„Ekologiczny Portfel FIZ Bis” w stałej ofercie Banku Ochrony Środowiska

Polecamy

Bank Ochrony Środowiska wprowadza do stałej sprzedaży ubezpieczenie inwestycyjne "Ekologiczny Portfel FIZ Bis". Jedną z zalet produktu, przygotowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., jest brak ograniczeń co do potencjalnego zysku. Inwestycję można rozpocząć już od 10 tys. zł.

Bank Ochrony Środowiska wprowadza do stałej sprzedaży ubezpieczenie inwestycyjne "Ekologiczny Portfel FIZ Bis". Jedną z zalet produktu, przygotowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., jest brak ograniczeń co do potencjalnego zysku. Inwestycję można rozpocząć już od 10 tys. zł.

"Ekologiczny Portfel FIZ Bis" jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w ramach którego oferowany jest Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy "UFK Selektywny". Tworzy go osiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych reprezentujących różne klasy aktywów (część z nich inwestuje w przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym, z sektora nowej energii oraz biotechnologii). Monitoring rynku, a także reagowanie na zmieniającą się koniunkturę i dostosowanie portfela Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego do maksymalnego wykorzystania potencjału rynku, należą do zarządzającego funduszem. Dzięki temu klient nie musi na bieżąco śledzić trendów rynkowych. Rozpoczynając inwestycję, nie musi także wybierać klasy aktywów ani funduszu.

Minimalna składka w "Ekologicznym Portfelu FIZ Bis" wynosi 10 tys. zł. To warty podkreślenia atut tego produktu - bowiem w przypadku większości wyselekcjonowanych na potrzeby "Ekologicznego Portfela FIZ Bis" funduszy, minimalna wpłata zaczyna się od 40 000 euro. W efekcie inwestorzy otrzymują dostęp do zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, przy relatywnie niewielkim wkładzie finansowym.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. Rekomendowany minimalny okres inwestycji to 5 lat. Przez cały czas trwania umowy inwestor objęty jest ochroną ubezpieczeniową na wypadek swojej śmierci lub poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia "Ekologiczny Portfel FIZ Bis" może objąć ochroną ubezpieczeniową życie innej osoby. Produkt daje możliwość wskazania osoby uprawnionej, która w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe bez postępowania spadkowego.

Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy "UFK Selektywny" wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się w dokumentacji ubezpieczeniowej: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "UFK Selektywny" oraz w Tabeli Opłat i Limitów, a także w Karcie Produktu. Z tymi dokumentami powinien zapoznać się klient przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska

 

Udostępnij artykuł: