Expander wprowadza strukturę „Mistrzowska Trójka” i lokatę 6,1%

Finanse i gospodarka

"Mistrzowska Trójka" to nowy produkt strukturyzowany dostępny w Expander, a przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A. Strategia wykorzystana w produkcie umożliwia dostęp do trzech znanych na świecie funduszy absolutnej stopy zwrotu. Dzięki  oferowanym wariantom Klient sam może dokonać wyboru długości umowy (34 lub 48 miesięcy) oraz poziomu ochrony kapitału (od 80% do 100%). Atutem produktu jest wysoka partycypacja w wynikach strategii oraz prosty mechanizm naliczania premii. Co więcej, przystępujący do produktu klienci będą mieli możliwość ulokowania aż 30% środków na 3-miesięcznej lokacie oprocentowanej na poziomie 6,1% w skali roku.

"Mistrzowska Trójka" to nowy produkt strukturyzowany dostępny w Expander, a przygotowany przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A. Strategia wykorzystana w produkcie umożliwia dostęp do trzech znanych na świecie funduszy absolutnej stopy zwrotu. Dzięki  oferowanym wariantom Klient sam może dokonać wyboru długości umowy (34 lub 48 miesięcy) oraz poziomu ochrony kapitału (od 80% do 100%). Atutem produktu jest wysoka partycypacja w wynikach strategii oraz prosty mechanizm naliczania premii. Co więcej, przystępujący do produktu klienci będą mieli możliwość ulokowania aż 30% środków na 3-miesięcznej lokacie oprocentowanej na poziomie 6,1% w skali roku.

"Mistrzowska Trójka" to produkt strukturyzowany, w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z którego premia uzależniona jest od zachowania indeksu NXS ‘Selection’ Alternative Fund. Indeks jest oparty o wyniki trzech funduszy absolutnej stopy zwrotu zapewniające optymalną dywersyfikację: Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund I EUR Cap, Exane Ceres Fund - Class A oraz Morgan Stanley Investment Fund Diversified Alpha Plus Fund A. Fundusze posiadają długą historię, w trakcie której potwierdziły swoją skuteczność nawet w tak trudnych warunkach rynkowych, jak kryzysy giełdowe w 2008 i 2011 roku, co pokazują poniższe wykresy. Ich udział w indeksie wynosi odpowiednio 40%, 40% i 20%.

Fundusze tego typu starają się osiągać dodatnie stopy zwrotu niezależnie od sytuacji panującej na rynku. W realizacji celu pomaga im swoboda działania oraz lokowanie kapitału w szerokie spektrum instrumentów finansowych. Poza standardowymi, czyli akcjami i obligacjami, fundusze inwestują również w waluty i surowce. Na szeroką skalę stosują także instrumenty pochodne oraz krótką sprzedaż, czyli innymi słowy - mogą zarabiać na spadkach cen.

140531.expander.01.550x

Przejrzystość i elastyczność

Konstrukcja produktu jest prosta i elastyczna. Klient partycypuje w wynikach osiąganych przez indeks NXS ‘Selection’ Alternative Fund, a w momencie przystępowania do umowy może wybrać jeden z trzech wariantów różniących się od siebie czasem trwania oraz poziomem ochrony kapitału. Premia, której wartość obliczana jest w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia równa jest wynikowi jaki osiągnął w trakcie trwania umowy indeks pomnożony przez poziom partycypacji, który jest różny w zależności od wariantu. W momencie przystępowania do umowy Klient otrzymuje informację o przedziale, w którym będzie znajdował się wskaźnik partycypacji. Natomiast ostateczny poziom partycypacji zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji i podany w certyfikatach ubezpieczenia. Ochrona kapitału na koniec okresu umowy jest różna w zależności od wariantu i odnosi się do poziomu składki alokacyjnej tj. składki pomniejszonej o opłatę wstępną. Premia dodawana jest do sumy ubezpieczenia będącej procentem składki alokacyjnej podlegającym ochronie. Dodatkowo ubezpieczeniowy charakter produktu, zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Dzięki formie prawnej, świadczenie ubezpieczeniowe (premia) jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

140531.expander.02.500x

Prawie jedna trzecia środków na lokacie

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji produktu strukturyzowanego "Mistrzowska Trójka", klienci przystępujący do produktu będą mieli możliwość ulokowania aż 30% środków na 3-miesięcznej lokacie bankowej oprocentowanej na 6,1% w skali roku. Takie połączenie gwarantuje pewny i szybki zysk z depozytu oraz możliwość wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z produktu strukturyzowanego.

Oferta dostępna w oddziałach Expandera od 26 maja do 25 czerwca 2014.
Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 zł.

Źrodło: Expander

Udostępnij artykuł: