Euro w Polsce: wyznaczmy datę

Finanse i gospodarka

Kwestia wejścia Polski do strefy euro jest tematem dzisiejszego posiedzenia Rady Gabinetowej, które zwołał prezydent Bronisław Komorowski. Business Centre Club podtrzymuje stanowisko Koalicji Pro-Euro nt. wejścia Polski do strefy euro i podjęcie przez rząd aktywnych działań zmierzających do przyjęcia europejskiej waluty: naprawy finansów publicznych, jak najszybszego spełnienia kryteriów z Maastricht, określenia daty wprowadzenia euro w Polsce, która działałaby mobilizująco na cały proces dochodzenia do euro oraz większej aktywności w zakresie edukacji społeczeństwa na temat korzyści płynących z zastąpienia złotego europejską walutą.

Kwestia wejścia Polski do strefy euro jest tematem dzisiejszego posiedzenia Rady Gabinetowej, które zwołał prezydent Bronisław Komorowski. Business Centre Club podtrzymuje stanowisko Koalicji Pro-Euro nt. wejścia Polski do strefy euro i podjęcie przez rząd aktywnych działań zmierzających do przyjęcia europejskiej waluty: naprawy finansów publicznych, jak najszybszego spełnienia kryteriów z Maastricht, określenia daty wprowadzenia euro w Polsce, która działałaby mobilizująco na cały proces dochodzenia do euro oraz większej aktywności w zakresie edukacji społeczeństwa na temat korzyści płynących z zastąpienia złotego europejską walutą.

Przypominamy nasz apel:

APEL

Apelujemy do obecnego i przyszłego rządu o podjęcie działań niezbędnych do wprowadzenia euro w Polsce:

  1. Należy przedstawić wkrótce, po najbliższych wyborach parlamentarnych, datę wejścia Polski do strefy euro. Podana data będzie działała mobilizująco na rząd, a także - jeżeli rynki finansowe odbiorą ją jako wiarygodną - spowoduje spadek kosztów obsługi długu i rynkowych stóp procentowych.
  2. Rząd powinien prowadzić bardziej ofensywną politykę komunikacyjną, pokazującą społeczeństwu korzyści ekonomiczne płynące z przyjęcia wspólnej europejskiej waluty oraz przeciwstawiać się urojonym zagrożeniom. Politycy muszą stać się liderami tej polityki, rzecznikami długofalowego narodowego interesu, a nie rzecznikami niedoinformowanej części opinii publicznej. Nie mogą bać się edukować społeczeństwa, by nie stracić poparcia wyborców. Polska strategia wchodzenia do strefy euro powinna, znaleźć się w najbliższej kampanii wyborczej. Duże i już masowo dostrzegane korzyści dla kraju z racji naszego wejścia do UE siedem lat temu, są dobrym punktem wyjścia dla takiej bardziej aktywnej i pozytywnej polityki informacyjnej w sprawie euro.
  3. Należy mocniej podkreślać, że zmniejszanie deficytu bud żetowego i potrzeb pożyczkowych Polski oraz niska inflacja są nam potrzebne niezależnie od kwestii wejścia do strefy euro. Przede wszystkim po to, aby ograniczyć w sposób trwały ryzyko niestabilności polskiej gospodarki, w tym także koszt zawirowań na światowych rynkach finansowych.
  4. Należy przygotować zmiany w konstytucji wymagane przy przejściu do strefy euro i przystąpić do zbudowania zaraz po wyborach odpowiedniej koalicji w Parlamencie dla przegłosowania tych zmian.
  5. Podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, oraz później, należy popierać rozwiązania zmniejszające ryzyko rozprzestrzeniania się syndromu greckiego w strefie euro i powtórzenia s ię kryzysu w samej Grecji.
  6. Nie można wykorzystywać problemów krajów południowej Europy do usprawiedliwiania własnych opóźnień w reformowaniu finansów publicznych, w tym systemu emerytalnego.

ProEuro - kampania społeczna BCC na rzecz szybkiego wejścia Polski do strefy euro. 17 września 2007 roku w BCC zawiązała się koalicja ProEuro. Deklarację programową podpisali m.in.: komisarz Danuta Hübner, Dimitris Dimitriadis - przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Władysław Bartoszewski, ks. Adam Boniecki, Jerzy Buzek, Dariusz Rosati, Marek Goliszewski i Stanisław Kluza. Według sygnatariuszy różne środowiska muszą zjed noczyć siły, by wesprzeć społeczeństwo w procesie integracji Polski ze strefą euro. Wesprzeć edukacyjnie, informacyjnie, badać zmianę postaw, szukać przyczyn złego nastawienia wobec euro, walczyć ze stereotypami, szukać najlepszej drogi do euro dla Polski i Polaków. BCC, jako jedyna organizacja z Europy Środkowej,  otrzymał nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) za znaczący wkład społeczeństwa obywatelskiego w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Przedstawiciele Unii Europejskiej docenili projekty BCC wspierające idee integracji, w tym Kampanię ProEuro.

Inicjatorem Kampanii ProEuro jest Business Centre Club, Parterem Merytorycznym - Instytut Badawczy GfK Polonia.

Marek Goliszewski
prezes BCC

Prof. Stanisław Gomułka
główny ekonomista BCC

Udostępnij artykuł: