Europejskie Dni Rozwoju 2015 – Wybrano 14 przyszłych liderów

Tylko u nas

Wybrano 14 młodych liderów, którzy wypowiedzą się na temat przyszłości świata podczas Europejskich Dni Rozwoju

Wybrano 14 młodych liderów, którzy wypowiedzą się na temat przyszłości świata podczas Europejskich Dni Rozwoju

Pochodzący z całego świata przyszli liderzy wezmą udział w debatach na wysokim szczeblu na temat współpracy międzynarodowej

Komisja Europejska umożliwia 14 młodym dorosłym w wieku od 21 do 26 lat zabranie głosu i wyrażenie swojej opinii podczas Europejskich Dni Rozwoju (które odbędą się w dniach 3-4 czerwca w Brukseli). Pełne profile przyszłych liderów znajdują się na stronie internetowej Europejskich Dni Rozwoju 2015.

Przyszli liderzy usiądą przy jednym stole ze światowymi liderami i głównymi graczami w dziedzinie współpracy międzynarodowej i rozwoju, aby omówić 12 głównych tematów forum, obejmujących rozwój, eliminację ubóstwa, prawo do zdrowia, równość płci i migrację.

"Jesteśmy obywatelami świata, którzy zwalczają problemy dotyczące wszystkich ludzi"

Komisja Europejska dostrzega znaczenie udziału młodych ludzi w codziennym zwalczaniu ubóstwa. Umożliwienie młodym ludziom udziału w kształtowaniu polityki, która będzie mieć wpływ zarówno na nich, jak i na ich przyszłość, wydaje się nie tylko sprawiedliwe, lecz także konieczne z punktu widzenia przyszłego rozwoju.

Marion Osieyo, 24 lata, jest jedną z przyszłych liderów wytypowanych do wygłoszenia przemowy na temat globalnego obywatelstwa. Wyjaśnia: "Jako młoda osoba uważam, że w procesach podejmowania decyzji na całym świecie niezbędny jest większy udział społeczeństwa obywatelskiego. Młodzi ludzie w szczególny sposób angażują się w wiele różnych inicjatyw na rzecz zwalczania ubóstwa oraz nierówności i mogą wnieść świeże spojrzenie na kwestię rozwoju. Naszego pokolenia nie dotyczą już podziały typu "Północ-Południe" - jesteśmy obywatelami świata, którzy zwalczają problemy dotyczące wszystkich ludzi".

14 młodych przedstawicieli wybrano (spośród łącznie 172 kandydatów) na podstawie umiejętności, doświadczenia i zaangażowania w daną sprawę, dążąc do zapewnienia równowagi pod względem wieku, płci i położenia geograficznego. Wszyscy przyszli liderzy, którzy pochodzą z tak różnych miejsc, jak Brazylia, Paragwaj, Dominikana, Wielka Brytania, Niemcy, Uganda, Sudan Południowy i Indie, to inspirujące osoby z pasją, aktywnie zaangażowane w konkretne projekty dotyczące takich kwestii, jak zrównoważony rozwój, eliminacja ubóstwa i promowanie praw powszechnych i podstawowych.

Na przykład Muhammed Kisirisa z Ugandy, 26 lat, jest współtwórcą dwóch inicjatyw, w ramach których każdego roku co najmniej 600-800 młodych Ugandczyków wzmacnia swoją pozycję poprzez rozwój zdolności zawodowych, przywódczych, przedsiębiorczych i finansowych. Innym przykładem jest Tanvi Girotra z Indii, 24 lata, założycielka i dyrektor naczelna organizacji młodzieżowej skupiającej ponad 15 000 młodych ludzi i mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi w celach seksualnych oraz promowanie edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, wzmocnienia pozycji kobiet i praw dzieci. Muhammed i Tanvi, podobnie jak inni wybrani kandydaci, reprezentują potencjał przyszłych liderów w zakresie opracowywania inspirujących projektów, które mają wpływ na setki innych ludzi wokół nich.

Europejskie Dni Rozwoju - najważniejsze europejskie forum współpracy międzynarodowej i rozwoju - będą sztandarowym wydarzeniem w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (ERR 2015) - pierwszego w historii europejskiego roku skoncentrowanego na sprawach zagranicznych. W tym roku w forum wezmą udział tacy znakomici prelegenci, jak Jean-Claude Juncker, Melinda Gates i Federica Mogherini.

Uczestnicy poruszą takie zagadnienia, jak warunki tworzenia zrównoważonego rozwoju, promowanie praw powszechnych i podstawowych oraz sposób, w jaki ściślejsza współpraca między wszystkimi podmiotami może pomóc w eliminacji ubóstwa i ograniczeniu nierówności. Z tej okazji zostaną oni zaproszeni do dyskusji i wymiany najlepszych praktyk. Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat korzyści wynikających ze współpracy międzynarodowej na podstawie konkretnych przykładów projektów, które zostaną przedstawione w Wiosce Praktyk składającej się z 50 stoisk.

Każdego roku forum przyciąga około 5 tys. Uczestników z ponad 140 krajów - reprezentują oni 1200 organizacji prowadzących działalność w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju, praw człowieka i pomocy humanitarnej. Unia Europejska angażuje w kształtowanie unijnych strategii politycznych na rzecz zwalczania ubóstwa na całym świecie także liderów politycznych, przedstawicieli ds. działalności na rzecz rozwoju, podmioty sektora prywatnego i społeczeństwo obywatelskie. Europejskie Dni Rozwoju stanowią inkubator nowych koncepcji mających na celu szerzenie informacji na temat naszego wspólnego celu, jakim jest wolny od ubóstwa, zrównoważony i sprawiedliwy świat.

Temat Europejskich Dni Rozwoju 2015 odzwierciedla motto Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju - "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość". Tegoroczny program będzie się składał z następujących 4 tematów i 12 zagadnień:

  1. Nasz świat / Tworzenie zrównoważonego rozwoju w granicach naszej planety (ze szczególnym uwzględnieniem miast, zmiany klimatu i energii)
  2. Nasza godność / Opracowanie wspólnej koncepcji praw powszechnych i podstawowych (ze szczególnym uwzględnieniem równości płci, prawa do zdrowia i integracji)
  3. Nasza przyszłość / Każda z naszych strategii politycznych może wiele zmienić (ze szczególnym uwzględnieniem handlu, rolnictwa i migracji)
  4. Nasza przyszłość / Wszyscy jesteśmy uczestnikami rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem biznesu, obywateli i pracowników)

Dominik Plonner & Dalibor Sternadel

 
Udostępnij artykuł: