Europejski Kongres Gospodarczy – infrastruktura, samorządy i nowa perspektywa UE

Relacje

Samorządową dyskusję, która odbyła się w Katowicach 8 i 9 maja podczas Kongresu Gospodarczego można podsumować: 15 samorządowych debat, ponad 100 panelistów i jeszcze więcej gości. Poza infrastrukturą, innowacjami niezależnie rozmawiano o służbie zdrowia i rynku pracy.

Samorządową dyskusję, która odbyła się w Katowicach 8 i 9 maja podczas Kongresu Gospodarczego można podsumować: 15 samorządowych debat, ponad 100 panelistów i jeszcze więcej gości. Poza infrastrukturą, innowacjami niezależnie rozmawiano o służbie zdrowia i rynku pracy.

W panelu "Polskie samorządy w nowej perspektywie finansowej UE" podczas szóstej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w dniach 7-9 maja 2014 r. odbywał się w Katowicach uczestniczył wiceminister Adam Zdziebło. W latach 2014-2020 regiony będą zarządzały w przybliżeniu 60% środków funduszy strukturalnych. Nie od dzisiaj wiadomo, że samorządy lepiej dostrzegają regionalne potrzeby i potencjały. Zatem trafniej podejmują decyzje o planowanych inwestycjach - powiedział.

Największym pod względem skali zaangażowanych środków programem dedykowanym rozwojowi infrastruktury w latach 2014-2020 będzie Infrastruktura i Środowisko. Celem nowego programu będzie już nie tylko likwidowanie luk w infrastrukturze o charakterze podstawowym, ale wniesienie istotnego wkładu do krajowej polityki rozwoju, w ramach której mogą być osiągane cele istotne z punktu widzenia całej UE, zapisane w strategii "Europa 2020".

Jednym z głównych beneficjentów środków unijnych będą samorządy. Dofinansowanie będzie możliwe zarówno z programów regionalnych, jak i krajowych. W szczególności dotyczy to inwestycji związanych z infrastrukturą transportową. Wsparcie w szczególności dotyczy dróg wojewódzkich, w ograniczonym zakresie dróg lokalnych (powiatowych i gminnych); zarządzane przez samorząd sieci kolejowe oraz dworce.
140513.cyfryzacja.w.gosp.i.adm.a.mielniczuk.ptwp.01

panel Cyfryzacja w gospodarce i administracji, Antoni Mielniczuk (źródło PTWP)

W nadchodzących latach szczególnego znaczenia nabiera rozwój transportu publicznego w miastach. Możliwe będzie również uzyskanie przez JST środków na inwestycje związane z ochroną środowiska. Wsparcie dotyczyć będzie m.in. działań związanych z poprawą jakości powietrza w miastach oraz przywracaniem terenów zdegradowanych na cele środowiskowe.

Możliwe stanie się również to, że samorządy będą mogły realizować projekty związane ze zwiększeniem wykorzystania ICT, a w szczególności dotyczy to działań na rzecz e-administracji oraz budowy sieci dostępowych. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia. Samorządy będą również mogły wykorzystać środki na działania związane z  edukacją od funduszy na żłobki i przedszkola po szkolnictwo wyższe. To właśnie samorządy w przeważającej mierze będą podmiotami realizującymi działania związane z rewitalizacją.

9 maja podczas Kongresu Gospodarczego w Katowicach udział w panelu "Cyfryzacja w gospodarce i administracji" udział wzięła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Przedstawiła rolę i znaczenie technologii cyfrowych w kreowaniu wzrostu gospodarczego. Technologie informacyjno-komunikacyjne przyczyniają się do rozwoju wszystkich branż produkcji i usług ze względu na swój horyzontalny charakter. Wiążą się z niskimi kosztami wejścia na rynek, pozwalając jednocześnie na rozszerzenie zasięgu działalności przedsiębiorcy na skalę nieosiągalną przy użyciu wyłącznie tradycyjnych środków komunikacji - podkreśliła.

Szeroko omówiła także efekty realizacji projektów z zakresu e-usług w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka oraz najważniejsze założenia Programu Polska Cyfrowa. Fundamentem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju jest szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa - dodała.
140513.panel.innow.badania.rozwoj.ptwp.01

panel Innowacyjność, badania i rozwój (źródło PTWP)

Infrastruktura transportowa i transport odgrywają kluczową rolę we współczesnej gospodarce. Aby sprostać potrzebom wynikającym ze wzrostu wymiany towarowej oraz mobilności mieszkańców, a także wykorzystać w pełni potencjał gospodarczy regionu, konieczne jest  kontynuowanie inwestycji służących stworzeniu nowoczesnego systemu transportowego - mówiła minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska podczas wystąpienia wprowadzającego do panelu "Infrastruktura w Europie Centralnej". Wśród prelegentów znaleźli się również komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn oraz czeski minister transportu Antonín Prachař.

Szefowa resortu dodała, że polityka transportowa na szczeblu krajowym i unijnym w Europie Środkowej powinna być ściśle powiązana z nową perspektywą finansową UE i gwarantować właściwe wsparcie ze strony funduszy strukturalnych. Środki dostępne w ramach unijnej polityki spójności pozwoliły Polsce na rozwój szeroko rozumianej infrastruktury, jako czynnika budującego konkurencyjność gospodarki. Realizacja programów rozwojowych pozwoliła na ogromny postęp, jeśli chodzi o dostępność transportową miast i regionów, czy też poprawę standardów życia mieszkańców. Pomimo już widocznych efektów w zakresie nadrabiania zapóźnień rozwojowych i likwidowania luki infrastrukturalnej, naszym celem w nadchodzących latach będzie kontynuowanie modernizacji kraju zmierzającej do budowy docelowego układu połączeń transportowych oraz modernizacji infrastruktury ochrony środowiska i energetyki - podkreśliła.

8 maja w ramach VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w panelu "Innowacyjność, badania i rozwój" wzięła udział prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak. Podkreślała, że nowa perspektywa będzie odgrywać szczególną rolę dla rozwoju naszego kraju. Przez te lata doświadczeń zdążyliśmy się wiele nauczyć od nas samych jak i od naszych partnerów za granicą. Nowa perspektywa będzie więc kolejnym ważnym krokiem na drodze do budowy innowacyjnej gospodarki - mówiła.

W panelu uczestniczyła Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  stwierdziła, że Polska ma pełne podstawy ku temu, aby stać się liderem innowacyjnej Europy. - Musimy zatem wspierać współdziałanie nauki i biznesu - powiedziała.

Prezes PARP powiedziała, że obecnie najwięcej innowacji obserwujemy w branży medycznej, chemicznej, lotnictwie, sektorze ICT. Widać to również po projektach dofinansowanych z PO IG. Projekty, które bardzo przemawiają do wyobraźni to te, które próbują zmierzyć się z chorobami, które są trudno uleczalne oraz zapada na nie znaczny odsetek społeczeństwa. Bardzo inspirujące są projekty, dzięki którym tworzy się nowa nisza rynkowa, w miarę postępu technologicznego rodzą się coraz to nowe pomysły i ulepszenia - powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak.
140513.panel.innow.badania.rozwoj.g.henclewska.l.kolarska.bobińska.ptwp.01

panel Innowacyjność, badania i rozwój
Grażyna Henclewska - podsekretarz stanu, Ministerstwo Gospodarki oraz Lena Kolarska-Bobińska - minister nauki i szkolnictwa wyższego (źródło PTWP)

Jak zaznaczyła, nie oznacza to, że sektory niskiej technologii nie mają "szansy na innowacyjność" i rozwój. Natomiast innowacje w tych branżach (np. przemysł wydobywczy, tekstylny) opierają się w większym stopniu na absorpcji technologii - zakupie maszyn, urządzeń i oprogramowaniu niż na efektach własnej działalności badawczo-rozwojowej. Sektory te korzystają w dużej mierze z wkładu badań technologicznych prowadzonych na rzecz sektorów wysokiej technologii. Znaczenie przepływów wiedzy z innych sektorów w ostatnich latach rośnie.

Top Inwestycje Komunalne2014

Tematyka samorządowa od początku Europejskiego Kongresu Gospodarczego zajmuje znaczące miejsce - mówił prezes PTWP, organizator Kongresu Wojciech Kuśpik, otwierając galę. Ostatnie lata wyraźnie pokazały, jak ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju odgrywają samorządy. Właśnie dlatego po raz trzeci organizujemy konkurs na najlepsze inwestycje komunalne. Uroczysta gala, podczas której ogłoszono laureatów Top Inwestycji Komunalnych 2014 odbyła się 8 maja w katowickim budynku Altus. Zgromadziła laureatów oraz wielu znakomitych gości - uczestników Kongresu.

Nagrody odbierali przedstawiciele samorządów. Podkreślali oni, że jest to dla nich dowód tego, że poszli słuszną drogą. Dla Torunia budowa mostu nad Wisłą to inwestycja wieku - mówił wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz Powiem nieskromnie, że ta nagroda nam się należała.

Bogdan Sadecki

Udostępnij artykuł: