi­su nieruchomości/transakcji do bazy.
 • MIARODAJNOŚĆ – AMRON to punkt odniesienia dla mediów oraz wielu instytucji państwo­wych i komercyjnych, zajmują­cych się profesjonalną analizą rynku obrotu nieruchomościami.

Charakterystyka Systemu AMRON

System AMRON to platforma służąca do rejestrowania, przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania danych o transakcjach i nieruchomo­ściach. W AMRON gromadzone są dane o rynku mieszkaniowym, nieruchomościach komercyjnych oraz nieruchomościach gruntowych. Baza danych AMRON gromadzi informacje dotyczące charakterystyki nierucho­mości, ich lokalizacji oraz cen trans­akcyjnych. Pełen opis każdego typu nieruchomości zawiera średnio ok. 30 atrybutów, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie szczegółowych analiz rynku. Większość atrybutów jest słownikowana, co eliminuje zapisywa­nie błędnych informacji i standaryzuje opis nieruchomości. Ponadto nowo­czesne rozwiązania informatyczne gwarantują bezpieczeństwo użytkow­ników Systemu oraz gromadzonych w nim informacji. Konstrukcja AMRON umożliwia indywidualne definiowanie uprawnień dla każdego użytkownika, a także zapewnia poufność źródła po­zyskania informacji o transakcji.Podstawowym elementem bazy da­nych AMRON jest nieruchomość, do której dopisywane są kolejne zdarze­nia jej dotyczące i generujące infor­mację o jej cenie lub wartości. Każda informacja wprowadzona do bazy da­nych AMRON ma zdefiniowane źródło pochodzenia, a administrator systemu jest w stanie zidentyfikować użytkow­nika i ma prawo – dla weryfikacji wpro­wadzonych danych – zażądać przed­łożenia dokumentu źródłowego, który był podstawą wpisu.

Funkcjonalności Systemu AMRON umożliwiają:

 • gromadzenie i udostępnianie wybranych danych dotyczących nieruchomości, przeglądanie da­nych w postaci tabelarycznych raportów,
 • przedstawianie w postaci wykre­sów informacji na temat kształto­wania się jednostkowych cen na rynku nieruchomości,
 • udostępnianie analiz prezentu­jących statystyki oraz aktualne trendy zmian wartości nierucho­mości, budowanie modeli słu­żących prognozowaniu wartości nieruchomości,
 • możliwość aktualizowania, uzu­pełniania i weryfikowania da­nych o nieruchomościach ,
 • prowadzenie „baz danych wła­snych” dla poszczególnych uczestników,
 • wiarygodną weryfikację warto­ści nieruchomości – możliwość monitorowania różnego rodzaju ryzyka związanego z kredytowa­niem nieruchomości, uwzględnia­jąc przy tym współczynniki ryzyka pozyskiwania szacowanej warto­ści rynkowej nieruchomości.
Obsługa systemu jest intuicyjna, a jej struktura przemyślana i dosto­sowana do specyfiki rynku nieruchomości, dzięki zaangażowaniu w pra­ce nad koncepcją Systemu wielu specjalistów. W latach 2001–2003 w pracach Grupy Roboczej przy Ko­mitecie ds. Finansowania Nierucho­mości ZBP, obok ekspertów ban­kowych i przedstawicieli środowisk naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Akademii Górniczo­-Hutniczej w Krakowie, uczestniczyli przedstawiciele Generalnego Inspek­toratu Nadzoru Bankowego, Głów­nego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rze­czoznawców Majątkowych.Wyróżnikiem oferty Centrum AMRON jest jakość systemu. Baza danych li­czy obecnie prawie 3 mln rekordów, pochodzących głównie z aktów nota­rialnych, które stanowią ponad 50% zasobów bazy. W systemie gromadzo­ne są również informacje z innych udo­kumentowanych i wiarygodnych źró­deł, m.in. z operatów szacunkowych i wycen bankowych. Od roku AMRON gromadzi również dane o stawkach najmu, co może mieć istotne znacze­nie przy realizacji Narodowego Pro­gramu Mieszkaniowego.Wśród aktywnych uczestników sys­temu znajduje się m.in. grono ponad 200 rzeczoznawców majątkowych, którzy w ramach współpracy z Cen­trum AMRON regularnie zasilają bazę danych w zakresie wartości nierucho­mości oraz ich szczegółowych cech.System AMRON to jednak coś więcej niż tylko baza danych. Jego atutem jest funkcjonalność – efektywne połączenie bazy danych o nieruchomo­ściach, cenach transakcyjnych oraz wartościach nieruchomości z w modułami raportującymi i analitycznymi, które umożliwiają prowadzenie ana­liz i symulacji, a także wyznaczanie prognoz i trendów na rynku nieru­chomości, dzięki czemu staje się on nieodzownym narzędziem wspiera­jącym rozwój i obsługę rynku nieru­chomości. Każdy użytkownik systemu ma do dyspozycji szereg raportów statystycznych i analitycznych genero­wanych dzięki zasobom bazy danych –umożliwia on przeglądanie danych o nieruchomościach prezentowanych w postaci tabelarycznej oraz wykony­wanie analiz statystycznych na zdefiniowanej próbce danych.System AMRON pozwala na genero­wanie raportów:
 • informacyjnych – w zależności od typu raportu zawierają pod­stawowy lub rozszerzony zakres informacji o nieruchomościach i transakcjach, z podziałem na typy nieruchomości i lokalizacje,
 • statystycznych – umożliwiają analizę średnich cen nierucho­mości w funkcji czasu lub loka­lizacji oraz analizy przekrojowe prezentujące stan rynku nieru­chomości, uwzględniające dane mikro i makroekonomiczne,
 • analitycznych – to raport trendu zmian cen jednostkowych nieru­chomości oraz predykcja warto­ści – aktualizacja wartości nieru­chomości,
 • FOTO – funkcjonalność umożli­wiająca dodawanie i przegląda­nie zdjęć nieruchomości.
System AMRON wyposażony jest rów­nież w mapy Google umożliwiające wizualizację wyników wyszukiwania na mapie oraz wyświetlenie informacji o otoczeniu, dostępności komunikacyj­nej, dostępu do usług i urzędów. Mapa prezentująca nieruchomości pozwala również na wyświetlanie widoku sateli­tarnego, Street View, a także wyznaczania stref buforowych wokół nierucho­mości pozwalających użytkownikowi zorientować się w najbliższym otocze­niu interesującej go nieruchomości i zmierzyć odległości dzielące ją od in­teresujących go punktów (szkoła, urzę­dy, ZOZ, PKS, PKP, centra usługowe itd.).

Szkolenia z obsługi Systemu AMRON

Użytkownikom Systemu AMRON pro­ponujemy szkolenia w zakresie jego obsługi (wraz z praktycznym podręcznikiem), prowadzone przez wykwa­lifikowanych pracowników Centrum AMRON na co dzień pracujących przy systemie. Szkolenia mają formę prak­tycznych warsztatów w środowisku Systemu AMRON, dzięki czemu każdy użytkownik – pracując samodzielnie na aplikacji – poznaje jej pełną funk­cjonalność.

Korzyści ze współpracy

Wielowymiarowość współpracy, za­kres możliwości systemu oraz oferty usług dodatkowych Centrum AMRON pozwalają na wyszczególnienie nastę­pujących przewidywanych korzyści dla państwa codziennej pracy:
 • dostęp do nowej liczby wyso­kojakościowych danych z wiary­godnych i weryfikowalnych źró­deł;
 • utworzenie wartości dodanej dla obywateli dzięki zapewnieniu lepszego pokrycia terytorialne­go danymi o nieruchomościach;
 • poprawa wiarygodności danych gromadzonych w wewnętrznych rejestrach;
 • spełnienie wymogów prowa­dzenia baz i rejestrów informa­cji o gruntach i budynkach oraz transakcjach nieruchomościami;
 • standaryzacja i ujednolicenie sposobu i zakresu gromadzenia danych;
 • możliwość efektywnego prze­twarzania i analizy gromadzo­nych danych – analiza poszcze­gólnych gmin i powiatów na tle województwa lub danych ogól­nopolskich;
 • stworzenie kanału raportowania pomiędzy poszczególnymi reje­strami i organami – uproszczenie komunikacji i wymiany danych w strukturach administracji pu­blicznej wszystkich szczebli.
System AMRON może stanowić reme­dium na:
 • brak zintegrowanego systemu informacji o cenach transak­cyjnych nieruchomości w skali ogólnopolskiej;
 • ograniczony dostęp do danych niezbędnych do monitorowania rynku nieruchomości;
 • brak standaryzacji formatu i za­kresu merytorycznego groma­dzonych danych;
 • wybiórczą sprawozdawczość;
 • potrzebę wyznaczania prognoz i trendów rozwoju rynku nieru­chomości;
 • potrzebę zwiększania bezpie­czeństwa zawieranych transakcji;
 • wysokie koszty budowy wła­snych systemów baz danych.
Uczestnictwo w systemie umożliwia również budowanie bazy danych za­strzeżonych wyłącznie dla ich właści­ciela.Zapraszamy do bezpośrednich roz­mów na temat wspólnych działań na rzecz poprawy transparentności i wiarygodności informacji o nieruchomo­ściach, a także komplementarnych temu usług z wykorzystaniem Systemu AMRON oraz doświadczenia zespołu Związku Banków Polskich i Centrum AMRON.
Udostępnij artykuł: