Edukacja ekonomiczna: NZB w pigułce

NZB 2015/01

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) jest projektem edukacyjnym, w ramach którego jego partnerzy wspierają szkoły wyższe w podnoszeniu ich standardu edukacyjnego, przenoszenia najlepszych praktyk biznesowych do nauki, a w konsekwencji podnoszenia świadomości ekonomicznej całego pokolenia obecnych studentów.

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB) jest projektem edukacyjnym, w ramach którego jego partnerzy wspierają szkoły wyższe w podnoszeniu ich standardu edukacyjnego, przenoszenia najlepszych praktyk biznesowych do nauki, a w konsekwencji podnoszenia świadomości ekonomicznej całego pokolenia obecnych studentów.

W NZB uczestniczy dziś 120 uczelni, a kolejne zgłaszają chęć podpisania porozumienia o współpracy. Podstawowymi narzędziami realizacyjnymi programu są wykłady, drzwi otwarte oraz szkolenia dla koordynatorów i wykładowców akademickich. Bardzo szybko jednak okazało się, że możliwości i obszary współpracy z uczelniami są o wiele szersze, a sam program stanowi istotne wsparcie merytoryczne wielu działań podejmowanych przez uczelnie.

nbz.kf.p1.2015.008.a.400xWYKŁADY

Podstawową formą realizowania programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem są wykłady dla studentów i pracowników naukowych. Pozwalają one na bezpośrednie dotarcie do dużej liczby słuchaczy. Ta forma współpracy jest najbardziej ceniona zarówno przez studentów, jak i, a może przede wszystkim, przez władze uczelni, dla których najistotniejsze jest to, że wykładowcami są praktycy życia gospodarczego. Każdy z nich jest przygotowany adekwatnie do tematu wykładu.

Planowane jest przeprowadzenie szkoleń merytorycznych oraz szkoleń z techniki prezentacji i prowadzenia wykładów w szczególności dla koordynatorów programu NZB oraz przedstawicieli partnerów programu. Zapewni to wysoki i jednolity poziom prowadzonych wykładów. Wykłady realizowane są przez wykładowców NZB, uczelni oraz partnerów NZB.

nbz.kf.p1.2015.008.b.400xDopasowując się do oczekiwań i specyfiki poszczególnych uczelni realizowane były wykłady w różnych formach:

 1. tzw. wykłady otwarte, specjalnie organizowane przez uczelnie, w których uczestniczą studenci z różnych kierunków;
 2. wykłady w ramach obowiązkowych zajęć z wybranego przedmiotu, które są prowadzone przez wykładowców NZB, słuchaczami zaś konkretna grupa studentów (kierunek i rok studiów);
 3. przedmiot do wyboru - cykl wykładów fakultatywnych realizowany z formie bloku tematycznego. Blok (przedmiot) składa się najczęściej z 15-18 godzin lekcyjnych (45 minut), na który zapisują się studenci. Kończy się zaliczeniem i wpisem oceny do indeksu. Docelowo każdy z fakultetów będzie miał określoną ilość punktów ECTS. Dotychczas takie przedmioty fakultatywne realizowane były na: Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Szczecińskim, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Dotychczas odbyło się 400 wykładów (w tym 171 w ostatnich 12 miesiącach). W wykładach uczestniczyło ponad 22 800 studentów. Podczas wykładów 10 900 studentów wypełniło ankietę programu, z czego prawie 7200 wyraziło zgodę na otrzymywanie newslettera programu NZB.

nbz.kf.p1.2015.009.a.400xDRZWI OTWARTE

Podczas drzwi otwartych na uczelni rozstawiane jest na około 5 godzin i obsługiwane przez 2-3 osoby stoisko ze ścianką informacyjną. Znajdują się tu materiały informacyjne o programie oraz promujące partnerów. Merytorycznym konsultantem jest koordynator programu NZB. Podczas wizyty na stoisku zachęcamy studentów do wypełnienia krótkiego testu na temat partnerów i materiału, który do tej pory przekazaliśmy im na wykładach. Każdy uczestniczący w teście student zostawia swój adres e-mailowy wraz ze zgodą na przesłanie newslettera NZB.

Drzwi otwarte najczęściej połączone były z wykładem dla zainteresowanych studentów i pracowników naukowych oraz z innymi wydarzeniami, które w tym samym czasie odbywały się na uczelni - konferencjami, kongresami, tygodniami przedsiębiorczości.

Dotychczas zrealizowanych zostało 57 spotkań w ramach drzwi otwartych. Stoisko odwiedziło ponad 15 000 osób. Test rozwiązało ponad 3900 osób, z których ok. 80 proc. zostawiło swój adres e-mailowy i wyraziło zgodę na otrzymywanie newslettera programu NZB.

nbz.kf.p1.2015.009.b.400xKONFERENCJE

Konferencje naukowe to stały element życia każdej uczelni. To miejsce wymiany i kreowania nowych poglądów, spotkanie ludzi aktywnie uczestniczących w życiu szkół wyższych, liderów w swoich środowiskach. Realizacja programu edukacyjnego NZB powinna odbywać się również poprzez udział w uczelnianych konferencjach naukowych. Jest to miejsce, gdzie będziemy w stanie zaprezentować treści i partnerów NZB, jak i promować samą ideę programu NZB.

Coraz więcej konferencji organizują studenci i doktoranci zgrupowani w kołach naukowych. Konferencje takie mają dzisiaj wymiar nie tylko ogólnopolski, ale również międzynarodowy.

W 2014 r. uczestniczyliśmy w 26 konferencjach naukowych, sympozjach i spotkaniach na uczelniach:

 • Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych
 • Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu
 • III ogólnopolska Konferencja
 • Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej
 • Rachunkowość zarządcza, controling
 • Młodzi Polacy w XXI wieku
 • Współczesne problemy finansów i bankowości z perspektywy studentów, doktorantów, praktyków
 • CRS w oczach uczniów i studentów
 • Konferencja IHZ Wyzwania gospodarki globalnej 2014
 • Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej
 • Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego
 • IX Konferencja Naukowa. Przedsiębiorstwa, banki i regiony gospodarcze
 • IX Konferencja Naukowa. Przedsiębiorstwa, banki i regiony gospodarcze
 • PERSPEKTYWA - wyzwania współczesnych finansów i bankowości
 • Rynek Finansowy 2014
 • Współczesne bezpieczeństwo informacyjne
 • Społeczno-gospodarcze aspekty bezpieczeństwa Polski. Wyzwania i zagrożenia
 • Ochrona praw konsumenta - stan obecny i perspektywy
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. "Rachunkowość i finansowanie MSP oraz
 • 25 przemian rynkowych w Polsce - konferencja zorganizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w dniach 18-19 listopada 2014 r.

nbz.kf.p1.2015.010.a.400xProgram Nowoczesne Zarządzanie Biznesem uczestniczył w niej jako jeden z głównych partnerów. Konferencja była wyrazem wsparcia obchodów doniosłego wydarzenia w polskiej historii społecznej, gospodarczej i politycznej, jakim było zapoczątkowanie 25 lat temu tzw. planem Balcerowicza przemian rynkowych w Polsce. Patronem oraz honorowym uczestnikiem konferencji był Prezydent RP Bronisław Komorowski. Wśród prelegentów znaleźli się światowej sławy naukowcy i politycy gospodarczy, m.in. prof. Leszek Balcerowicz, prof. Jacob Frenkel, prof. Stanisław Gomułka, prof. Jerzy Hausner, prof. Oleh Havrylyshyn, prof. Danuta Hübner, prof. D. Kemme oraz prof. Lucjan Orłowski. Konferencja składała się z trzech części: wystąpień zaproszonych gości honorowych, debaty panelowej oraz części referatowej. Przebieg konferencji był transmitowany on-line. Obecnie przygotowywane są filmy i publikacja z referatami i podsumowaniem konferencji.

nbz.kf.p1.2015.010.b.400xKONFERENCJE KATEDR FINANSÓW

Program NZB jest również uczestnikiem kolejnych kongresów katedr finansów od 2012 r. Jest to doroczne spotkanie prawników naukowych pracujących naukowo w obszarze ekonomii i finansów. W dniach 22-24 września 2014 r. w Hotelu Czarny Potok Resort & Spa w Krynicy-Zdroju odbyła się Konferencja Katedr Finansów 2014 Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Została objęta patronatem Narodowego Banku Polskiego, a honorowy patronat nad nią objął JM. Rektor UEK prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół oraz Komitet Nauk o Finansach PAN. Jednym z partnerów konferencji było Centrum Informacji Gospodarczej.

nbz.kf.p1.2015.011.a.400xSZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW

Celem organizowanych szkoleń jest podnoszenie wiedzy pracowników naukowych uczelni w zakresie tematów programu NZB. Dotychczas zorganizowano 7 szkoleń dla pracowników naukowych. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło ponad 180 osób.

Ostatnie szkolenie odbyło się w dniach 20-21 maja 2014 r. w Hotelu Gromada w Warszawie W spotkaniu uczestniczyło 67 pracowników naukowych uczelni - koordynatorów programu, a także tych naukowców, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę i materiały dostarczane przez jego partnerów. Po raz pierwszy Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiI) wraz z partnerami programu NZB zorganizowało dwudniowe szkolenie, aby w możliwie najszerszym stopniu omówić zagadnienia związane z programem NZB oraz zapoznać uczestników z działalnością partnerów programu NZB. Ponadto spotkanie stanowiło szansę dla wykładowców na zadanie pytań dotyczących merytorycznych zagadnień programu oraz na dyskusję o jego kształcie i przyszłości. Spotkanie otworzyli i jego uczestników powitali: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; dr Mariusz Cholewa, prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.; Mariusz Hildebrand, prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Jacek Rapcia, wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

nbz.kf.p1.2015.011.b.400xNastępnie rozpoczęła się debata poświęcona dorobkowi transformacji, stanowi i perspektywom rozwoju sektora bankowego. Jej uczestnicy zastanawiali się nad tym, jak efektywnie wykorzystać potencjał systemu wymiany informacji tak, by stał się fundamentem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i warunkiem budowy zaufania.

Moderatorem debaty był Maciej Małek - redaktor naczelny kwartalnika "Kurier Finansowy" i portalu aleBank.pl, partnerów medialnych spotkania. W dyskusji zaś głos zabierali: Krzysztof Pietraszkiewicz, dr Mariusz Cholewa, Mariusz Hildebrand, dr Marta Penczar (Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), Ryszard Lorek - prezes Zarządu SGB-Banku S.A. i Adam Dudek - przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.

Następnie otwarty został blok wykładowy. Pierwszego dnia zrealizowane zostały następujące tematy:

 • System Standardów Kwalifikacyjnych ZBP - wykład przeprowadzony przez Włodzimierza Grudzińskiego, doradcę prezesa ZBP
 • Prawne aspekty funkcjonowania biur informacji gospodarczej - wykład przeprowadzony przez dr. Tadeusza Białka, dyrektora Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP
 • System AMRON - wykład przeprowadzony przez dr. Jacka Furgę, prezesa CPBiI
 • Systemy Wymiany Informacji Finansowej w Polsce i na świecie - wykład przeprowadzony przez Patrycjusza Rozpiątkowskiego, kierownika ds. działalności edukacyjnej Biura Informacji Kredytowej S.A.

Dzień pierwszy spotkania zakończyła impresja filmowa Przedsiębiorstwo społeczne - alternatywa czy konieczność - materiał przygotowany w ramach działalności programu NZB.

nbz.kf.p1.2015.012.a.400xZakończeniem wieczoru był uroczysta kolacja, na którą zaproszeni zostali uczestnicy szkolenia. Podczas kolacji wyróżnieni zostali najbardziej aktywni koordynatorzy programu NZB z ramienia uczelni. Wyróżnienia wręczane były przez prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Sławomira Grzelczaka oraz prezesa Waldemara Zbytka. Wyróżnionych zostało 12 koordynatorów.

Dzień drugi zjazdu rozpoczął się od wystąpienia prezesa Warszawskiego Instytutu Bankowości - Andrzeja Lecha, który zaprezentował zasady i realizację Konkursu BANRISK Liga Akademicka, zapraszając jednocześnie przedstawicieli uczelni do udziału drużyn studenckich w kolejnej edycji Konkursu. Następnie Paweł Leszoski - koordynator ds. projektów partnerskich BIG InfoMonitor - wygłosił wykład o rynku wymiany informacji gospodarczej w Polsce. Ostatnim punktem było szkolenie Związku Banków Polskich poprowadzone przez Jędrzeja Branda - dyrektora ds. Systemów Wymiany Informacji.

Zwieńczeniem spotkania była dyskusja o kierunkach rozwoju i pomysłach na realizację programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w najbliższych latach. Kluczowym dla dyskusji okazało się wyrażone wprost oczekiwanie przedstawicieli środowiska naukowego na realizowanie programu NZB w kolejnych latach przy jednoczesnym rozszerzeniu tematyki programu. Podkreślono, iż już w najbliższych miesiącach powinno zostać potwierdzona kontynuacja programu po 2015 r.

nbz.kf.p1.2015.012.b.400xBANRISK

W ramach poszerzania oferty edukacyjnej dla uczelni program NZB aktywnie współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości w zakresie realizacji Konkursu BANRISK Liga Akademicka. Program prowadzi Warszawski Instytut Bankowości w ramach konkursu centralnego dla kilkunastu zespołów studenckich. W ramach projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał projekt realizacji rozszerzonej, zmodyfikowanej wersji gry, która realizowana jest na kilkudziesięciu uczelniach. Wykładowcy z ramienia CIG realizujący wykłady w ramach programu NZB na poszczególnych uczelniach wspomagali przepływ informacji pomiędzy Warszawskim Instytutem Bankowości a uczelniami, wspierali rekrutację drużyn oraz organizację poszczególnych elementów gry w regionach.

nbz.kf.p1.2015.013.a.400xnbz.kf.p1.2015.013.b.400xDZIAŁANIA DODATKOWE

W trakcie realizacji programu NZB w związku z budowaniem partnerskich relacji z koordynatorami i kierownictwem uczelni powstają elementy współpracy z uczelniami niesprecyzowane w umowie lub nawet niezaplanowane wcześniej. Działania te z pewnością wzmacniają edukacyjną rolę programu NZB oraz budują wzajemne relacje niezbędne do dalszego rozwoju programu. Zaproszono nas do uczestnictwa Radzie Programowej działającej na UAM w Poznaniu oraz Radzie Biznesu działającej przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli. Nasi wykładowcy uczestniczyli również w cyklu: Seminaria u Ekonomistów pt. Klienci instytucji parabankowych w Polsce w świetle wypowiedzi internautów. Badania jakościowe organizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zaproszono nas do jury Konkursu Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim - zgłosiło się do niego 21 szkół ponadgimnazjalnych z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Do finału zakwalifikowano łącznie 60 uczestników, z czego do konkursu przystąpiło 57 uczestników. Jednym z jurorów był wykładowca programu NZB - Damian Cymbała, który przeprowadził także wykład otwarty.

 

Udostępnij artykuł: