Emil Stanisław Ślązak

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

 • od 11.2017 r. Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • od 12.2016 r. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
 • od 09.2003 r. Doktor w zakresie nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii
 • 1995 - 2000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwent kierunków: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing
 • W pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w analizie rozwoju innowacji finansowych oraz modeli transformacji pośrednictwa finansowego banków. Autor lub współautor ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych (w tym monografii „Idiosynkratyczne funkcje banku: ujęcie teoretycznopraktyczne, SGH, Warszawa 2015) i licznych ekspertyz.

 • W 2012 r. odbył staż naukowy w School of Economics and Finance - Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia). Członek wielu organizacji naukowych, w tym Polskiego Związku Finansów i Bankowości (Polska), Alumni Global Village Program Lehigh University (USA), Fachkommission Wirtschfts- und Sozialwissenschaften im. J.G. Herder-Forschungsrat (Niemcy) i European Money and Finance Forum SUERF (Austria).

Prelegent licznych konferencji w Polsce i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Belgia, Nowa Zelandia).

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 11.2017 r. kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • od 2016 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. - członek Rady Nadzorczej
 • 06.2020 - 11.2020 Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. prezesa zarządu
 • 06.2019 – 11.2019 Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. członka zarządu
 • 06.2017 - 09.2017 Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. prezesa zarządu
 • 2014 - 2018 Alumetal S.A. - członek Rady Nadzorczej
 • 2010 - 2019 HighSky Brokers a.s. - risk manager
 • 2005 - 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - ekspert w sekcji: Bankowość i Rynki Finansowe
 • 2008 - 2009 Bankowy Fundusz Gwarancyjny - doradca prezesa zarządu
 • 2006 - 2008 Bank BPH S.A. - członek Rady Nadzorczej

Według złożonego oświadczenia p. Emil Stanisław Ślązak, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: