EKF: wzrost PKB będzie spowalniać do 2021 roku, inflacja powyżej celu w 2020 roku

Gospodarka

Eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) spodziewają się stopniowego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego - do poniżej 3% w 2021 r., przy czym inflacja będzie rosła - mediana prognoz wskazuje na przejściowe nieznaczne przekroczenie celu inflacyjnego NBP w 2020 r., a następnie powrót inflacji do celu.

Fot. Pixabay.com

Eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF) spodziewają się stopniowego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego - do poniżej 3% w 2021 r., przy czym inflacja będzie rosła - mediana prognoz wskazuje na przejściowe nieznaczne przekroczenie celu inflacyjnego NBP w 2020 r., a następnie powrót inflacji do celu.

Wzrost PKB będzie spowalniać do 2021 roku, inflacja powyżej celu w 2020 roku - przewidują eksperci #EKF

"Generalnie wśród makroekonomistów, ekspertów EKF istnieje konsensus, że należy w najbliższych trzech latach oczekiwać spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Można przyjąć, że lata 2017 – 2018 to szczyt koniunktury i choć polska gospodarka będzie nadal się szybko rozwijać, to już wolniej niż w roku 2018. Kluczowe jest to, co będzie się działo u naszych głównych partnerów handlowych i to właśnie w tym obszarze eksperci EKF dostrzegają najważniejsze źródło ryzyka dla rozwoju polskiej gospodarki. Z kolei najsilniej podkreślaną wewnętrzną barierą wzrostu jest ograniczona dostępność pracowników, wynikająca z niekorzystnych zmian demograficznych i niewystarczającej migracji" - czytamy w komunikacie.Zgodnie z prognozami, tempo wzrostu PKB w Polsce ma się obniżyć z 4,5% w roku 2018 do poniżej 3% w roku 2021. Prognozowany w 2018 r. wzrost popytu krajowego wynosi ok. 5%.

Konsumpcja prywatna istotnym czynnikiem wzrostu PKB

Ważnym składnikiem popytu krajowego mają być nakłady brutto na środki trwałe, czyli inwestycje, które po okresie stagnacji w ostatnich latach powinny wzrosnąć o 8% w roku 2018. Niestety, w następnych latach prognozowany jest spadek ich tempa wzrostu, co podkreśla potrzebę zdecydowanych działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla kapitału prywatnego. Wśród ekspertów EKF nie ma pełnego konsensusu w zakresie przewidywanego tempa wzrostu inwestycji w następnych kilku latach. Odchylenie standardowe od średniego przewidywanego tempa wzrostu inwestycji w roku 2021, szacowanego na 4,6%, wynosi 2,1 pkt proc." - czytamy dalej.Spożycie indywidualne, czyli konsumpcja prywatna, pozostanie nadal istotnym czynnikiem wzrostu PKB, czemu będzie sprzyjało bardzo niskie bezrobocie (poniżej 4%) oraz szybko rosnące płace (6-7% rocznie). Nie należy jednak oczekiwać, że wzrost konsumpcji utrzyma się na obecnym poziomie (4-5% rocznie) i prawdopodobnie spadnie do ok. 3% w roku 2021. Zbieżność opinii ekspertów jest w tym zakresie wysoka, podano także."Szybki wzrost kosztów pracy może istotnie ograniczyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i eksport. Fakt ten, a także oczekiwane szybsze tempo wzrostu importu niż eksportu, powinno znaleźć odzwierciedlenie w rosnącym deficycie na rachunku bieżącym" - wskazano dalej.

Wzrost inflacji w Polsce

Eksperci zgodnie przewidują wzrost inflacji w Polsce. Mediana prognoz wskazuje na przejściowe nieznaczne przekroczenie celu inflacyjnego NBP w 2020 r., a następnie powrót inflacji do celu."Równocześnie oczekiwany jest wzrost stopy referencyjnej NBP i stawki WIBOR. WIBOR 3M może wzrosnąć z obecnych 1,7% do 2,6%, co oznacza znaczny wzrost ceny kredytów. W tym kontekście niepokojące jest obecne i przewidywane tempo wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów. Ryzyko wzrostu stóp procentowych jest obecnie w Polsce niedoceniane" - napisano też w materiale.W bieżącym roku Europejski Kongres Finansowy rozpoczyna sporządzanie makroekonomicznych ekspertyz i prognoz dla Polski. Ogłaszane będą w czerwcu i grudniu każdego roku. Ich autorami są eksperci EKF, wybitni makroekonomiści, głównie z największych banków oraz instytucji nadzorczych i regulacyjnych, renomowanych firm konsultingowych, a także ze środowiska akademickiego.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: