Emerytury czerwcowe: Sejm za odrzuceniem poprawek Senatu dotyczących przeliczenia według nowych zasad

Mój plan emerytalny

Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zakładające m.in. możliwość przeliczenia emerytur czerwcowych według nowych zasad osobom, które nabyły prawo do emerytury od czerwca od 2009 r. do czerwca 2019 r.

Emerytka licząca na kalkulatorze
Fot. stock.adobe.com/insta_photos

Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zakładające m.in. możliwość przeliczenia emerytur czerwcowych według nowych zasad osobom, które nabyły prawo do emerytury od czerwca od 2009 r. do czerwca 2019 r.

Posłowie byli przeciwni możliwości przeliczenia tzw. emerytur czerwcowych dla osób, które nabyły do nich prawo od czerwca 2009 do czerwca 2019 r. według korzystniejszych zasad oraz wyrównania świadczeń za okres, poprzedzający złożenie wniosku o przeliczenie.Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przeliczenie emerytur czerwcowych z lat 2009-2019 dotyczyłoby ponad 124 tys. osób i kosztowałoby łącznie 2,65 mld zł. 

Czytaj także: Świadczenie niższe niż minimalna emerytura pobiera już 6,1 proc. ogółu emerytów >>>

Jednocześnie posłowie przywrócili zapisy noweli, dotyczące wliczania do okresu zasiłkowego każdej niezdolności do pracy jeżeli nie było pomiędzy nimi przerwy nie dłuższej niż 60 dni, a także zmiany dotyczące długości okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (Senat chciałby utrzymać dotychczasowy okres 180 dni, podczas gdy Sejm przyjął w noweli 91 dni).

Przywrócono też zapis dotyczący ujednolicenia zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej (uzależnienie obowiązku ubezpieczeń społecznych od statusu wspólnika).

Co zakłada nowelizacja?

Nowelizacja zakłada:

- rezygnację z ustania objęciem dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym (emerytalnym, rentowym i chorobowym) na skutek nieopłacenia składek w terminie (ubezpieczenie będzie należne w okresie od dnia wskazanego w formularzu zgłoszenia do dnia złożenia wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczeń)

- wprowadzenie obowiązku przekazywania do ZUS niezbędnych danych do ustalenia uprawnień i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przez płatników i ubezpieczonych

- rozwiązanie problemu tzw. emerytur czerwcowych (braku waloryzacji kwartalnej i w konsekwencji niższych świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu); emerytury mają być ustalane w taki sposób, jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego

- wprowadzenie zmian dotyczących wypłat dla nowych świadczeniobiorców, którzy nabędą świadczenia od 1 stycznia 2022 r.; wypłata gotówkowa (za pośrednictwem operatora pocztowego) oraz za pośrednictwem banku będzie miała charakter równorzędny, bez uprzywilejowywania którejkolwiek z form wypłaty

- wprowadzenie możliwości ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność ta powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów

- wprowadzenie ograniczenia przekazywania korekt deklaracji ubezpieczeniowych tylko do 5 lat od momentu wymagalności składek

- ujednolicenie przepisów dotyczących częstotliwości zgłaszania wniosków o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez emerytów kontynuujących aktywność zawodową

- wprowadzenie obowiązku założenia Platformy Usług Elektronicznych przez wszystkich płatników składek od 1 stycznia 2023 r.

- wprowadzenie możliwość umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez ZUS

- uproszczenie procedury przy przyznawaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

- uzyskanie przez ZUS dostępu do elektronicznego centralnego rejestru dotyczącego zezwoleń na pracę cudzoziemców

Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: