Enea: 246,15 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Z rynku

Enea odnotowała 246,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 240,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Logo spółki Enea
Fot. Materiały prasowe Enea

Enea odnotowała 246,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 240,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

#Zysk ogółem @Grupa_Enea wyniósł 279,81 mln zł w porównaniu z 254,07 mln zł rok wcześniej #Enea

Zysk ogółem wyniósł 279,81 mln zł w porównaniu z 254,07 mln zł rok wcześniej.Zysk operacyjny wyniósł 441,34 mln zł wobec 338,78 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 798,78 mln zł w porównaniu z 702,13 mln zł rok wcześniej.Więcej najnowszych wiadomości o Enei >>>

Wynik EBITDA na poziomie 799 mln zł

"W I kw. 2019 grupa kapitałowa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 799 mln zł (wzrost r/r o 97 mln zł). Najwyższa EBITDA, 400 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost o 173 mln zł). Na wynik obszaru pozytywnie wpłynął wzrost rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także niezakłócona praca wszystkich źródeł wytwórczych. Obszar Wydobycia odnotował wynik EBITDA na poziomie 219 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 96 mln zł. Wyższy wynik segmentu to rezultat wyższego poziomu produkcji w porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku oraz wyższej ceny sprzedaży węgla, a także ciągłej pracy nad poprawą efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych. W obszarze Dystrybucji osiągnięta została EBITDA niższa r/r o 49 mln zł (w I kw. 2019 wyniosła 249 mln zł). Wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej. Ponadto, w obszarze tym odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie na skutek zmiany stanu rezerw dot. majątku sieciowego oraz efektu wyższych przychodów od ubezpieczyciela w analogicznym okresie roku poprzedniego. Obszar Obrotu odnotował stratę na poziomie EBITDA w kwocie -11 mln zł. Wyższe koszty zakupu energii i obowiązków ekologicznych w obrocie detalicznym oraz wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym przyczyniły się do spadku EBITDA w tym segmencie (spadek r/r o 64 mln zł)" - wymieniono w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 4 009,61 mln zł

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 4 009,61 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2 988,55 mln zł rok wcześniej.Jako pozytywne czynniki grupa wymieniła: wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej; wzrost przychodów ze sprzedaży węgla; wzrost przychodów ze sprzedaży gazu. Negatywnie oddziaływały: spadek przychodów ze sprzedaży energii cieplnej; wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu; wzrost kosztów zużycia materiałów i surowców.W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 38,77 mln zł wobec 44,12 mln zł zysku rok wcześniej.Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: