EKF 2019. Rekomendacje dla banków – IT i cyberbezpieczeństwo

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Bank / Wydarzenia

O rekomendacjach Europejskiego Kongresu Finansowego dla sektora bankowego z Robertem Trętowskim, wiceprezesem zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej rozmawia Karol Jerzy Mórawski

Robert Trętowski, Krajowa Izba Rozliczeniowa / KIR
Robert Trętowski, Fot. KIR

O rekomendacjach Europejskiego Kongresu Finansowego dla sektora bankowego z Robertem Trętowskim, wiceprezesem zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej rozmawia Karol Jerzy Mórawski

#RobertTrętowski: Najnowsze technologie, takie jak chmura bądź sztuczna inteligencja, są czymś niezbędnym dla stabilnego i bezpiecznego rozwoju rynku bankowego #cloud #AI # technologiebankowe #EFCongress

Karol Mórawski: Kluczowym punktem obrad Europejskiego Kongresu Finansowego tradycyjnie już było ogłoszenie rekomendacji dla poszczególnych obszarów. Które z tych zaleceń będą miały szczególne znaczenie dla sektora bankowego?

Robert Trętowski: Rekomendacje, wypracowanie przez Europejski Kongres Finansowy w roku 2019 dla obszarów IT oraz cyberbezpieczeństwa w znacznym stopniu pokrywają się ze sobą.Obydwie grupy pracujące nad tymi zagadnieniami wskazały w pierwszej kolejności na potrzebę wdrożenia sektorowych rozwiązań z kategorii AML i antyfraud, wykorzystujących najnowsze trendy technologiczne w rodzaju Big Data, chmury obliczeniowej czy wreszcie sztucznej inteligencji.Dodatkowo w obu tych rekomendacjach wskazano na konieczność przeprowadzenia niezbędnych zmian w regulacjach, szczególnie tych dotyczących problematyki outsourcingu. Dotyczy to w szczególności takich kwestii jak outsourcing limitów odpowiedzialności, łańcuszki outsourcerów, a także tajemnicy bankowej i przetwarzania danych w chmurze w kontekście RODO.Sektor wierzy, że najnowsze technologie, takie jak chmura bądź sztuczna inteligencja, są czymś niezbędnym dla  stabilnego i bezpiecznego rozwoju rynku bankowego. 

Wiele sugestii dotyczyło ograniczenia lub przynajmniej racjonalizacji aktywności legislacyjnej. W jaki sposób sprawić, by owo tsunami regulacyjne mogło przekształcić się w siłę sprzyjającą rozwojowi bankowości?

Po raz kolejny sugerujemy, aby nowe przepisy czy rekomendacje nadzorcze były w większym stopniu niż dotychczas konsultowane, i by powstawały w toku dialogu z poszczególnymi interesariuszami.My jako sektor bankowy przygotowaliśmy kilka propozycji punktowych zmian regulacyjnych, które usprawniają wdrażanie nowych technologii.Z drugiej strony faktycznie zbyt często jesteśmy zasypywani regulacjami, które są nieprzydatne, albo nawet często wewnętrznie sprzeczne, dlatego apelujemy o to, by przepisy po pierwsze były tworzone w formie dyskusji, a po drugie, by uległy one znaczącemu uproszczeniu.

Jednym z istotniejszych postulatów, jaki przewijał się podczas Kongresu była koncepcja „Unia + zero”, czyli ograniczenie aktywności legislacyjnej do implementacji nowych uregulowań wspólnotowych. Czy zgodziłby się Pan z tą koncepcją?

To kwestia zbyt złożona, by udzielić prostej odpowiedzi „tak” lub „nie”. Niekiedy faktycznie wystarczy wprowadzić do polskiego prawa zasady ustalone na szczeblu unijnym.Nie należy jednak zapominać, iż w przypadku niektórych regulacji krajowych wynikających z prawa europejskiego my musimy i chcemy uwzględniać naszą specyfikę, wprowadzić takie zapisy, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania krajowego rynku w różnych obszarach.Nie stoi to oczywiście w sprzeczności z koniecznością powstrzymania wysypu regulacyjnego i racjonalizacją prawa, niemniej nie da się całkowicie wykluczyć sytuacji, w której obok wymogów narzucanych przez unijnego regulatora konieczne będzie wprowadzenie dodatkowych zapisów.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: