EuroRating podwyższył perspektywę ratingu Banku Millennium do pozytywnej

Z rynku

Oddział Banku Millennium
Fot. Bank Millennium

EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium na pozytywną ze stabilnej. Rating banku został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.

#EuroRating: pozytywnie na perspektywę ratingu oddziałuje także obserwowana w ostatnich kwartałach poprawa wypracowywanych przez @BankMillennium wyników finansowych #Millennium #rating

“Podwyższenie perspektywy ratingu Banku Millennium S.A. związane jest przede wszystkim z systematyczną poprawą współczynników kapitałowych banku. Jest to rezultatem zarówno poprawy jego pozycji kapitałowej (wynikającej głównie z zatrzymywania przez bank w ostatnich latach całego zysku), jak również spadku udziału kredytów w aktywach (z wysokiego poziomu 81,3% w roku 2010 do umiarkowanego 65,7% na koniec I. kwartału 2018 roku)” – czytamy w komunikacie.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza również utrzymujący się w ostatnim czasie stale na zadowalającym poziomie (powyżej 1,2) wskaźnik pokrycia kredytów depozytami, a także utrzymującą się dobrą jakość portfela kredytów (wskaźnik NPL wynosi obecnie 4,9%) oraz relatywnie wysokie pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami (na poziomie ok. 75%).

Poprawa wyników finansowych

“Pozytywnie na perspektywę ratingu oddziałuje także obserwowana w ostatnich kwartałach poprawa wypracowywanych przez Bank Millennium wyników finansowych (wskaźnik ROA na koniec I. kwartału 2018 r. kształtował się na relatywnie wysokim poziomie 1,0%), na co największy wpływ miały rosnące przychody z tytułu prowizji oraz utrzymywanie przez bank dobrej dyscypliny kosztowej (wskaźnik Cost/Income utrzymuje się ostatnio na stosunkowo niskim poziomie ok. 46%)” – czytamy dalej.

Agencja zaznaczyłaa, że istotnym czynnikiem ryzyka dla Banku Millennium nadal pozostaje jeden z najwyższych w polskim sektorze bankowym udział kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych w portfelu kredytów ogółem (na koniec marca 2018 r. na poziomie 28,5%), a także wysoki udział tych kredytów w sumie aktywów (na poziomie 19,5%). Eurorating pozytywnie ocenił jednak postępujący spadek ich nominalnej wartości, zarówno na skutek stopniowych spłat, jak również w efekcie obserwowanego w ostatnich kwartałach spadku kursu franka szwajcarskiego do złotego.

“W kontekście wpływu ryzyka portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych na ogólne ryzyko kredytowe banku, EuroRating pozytywnie ocenia fakt, że obecnie procedowany w parlamencie projekt pomocy tego typu kredytobiorcom nie zakłada przymusowego przewalutowywania kredytów. Ze składek banków tworzony ma być jedynie fundusz pomocowy dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. W efekcie, negatywny wpływ planowanej nowej regulacji dotyczyć będzie głównie ewentualnego obniżenia rentowności banków. Ustawa nie powinna mieć natomiast bezpośredniego negatywnego wpływu na kapitały banków posiadających istotne portfele kredytów walutowych” – czytamy także w komunikacie.

Co oznacza pozytywna perspektywa ratingu?

Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego bankowi ratingu kredytowego w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: