„Ekologiczny Portfel FIZ” – unikalna strategia inwestycyjna dostępna w ofercie Banku Ochrony Środowiska

Finanse i gospodarka

W Banku Ochrony Środowiska ruszyła sprzedaż ubezpieczenia inwestycyjnego "Ekologiczny Portfel FIZ", przygotowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Jedną z zalet "Ekologicznego Portfela FIZ" jest brak ograniczeń co do górnej granicy przyszłych, potencjalnych zysków. Inwestycję można rozpocząć już od 10 tys. zł.

“Ekologiczny Portfel FIZ” jest indywidualnym ubezpieczeniem na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, w ramach którego oferowany jest Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy “UFK Selektywny”. “Ekologiczny Portfel FIZ” jest propozycją dedykowaną szerokiemu gronu inwestorów, zarówno osobom zainteresowanym dywersyfikacją portfela inwestycyjnego, jak i klientom rozpoczynającym dopiero inwestowanie.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy UFK Selektywny” jest funduszem zarządzanym przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Tworzy go osiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych reprezentujących różne klasy aktywów. Monitoring rynku, a także reagowanie na zmieniającą się koniunkturę i dostosowanie portfela Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w celu maksymalnego wykorzystania potencjału rynku, należą do zarządzającego funduszem. Dzięki temu klient nie musi na bieżąco śledzić trendów rynkowych. Nie musi także, rozpoczynając inwestycję, wybierać klasy aktywów ani funduszu. Wszystkie decyzje inwestycyjne pozostają po stronie Trigon TFI, co sprawia, że jest to ciekawa oferta także dla klientów, dla których rynek kapitałowy i makroekonomia nie są bliżej znane.

Minimalna składka w “Ekologicznym Portfelu FIZ” wynosi 10 tys. zł. To warty podkreślenia atut tego produktu – bowiem w przypadku większości wyselekcjonowanych na potrzeby “Ekologicznego Portfela FIZ” funduszy, minimalna wpłata zaczyna się od 40 000 euro. Dzięki temu, przy relatywnie niewielkim nakładzie finansowym, inwestorzy otrzymują zdywersyfikowany portfel inwestycyjny składający się z wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, dotychczas dedykowanych jedynie klientom zamożnym. Jest to pierwszy tego typu produkt na rynku. Istotne jest duże zaangażowanie części funduszy znajdujących się w portfelu w inwestycje o charakterze ekologicznym, nowej energii oraz life science.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. Rekomendowany minimalny okres inwestycji to 5 lat. Przez cały czas trwania umowy inwestor objęty jest ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci lub poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia “Ekologiczny Portfel FIZ” może objąć ochroną ubezpieczeniową życie innej osoby. Produkt daje możliwość wskazania uprawnionego, który w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe bez postępowania spadkowego.

Produkt dostępny jest w placówkach Banku Ochrony Środowiska w ramach I subskrypcji do dnia 28 października.

Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy “UFK Selektywny” wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się w dokumentacji ubezpieczeniowej: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, Tabeli Opłat i Limitów oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, a także w Karcie produktu. Z tymi dokumentami powinien zapoznać się klient przed złożeniem Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A.

 

Udostępnij artykuł: