Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Członek Rady Nadzorczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Prof. dr hab. Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka - profesor nauk ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Ekonomii Politycznej, specjalność: ekonometria). Autorka ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstwa oraz koncepcji systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej.

Kierownik studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości”, organizowanych przez Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 1996-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju S.A a w latach 2005-2007 członek Rady Nadzorczej BGŻ S.A. Od 2014 r. – członek Rady Nadzorczej PKO BP S.A. W chwili obecnej pełni funkcję członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej. Autorka wielu publikacji, ekspertyz i artykułów naukowych.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Elżbietę Teresę Mączyńską-Ziemacką nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Udostępnij artykuł: