EuroRating podtrzymał rating kredytowy GetBack

Z rynku

EuroRating potwierdził rating kredytowy GetBack na poziomie BB oraz utrzymał stabilną perspektywę tego ratingu, podała agencja.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

EuroRating potwierdził rating kredytowy GetBack na poziomie BB oraz utrzymał stabilną perspektywę tego ratingu, podała agencja.

#EuroRating potwierdził #rating kredytowy #GetBack na poziomie BB oraz utrzymał stabilną perspektywę tego ratingu

"Przeprowadzona weryfikacja ratingu kredytowego nadanego GetBack S.A. uwzględnia uchwałę nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 28 marca 2018 r. o emisji 20 mln nowych akcji serii F oraz dokonaną wpłatę na jej poczet (w postaci udzielonej pożyczki do kwoty 85 mln zł) przez głównego akcjonariusza spółki" – czytamy w komunikacie.EuroRating spodziewa się, że wobec uchwalenia nowej emisji oraz potwierdzenia deklaracji udziału w niej przez największego akcjonariusza, emisja ta dojdzie do skutku i zostanie przeprowadzona w krótkim czasie. W efekcie GetBack powinien zostać dokapitalizowany kwotą ok. 120-200 mln zł, co wzmocni zarówno bieżącą płynność spółki, jak i w pewnym zakresie również jej pozycję kapitałową.

Utrzymanie ratingu pod warunkiem

"EuroRating zaznacza jednak, że utrzymanie bieżącego poziomu ratingu zostało dokonane przy założeniu realizacji pełnego planu spółki w zakresie jej dokapitalizowania, a więc przy założeniu, że zgromadzenie akcjonariuszy uchwali również drugą, większą emisję 50 mln nowych akcji, oraz że emisja ta zostanie przeprowadzona w ciągu kilku najbliższych miesięcy" – czytamy dalej.W ocenie agencji, planowane podwójne dokapitalizowanie przyczyni się do poprawy struktury pasywów, a także pozwoli spółce na spłatę wyemitowanych wcześniej obligacji o najwyższym oprocentowaniu (w tym również obligacji z opcją put), co powinno również skutkować obniżeniem poziomu ponoszonych kosztów finansowych.

EuroRating oczekuje przy tym, że GetBack po przeprowadzeniu nowych emisji akcji spowolni i ustabilizuje tempo rozwoju biznesu, skupiając się na skutecznym wykorzystaniu nabytych w poprzednich kwartałach aktywów, co – przy efektywnym modelu działalności operacyjnej spółki – powinno przełożyć się na znaczną poprawę wolnych przepływów pieniężnych."Stabilna perspektywa ratingu GetBack S.A. została utrzymana przy założeniu przez EuroRating realizacji scenariusza bazowego, zakładającego skuteczne przeprowadzenie w najbliższym czasie pierwszej z uchwalonych przez zgromadzenie akcjonariuszy emisji 20 mln akcji, a także uchwalenie akcjonariuszy drugiej emisji 50 mln nowych akcji i przeprowadzenie tej emisji w ciągu najbliższych kilku miesięcy" – podano także.

Co oznacza nadany spółce długoterminowy rating kredytowy na poziomie BB?

Nadany spółce długoterminowy rating kredytowy na poziomie BB, zgodnie ze skalą ratingową agencji ratingowej EuroRating, oznacza: "Podwyższone ryzyko kredytowe. Relatywnie niższa wiarygodność finansowa. Wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych. Wysoki lub średni poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności."GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: