Faktoring – podsumowanie I półrocza 2013 r vs badania sektora MSP

Finanse i gospodarka

Faktoring stosuje 12% firm z sektora  MSP. Jedynie 2% małych i średnich firm planuje sięgnięcie po faktoring w najbliższych dwunastu miesiącach.

Faktoring stosuje 12% firm z sektora  MSP. Jedynie 2% małych i średnich firm planuje sięgnięcie po faktoring w najbliższych dwunastu miesiącach.

Według ostatnich wyników badania Bibby MSP Index, prowadzonego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników, stosowanie faktoringu deklaruje jedynie 12% małych i średnich firm. Równocześnie niewielu ankietowanych przedsiębiorców jest zainteresowanych tym rodzajem finansowania - po faktoring ubiegało się 3,8% badanych. Tylko 2 proc. z nich deklaruje, że zamierza skorzystać z faktoringu w kolejnych dwunastu miesiącach, natomiast 86,3 proc. twierdzi, że raczej lub na pewno nie będzie korzystać z takiego wsparcia finansowego. Dla porównania po różne formy kredytu chciało sięgnąć blisko 27% badanych a po leasing 17,3%.

Niższe tempo wzrostu rynku faktoringowego

Jednocześnie obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po drugim kwartale 2013 roku osiągnęły wysokość 44 miliardy złotych, co stanowi wzrost o 14,86% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podobnie jak w pierwszym kwartale 2013 roku,  rynek faktoringowy zanotował niższe tempo wzrostu. Rok temu wyniosło ono aż 26,8% dla firm należących do Polskiego Związku Faktorów.

kuniewicz.krzysztof.01.150xKrzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services komentuje: "W Polsce z faktoringu korzysta obecnie około 6500 - 7500 firm. Jak wskazują wyniki branży oraz nasze badanie,  oznacza to niewielki, ale stabilny wzrost. Niewątpliwie 14% wzrost obrotów powinien cieszyć, zwłaszcza w kontekście coraz głębszego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego (0,5% w I kwartale). Wzrost ten odbywa się przy realnie stabilnej liczbie klientów faktoringowych. Oznacza to,  że rosną obroty firm już korzystających z faktoringu, co potwierdza użyteczność tej usługi w coraz bardziej burzliwym otoczeniu.

Dynamiczne wzrosty z okresów wcześniejszych wynikały w mojej ocenie także z faktu zastępowania kredytu obrotowego przez banki właśnie usługą faktoringu. Prowadziło to do tzw. "komodytyzacji" usługi i faktycznego zacierania różnic pomiędzy faktoringiem a kredytem - co nie służy temu pierwszemu ani klientom firm faktoringowych. Klienci owszem, otrzymywali coraz tańszą usługę, ale za to przy mniejszej skłonności do akceptacji ryzyka ze strony instytucji finansujących. Branża faktoringowa skupiła się zbyt mocno na prezentowaniu faktoringu w kontekście niskiej ceny pomijając inne istotne w czasach spowolnienia gospodarki aspekty usługi  takie jak szersza w porównaniu do kredytu dostępność, wspieranie sprzedaży czy restrukturyzacja.  Nasze badania pokazują paradoks - 63,8% firm nie chce korzystać z faktoringu, gdyż nie ma takiej potrzeby, ale już 83% przedsiębiorstw skarży się na opóźnienia w płatnościach ze strony klientów. Według różnych szacunków z faktoringu mogłoby skorzystać blisko 10 razy więcej przedsiębiorstw niż obecnie. Potencjał na dalszy wzrost jest więc bardzo duży, ale potrzebne są działania edukacyjne raczej po stronie samych  faktorów".

Badanie Bibby MSP Index prowadzone jest 2 razy w roku w formie wywiadów telefonicznych na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie małych i średnich firm. Badanie nie obejmuje mikrofirm tj. zatrudniających do 10 osób. Jest autorskim projektem badawczym firmy Bibby Financial Services realizowanym przez firmę Keralla Reserach.

Bibby MSP Index

Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym, jako Indeks Managerów ds. Zakupów tzw. PMI. Konstrukcję Bibby MSP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, stanowi kilka obszarów takich jak: sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia firmy (zewnętrzne finansowanie).

Wyszczególnione obszary analizowane są w średniookresowym horyzoncie czasowym. Budowa indeksu na takim założeniu daje większą funkcjonalność uzyskanego wyniku. Otrzymanie informacji o przyszłej i oczekiwanej przez przedsiębiorców sytuacji firmy w jej wiodących obszarach, wskazuje, jakie scenariusze mogą układać inni uczestnicy rzeczywistości gospodarczej.  Z uwagi na fakt, że wyróżnikiem małych i średnich firm jest błyskawiczna reakcja na wszelkie zmiany o charakterze makroekonomicznym, Bibby MSP Index dostarcza więc informacji o najbardziej prawdopodobnym kierunku zmian w małych i średnich firmach, które stanowią 98 proc. wszystkich aktywnie działających przedsiębiorstw w Polsce.

Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wyniki >50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik < 50 pkt. to prognoza kryzysu, wynikającego z pogarszającej się kondycji firm. Rolę szczególną w Bibby MSP Index przypisano aspektowi finansowania. Uznano bowiem, że płynność finansowa i zbilansowane zewnętrzne finansowanie (poziomu zadłużania) pełnią funkcję w małych i średnich firmach dużo poważniejszą, niż w dużych korporacjach, relatywnie mniej narażonych na zapaść spowodowaną raptowną utratą płynności czy nadmiernym wzrostem zadłużenia.

Źródło: Bibby Financial Services

Udostępnij artykuł: