EUR/GBP – do końca 2013 roku pod dyktando giełd i ekspansji ilościowej Banku Anglii

Polecamy

Opracowany przez nas behawioralny model realnego kursu EUR/GBP wskazuje na aprecjację kursu euro względem funta brytyjskiego w perspektywie 2013 roku.

Opracowany przez nas behawioralny model realnego kursu EUR/GBP wskazuje na aprecjację kursu euro względem funta brytyjskiego w perspektywie 2013 roku.

  • Najważniejszym składnikiem modelu realnego EUR/GBP jest parytet indeksów giełdowych zbudowany na bazie indeksu największych spółek europejskich STOXX50 oraz brytyjskiego indeksu FTSE100. Im wyższy relatywny poziom indeksu europejskiego względem brytyjskiego tym wyższy kurs eurofunta.
  • Parytet siły nabywczej cen eksportowych stanowi w naszym modelu o mniej niż 20% zmienności kursu, podczas gdy zmienne reprezentujące szeroko pojętą równowagę rynku aktywów (parytet indeksów giełdowych, parytet stóp procentowych) oraz rynek surowcowy (ropa naftowa) decydują o około 80% zmienności kursu EUR/GBP. Dominujący wpływ parytetu indeksów giełdowych w naszym modelu oznacza, że trend kursu EUR/GBP zależy przede wszystkim od przepływów kapitałowych między Wielką Brytanią i strefą euro, które mogą ale nie muszą być skorelowane z siłą fundamentów gospodarczych strefy euro i Wielkiej Brytanii.
  • Ponieważ zarówno indeks giełdowy STOXX50 jak i FTSE100 są silnie skorelowane ze zmianami bazy monetarnej Europejskiego Banku Centralnego i Banku Anglii stąd dynamika relacji M0 EBC/BoE decyduje o trendzie na rynku eurofunta. Spadająca baza monetarna EBC (w rezultacie spłat LTRO) przy rosnącej bazie monetarnej BoE (kontynuacja programu comiesięcznego skupu aktywów o wartości 375 mld GBP) oraz mniej dogmatycznym podejściu Banku Anglii do celu inflacyjnego zwiększa prawdopodobieństwo deprecjacji funta względem euro w perspektywie 2013 roku.

PROGNOZY KURSU EUR/GBP, EUR/USD, GBP/USD, EUR/PLN I GBP/PLN NA III ORAZ IV KWARTAŁ 2013 ROKU

130805.kwartalnik.rynkowy.tab.01.400x273

*Prognozy kursu EUR/USD oraz EUR/PLN z Kwartalnika Rynkowego z dnia 27 czerwca 2013 roku.
**Zmodyfikowane prognozy kursu GBP/USD oraz GBP/PLN (III i IV kwartał br.) z Raportu Specjalnego "Perspektywy kursu funta brytyjskiego (GBP/USD) w 2013 roku" z 14 maja 2013 roku
Źródło: PKO BP

SCHEMAT BUDOWY MODELU REALNEGO EUR/GBP

Celem porównania czynników kształtujących kurs eurofunta skonstruowaliśmy behawioralny model realnego kursu EUR/GBP opisany równaniem (1) oraz przedstawiony w Tabeli 1.
130805.kwartalnik.rynkowy.wzor.01.600x110130805.kwartalnik.rynkowy.tabela.01.600x143

gdzie:
130805.kwartalnik.rynkowy.wzor.02.600x153

Graficzne rezultaty modelowania równiania (1) przedstawia Wykres 1. Schemat konstrukcyjny modelu realnego kursu EUR/GBP jest przede wszystkim kombinacją równowag cząstkowych sfery realnej, rynków finansowych i surowcowych. Parytet siły nabywczej realnych cen eksportowych, rPPP(EX), reprezentuje przybliżoną równowagę cenową sfery realnej w odniesieniu do dóbr podlegających wymianie międzynarodowej, różnica 2-letnich realnych stawek IRS reprezentuje równowagę rynku pieniężnego, parytet realnych indeksów giełdowych w stosunku do realnej produkcji reprezentuje relatywne równowagi rynków giełdowych natomiast realne ceny ropy naftowej reprezentują równowagę rynku surowcowego.
130805.kwartalnik.rynkowy.wykres.01.600x281

Nasz behawioralny model realnego EUR/GBP sugeruje wzrosty kursu euro względem funta brytyjskiego w perspektywie 2013 roku.

Części składowe modelu realnego EUR/GBP przedstawiają Wykres 2, Wykres 3, Wykres 4 oraz Wykres 5.

Główne wnioski wynikające z konstrukcji modelu realnego behawioralnego kursu EUR/GBP:

  • Składnikiem o najwyższej wartości objasniającej w modelu jest parytet realnych indeksów giełdowych r(STOXX50/PRODEZ ) / r(FTSE100/PRODGB ) (Tabela 1).

130805.kwartalnik.rynkowy.wykres.02.03.600x262130805.kwartalnik.rynkowy.wykres.04.05.600x254

  • parytet siły nabywczej cen eksportowych stanowi o mniej niż 20% zmienności kursu EUR/GBP podczas gdy zmienne reprezentujące w modelu szeroko pojęty rynek aktywów finansowych (parytet indeksów giełdowych, parytet stóp procentowych) oraz rynek surowcowy (ropa naftowa) decydują o około 80% zmian kursu eurofunta. Relatywnie mała zależność kursu eurofunta od równowagi sfery realnej (reprezentowanej przez parytet cen ekspartowych) wobec jego silnej zależności od reatywnej równowagi rynków finansowych (Tabela 1) oznacza, że główny kierunek jego zmian zależy przede wszystkim od przepływów kapitałowych, które mogą ale nie muszą być skorelowane z siłą fundamentów gospodarczych strefy euro i Wielkiej Brytanii.

FINANSOWE UWARUNKOWANIA EUROFUNTA

W związku z dominującym wpływem równowagi kształtowanej na rynkach finansowych na kurs EUR/GBP warto bliżej przyjrzeć się bieżącym uwarunkowaniom ją kształtującym. W ostatnich latach rynki finansowe znajdują się pod dużym wpływem ekspansji ilościowych głównych banków centralnych. Politykę ilościowego zwiększania bazy monetarnej (M0) celem stymulowania wzrostu gospodarczego stosował zarówno Europejski Bank Centralny (SMP, LTRO1, LTRO2) jak i Bank Anglii, który również obecnie jest w jej trakcie (comiesięczny skup aktywów o wartości 375 mld GBP). Jak pokazuje Wykres 6 relatywne zmiany bazy monetarnej EBC i BoE miały silny wpływ (choć z pewnym opóźnieniem) na zmiany kursu EUR/GBP jak również wyznaczały trendy zmian indeksów giełdowych (Wykres 7, Wykres 8).

Relacja baz monetarnych EBC i BoE sugeruje, że kurs EUR/GBP powinien być silniejszy do końca 2013 roku.
130805.kwartalnik.rynkowy.wykres.06.600x345130805.kwartalnik.rynkowy.wykres.07.08.600x298

Dynamiczny wzrost bazy monetarnej EBC w 2011 i 2012 roku nie tylko pomógł ustabilizować sytuację finansową krajów peryferyjnych strefy euro ale w krótkim terminie spowodował również osłabienie kursu euro względem funta (Wykres 6). Lawinowy wzrost agregatu M0 Europejskiego Banku Centralnego w krótkim terminie osłabił euro a w średnim terminie dał silny impuls do wzrostu europejskiego indeksu giełdowego STOXX50 (Wykres 7). Chociaż wpływ ekspansji ilościowej EBC na wzrosty indeksu STOXX50 był dużo mniej proporcjonalny niż to miało to miejsce w przypadku brytyjskiego indeksu FTSE100 i bazy monetarnej BoE (Wykres 8), jednak zainicjował dużo silniejsze relatywne wzrosty indeksu STOXX50 względem FTSE100, które zgodnie z naszym behawioralnym modelem miały decydujący wpływ na trend eurofunta (Wykres 4). Zmniejszanie się bazy monetarnej EBC w wyniku spłat LTRO nie wpłynęło jak dotąd negatywnie na dynamikę wzrostu europejskiego indeksu STOXX50 (Wykres 7), natomiast przy rosnącej bazie monetarnej Banku Anglii (comiesięczny skup aktywów w wysokości 375 mld funtów) spadający agregat M0 EBC wywiera pozytywny wpływ na kurs EUR/GBP (Wykres 6). Zakładając, że ekspansja ilościowa Banku Anglii będzie dalej trwała a Europejski Bank Centralny nie będzie przeciwdziałał spadkowi swojej bazy monetarnej w skutek postępujących spłat LTRO, wówczas kurs EUR/GBP do końca 2013 roku będzie się umacniał. Pewnym ograniczeniem dla polityki ekspansji ilościowej są cele inflacyjne banków centralnych, jednak jak pokazują Wykres 9 oraz Wykres 10 Europejski Bank Centralny znacznie poważniej podchodzi do ich przestrzegania niż ma to miejsce w przypadku Banku Anglii. Luźniejsze podejście BoE do inflacji zwiększa prawdopodobieństwo aprecjacji kursu EUR/GBP w 2013 roku.


Kontynuacja ekspansji ilościowej Banku Anglii przy równocześnie mniej dogmatycznym niż w przypadku EBC podejściu do celu inflacyjnego zwiększa prawdopodobieństwo deprecjacji funta względem euro w perspektywie 2013 roku.
130805.kwartalnik.rynkowy.wykres.09.10.600x240

KWARTALNIK RYNKOWY - pobierz.

dr Jarosław Kosaty
BIURO STRATEGII RYNKOWYCH
PKO Bank Polski S.A.

Udostępnij artykuł: