Edukacja ekonomiczna: Biznes i edukacja: synergia dla dobra gospodarki

NZB 2015/01

Teoria czy praktyka? Ten stary niczym świat dylemat szczególnego znaczenia nabiera w dzisiejszych czasach. Rzetelne przygotowanie, którego początkiem - lecz bynajmniej nie końcem - jest edukacja formalna na poziomie akademickim, uzupełniana następnie przez kształcenie ustawiczne, stanowi dziś conditio sine qua non. Równocześnie nie wolno ulegać pokusie przedkładania teorii nauk ekonomicznych nad praktykę życia gospodarczego. Biada teoriom, które nie zostały zweryfikowane przez życie!

Teoria czy praktyka? Ten stary niczym świat dylemat szczególnego znaczenia nabiera w dzisiejszych czasach. Rzetelne przygotowanie, którego początkiem - lecz bynajmniej nie końcem - jest edukacja formalna na poziomie akademickim, uzupełniana następnie przez kształcenie ustawiczne, stanowi dziś conditio sine qua non. Równocześnie nie wolno ulegać pokusie przedkładania teorii nauk ekonomicznych nad praktykę życia gospodarczego. Biada teoriom, które nie zostały zweryfikowane przez życie!

Karol Materna

Te aspekty współczesnego zarządzania: teoretyczny i praktyczny – przyszli menedżerowie powinni uczyć się godzić już podczas edukacji akademickiej. Niestety, rzeczywistość pozostawia w tej dziedzinie wiele do życzenia. Jakże często absolwent opuszcza mury szacownej Alma Mater przygotowany do tego, żeby zdobywać wiedzę w jak najbardziej akademickim tego słowa znaczeniu – a nie pozyskiwać realne umiejętności i kwalifikacje. Takie podejście rodzi reakcję obronną wśród pracodawców; nierzadko młody pracownik usłyszeć może od szefa, żeby… zapomniał to, czego się nauczył na studiach.

Dziś – jak nigdy – potrzeba, żeby nauka znajdowała odpowiedzi na problemy generowane w praktyce. Należy też nakłaniać praktyków, aby korzystali z dorobku nauki w codziennej pracy, ale równocześnie uzupełniali program uczelni o doświadczenie bazujące na wieloletniej praktyce. Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, realizowany przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji z inicjatywy Związku Banków Polskich, powstał po to, aby te procesy animować, wspierać, wypełniać treścią – angażując najwybitniejszych reprezentantów świata nauki i biznesu. Przedstawione poniżej opinie przedstawicieli wspomnianych środowisk ukazują perspektywy, jakie rysują się w dziedzinie wspólnego działania sektora edukacyjnego i finansowego.

 • Czy istnieje potrzeba systemowego, organizacyjnego i finansowego wspierania współpracy pomiędzy uczelniami a podmiotami z sektora finansowego na rzecz poszerzania praktycznej wiedzy ekonomicznej?
 • Jakie korzyści dla sektora finansowego i uczelni i w jakich obszarach wynikają ze współpracy pomiędzy tymi podmiotami w dziedzinie edukacji w zakresie zarządzania biznesem?

Dr hab. Krzysztof Kalicki,
prezes zarządu Deutsche Banku Polska:

 • Doświadczenia ostatniego okresu pokazują, że choć minęło 25 lat od zasadniczej zmiany ustroju i funkcjonowania gospodarki rynkowej, wiedza naszego społeczeństwa na temat funkcjonowania rynku, instytucji tworzących poszczególne rynki, a także sposobu i mechanizmów ich działania jest bardzo mizerna. Pomijam już nawet nieznajomość podstawowych teorii, np. funkcjonowania rynków finansowych. Wydaje się, że problem leży w braku powszechnego kształcenia – już od poziomu gimnazjów – w zakresie podstawowej wiedzy o procesach gospodarczych. Wśród dorosłego społeczeństwa zrozumienie funkcji banku centralnego, budżetu, banków komercyjnych, ubezpieczeń, giełd, roli regulatorów, a także kształtowania się cen, kursów walutowych czy też stóp procentowych jest dosyć słabe. Z jednej strony społeczeństwo popiera gospodarkę rynkową, z drugiej jednak, w przypadku spełnienia się ryzyka rynkowego, wszystkie pretensje i odpowiedzialność kieruje – jak w słusznie minionym okresie – do rządu czy też poszczególnych instytucji. Wydaje mi się, że w dużej mierze wynika to z niewiedzy – nawet na poziomie elementarnym. Stąd tak bardzo istotna jest realizacja projektów edukacji ekonomicznej na różnych poziomach. I to nie tylko w zakresie dostępnych rozwiązań finansowych, ale też najważniejszych mechanizmów, które regulują funkcjonowanie gospodarki.

 • Deutsche Bank Polska podejmował w przeszłości wiele inicjatyw mających na celu zbliżenie między akademią a praktyką gospodarczą. Większość z tych działań miała charakter upowszechniania wiedzy, np. udział przedstawicieli banku w seminariach, wykładach czy też debatach. Część naszej współpracy dotyczyła także zachęcania w trakcie tego typu spotkań zdolnych absolwentów do pracy w bankowości.
  W kontekście efektywności współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem przy konkretnych projektach, np. w zakresie innowacyjności, sporym wyzwaniem jest nadal dosyć duży rozdźwięk pomiędzy teorią a zdolnością opracowania użytecznych dla przedsiębiorstw modeli poprawiających np. działania operacyjne. Dziedzinami, które wskazują na deficyt wiedzy są rozwiązania w sferze zarządzania ryzykiem, technologią informatyczną, niektórymi specjalizacjami prawnymi. Ważne więc, aby osoby, które w tego typu projektach uczestniczą, miały także praktyczne doświadczenie pracy w przedsiębiorstwach z sektorów, na rzecz których na późniejszym etapie realizują prace badawcze. Kiedy zaczynałem pracę w Katedrze Finansów SGPiS, mój ówczesny szef wymagał odbycia 3-miesięcznej praktyki w bankowości; w moim przypadku był to Bank Handlowy. Dziś wielu młodych pracowników, o ile styka się z praktyką, to raczej poprzez konkretną pracę lub konsulting, a nie w celu szerokiego poznania istniejących rozwiązań.

Bożena Lublińska -Kasprzak,
prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

 • Wyniki wszystkich edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego wskazują, że pracodawcy poszukujących nowych osób do pracy największą uwagę zwracają na doświadczenie i kompetencje kandydatów, przede wszystkim kompetencje samoorganizacyjne, interpersonalne i zawodowe. Te ostatnie to umiejętności i wiedza niezbędne do wykonania zadań specyficznych dla poszczególnych zawodów.
  Niestety aż 78 proc. pracodawców prowadzących rekrutację wskazywało na znaczne problemy w znalezieniu odpowiednich osób do pracy. Kandydatom brakowało przede wszystkim kompetencji, doświadczenia, a także motywacji do pracy. Dynamicznie zmieniające się warunki panujące na rynku pracy stawiają przed absolwentami szkół wyższych wiele wyzwań związanych z podnoszeniem swoich kompetencji i zwiększaniem swojej wartości na rynku pracy. Specjalistyczna wiedza z dziedziny finansów, odpowiednie programy komputerowe, specyfika branży to elementy, których znajomość znacząco podwyższa poziom kompetencji zawodowych. Warto też dodać, że jedynie 24,1 proc. studentów kształcących się w grupie kierunków nauki społeczne, gospodarka i prawo, posiadało dodatkowe certyfikaty, uprawnienia bądź świadectwa, które mogą być przydatne przy poszukiwaniu przyszłej pracy. Jednocześnie 46 proc. uczących się we wspomnianych obszarach dostrzega potrzebę odbycia dodatkowego szkolenia związanego z ich przyszłą pracą zawodową. Studenci kierunków ekonomicznych i administracyjnych najczęściej wskazywali na chęć podniesienia swoich kompetencji w zakresie języków obcych (31 proc.), informatyki (20 proc.) oraz księgowości i rachunkowości (19 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: