Emerytury kapitałowe, fundusze inwestycyjne i edukacja finansowa mają kluczowe znaczenie dla przyszłych emerytów

Mój plan emerytalny / Raporty

Przed branżą inwestycyjną i decydentami politycznymi stoi zadanie koordynacji wysiłków na rzecz promowania oszczędzania kapitału z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę oraz poprawy poziomu wiedzy na temat finansów wśród obywateli, ponieważ postęp w tych dziedzinach przełożyłby się na zapewnienie miliardom ludzi komfortu w późniejszych latach ich życia, a przez to ograniczył presję fiskalną na rządy, podkreśla w komunikacie prasowym IZFiA.

chłpiec, mężczyzna i senior wchodzą po schodach z rosnących kolumn monet
Fot. stock.adobe.com / tomertu

Przed branżą inwestycyjną i decydentami politycznymi stoi zadanie koordynacji wysiłków na rzecz promowania oszczędzania kapitału z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę oraz poprawy poziomu wiedzy na temat finansów wśród obywateli, ponieważ postęp w tych dziedzinach przełożyłby się na zapewnienie miliardom ludzi komfortu w późniejszych latach ich życia, a przez to ograniczył presję fiskalną na rządy, podkreśla w komunikacie prasowym IZFiA.

Osoby dysponujące rzetelną wiedzą na temat finansów częściej podejmują bardziej świadome decyzje dotyczące własnego majątku i lepiej rozumieją korzyści wynikające z dokonywania długoterminowych inwestycji. 

Raport Międzynarodowego Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych (IIFA)

Aby wspierać postawy przekładające się na zwiększanie wolumenu oszczędności kapitałowych przeznaczonych na przyszłe emerytury, decydenci muszą zadbać o funkcjonowanie odpowiednich zachęt – w tym innowacyjnych rozwiązań podatkowych oraz proaktywnych regulacji w obszarach ujawniania informacji i projektowania programów kapitałowych – skutkujących m.in. ułatwieniem dostępu do zróżnicowanej oferty inwestycyjnej funduszy. 

Powyższe przesłanie zostało sformułowane w treści kluczowych tez zawartych w raporcie Międzynarodowego Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych (IIFA), reprezentującego globalną branżę regulowanych funduszy inwestycyjnych.

Raport ten, zatytułowany „Lepsze emerytury, lepsze życie: w jaki sposób fundusze inwestycyjne mogą pomóc osobom oszczędzającym na emeryturę i zmniejszyć presję fiskalną wywieraną na rządy?” („Better Pensions, Better Lives: How investment funds can help individuals saving for retirement and reduce the fiscal pressures on governments”), stanowi wyjątkowe połączenie wiedzy krajowych stowarzyszeń funduszy inwestycyjnych z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy oraz regionu Azji i Pacyfiku.

José Carlos Doherty, przewodniczący IIFA, powiedział: – Państwowe systemy emerytalne są coraz bardziej obciążone, z czego wynika powszechne przekonanie, że nie zdołają one w przyszłości zapewnić emerytom tego samego poziomu świadczeń co do tej pory. 

I dodał: – Rosnące zainteresowanie emeryturami kapitałowymi powinno z czasem zmniejszyć presję wywieraną z jednej strony na gospodarstwa domowe, a z drugiej – na fiskusa.

Czytaj także: Limit IKZE w 2021 roku to ponad 6300 zł, ostatnie dni na wykorzystanie ulgi podatkowej

Jak wzmocnić systemy emerytalne?

Analizując nowe koncepcje mające na celu wzmocnienie systemów emerytalnych, rządy poszczególnych krajów powinny uwzględniać potencjał oferowany przez fundusze inwestycyjne oraz całą branżę zarządzania aktywami w kontekście wspierania obywateli w zakresie dywersyfikacji ich źródeł majątku do wykorzystania na emeryturze oraz wspierania rozwiązań sprzyjających funkcjonowaniu kapitałowych programów emerytalnych.

Wśród faktów przedstawionych w raporcie zawarta jest m.in. informacja, że środki gromadzone w kapitałowych programach emerytalnych rosły w tempie wykładniczym na przestrzeni ostatnich 20 lat, przy czym fundusze inwestycyjne odgrywają w tym obszarze coraz większą rolę. 

Zwroty z inwestycji dokonywanych na rynkach kapitałowych za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych okazują się być znacznie wyższe w długim okresie od oszczędzania na lokatach bankowych lub w obligacje rządowe, w związku z czym branża inwestycyjna stała się opoką, na której opiera się obecnie wiele nowoczesnych systemów emerytalnych.

Czytaj także: Przewodnik emerytalny dla osób w wieku 20, 30, 40 i 50 lat, inicjatywa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Rekomendacje Raportu IIFA

W raporcie sformułowane zostały następujące główne wnioski i zalecenia:

- Kluczowe znaczenie dla promowania bezpieczeństwa emerytalnego ma edukowanie społeczeństw. Edukacja finansowa dotycząca podstaw inwestowania i znaczenia oszczędzania na emeryturę jest już dziś prowadzona za pośrednictwem szeregu kanałów dotarcia do odbiorców (np. w szkołach, na uniwersytetach, poprzez działania podejmowane przez rządy, organy nadzoru, firmy świadczące usługi finansowe) i w rozmaitych formatach (np. w postaci broszur, seminariów, webinariów, stron internetowych, narzędzi interaktywnych).

Coraz częściej rządy, pracodawcy, sponsorzy programów emerytalnych i firmy świadczące usługi finansowe wykorzystują nowoczesne rozwiązania technologiczne do aktywizacji oszczędzających i dostosowywania komunikatów edukacyjnych do poszczególnych osób. Wysiłki w zakresie edukacji finansowej winny być kontynuowane, a nawet zintensyfikowane.

- Decydenci polityczni muszą zadbać o zapewnienie odpowiednich zachęt. Właściwie ukierunkowane zachęty podatkowe motywują obywateli do wpłacania środków do programów o zdefiniowanej składce i osobistych programów emerytalnych.

Odpowiednie mechanizmy funkcjonowania programu emerytalnego, np. przewidujące automatyczną rejestrację i stosowanie domyślnych strategii inwestycyjnych uzależnionych od wieku uczestnika, odgrywają kluczową rolę w przyciąganiu nowych osób zainteresowanych oszczędzaniem na emeryturę.

- Fundusze pomagają oszczędzającym na emeryturę budować zasobną przyszłość. Fundusze inwestycyjne oferują oszczędzającym profesjonalne zarządzanie środkami, efektywne kosztowo i zróżnicowane rozwiązania inwestycyjne, dzięki którym osiąganie celów finansowych staje się znacznie łatwiejsze.

Zapewniając odpowiednią alokację aktywów i dywersyfikację pomiędzy poszczególnymi sektorami, regionami i klasami aktywów, w tym dzięki korzystaniu z alternatywnych form inwestowania i strategii ukierunkowanych na osiąganie celów ESG (środowiskowych, w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego), fundusze mogą ułatwić oszczędzającym wypracowanie środków, z których możliwa będzie wypłata wyższych świadczeń emerytalnych w przyszłości.

- Fundusze są rzetelnie i profesjonalnie zarządzane. Dbałość o zapewnienie wysokiego poziomu rzetelności i profesjonalizmu zarządzania stanowi nieodzowny element funkcjonowania branży regulowanych funduszy inwestycyjnych na całym świecie, wprowadzony z myślą o ochronie oszczędzających na emeryturę przed defraudacją ich środków.

Specjaliści z branży inwestycyjnej dysponują odpowiednio zweryfikowanymi kwalifikacjami, które stanowią rękojmię profesjonalnego zarządzania inwestycjami oraz zapewniają prowadzenie codziennego zarządzania operacyjnego na właściwym poziomie. Na całym świecie branża funduszy inwestycyjnych podlega ścisłym regulacjom, a poszczególne fundusze są konstruowane zgodnie z określonymi zasadami inwestycyjnymi, operacyjnymi i etycznymi.

- Fundusze są łatwo dostępne. Fundusze inwestycyjne są łatwo dostępne inwestorom w prawie wszystkich krajach. Oferują niskie minimalne progi inwestycyjne, a ponoszone przez nie koszty nieustannie maleją dzięki konkurencji pomiędzy zarządzającymi funduszami oraz korzyściom skali, wynikającym ze wzrostu branży inwestycyjnej.

Jednostki funduszy są łatwe do kupienia przez inwestorów, a zasady funkcjonowania funduszy są przejrzyste – inwestorzy otrzymują regularne informacje na temat bieżącej alokacji ich środków oraz wypracowywanych wyników.

Konieczność zintensyfikowania wysiłków zmierzających do poprawy systemów emerytalnych

Claude Kremer, przewodniczący Komitetu Roboczego ds. Emerytur w IIFA, który przeprowadził zakrojone na szeroką skalę badanie członków IIFA zakończone stosownym raportem, stwierdził: – Oszczędzanie środków na emeryturę w oparciu o własne konto emerytalne jest potężnym narzędziem w rękach oszczędzających, o ile zachęty, zasady rządzące funkcjonowaniem programów i poziom zaangażowania inwestorów właściwie ze sobą współgrają.

I dodał: – Nasz raport dostarcza wszelkich dowodów na to, że krajowi oraz ponadnarodowi decydenci polityczni, organy nadzoru i urzędnicy państwowi winni zintensyfikować swoje wysiłki zmierzające do poprawy systemów emerytalnych funkcjonujących w poszczególnych krajach w taki sposób, by lepiej zachęcać lokalne firmy i ich obywateli do korzystania z emerytalnych programów oszczędnościowych opartych na indywidualnych kontach uczestników.

Raport znajduje się pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty#pozostale-raporty

Udostępnij artykuł: