FAST FINANCE S.A. złożyła wniosek do GPW w sprawie zawieszenia obrotu jej akcjami. Rozpoczyna się ostatni etap scalania akcji

Finanse i gospodarka

FAST FINANCE, notowana na GPW spółka wyspecjalizowana w windykacji wierzytelności detalicznych, złożyła wniosek o zawieszenie obrotu akcjami w okresie od 25 listopada 2014 r. do 8 grudnia 2014 r. włącznie.

Zawieszenie obrotu akcjami jest działaniem koniecznym w procedurze przeprowadzenia operacji scalenia akcji. Celem jest doprowadzenie do powrotu notowań akcji spółki w systemie notowań ciągłych, tj. zawierania transakcji akcjami w dowolnym momencie w trakcie sesji giełdowej.

Ponadto 17 listopada 2014 r. spółka złożyła wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o przeprowadzenie scalenia akcji FAST FINANCE w dniu 8 grudnia 2014 r.

Wznowienie obrotu akcjami Emitenta planowane jest na dzień 9 grudnia 2014 r. Po zakończeniu procesu scalenia, na GPW notowanych będzie łącznie 13.750.000 akcji FAST FINANCE serii B i C, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLFSTFC00012. Akcje serii A, jako uprzywilejowanie co do głosu, nie zostały wprowadzone do giełdowego obrotu.

Zgodnie z zapowiedziami chcemy jak najszybciej doprowadzić do powrotu naszych akcji do notowań ciągłych. Zaklasyfikowanie akcji spółki do segmentu tzw. spółek,,groszowych” utrudniało nam pozyskiwanie nowych inwestorów oraz negatywnie wpływało na poziom płynności akcji Spółki – mówi Jacek Daroszewski, prezes Zarządu FAST FINANCE.

Dzień Referencyjny został wyznaczony na 1 grudnia 2014 r. “Dzień Referencyjny” to dzień, według stanu na który zostanie określona liczba akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej (0,01 zł), w celu wyliczenia liczby akcji o nowej wartości nominalnej (0,04 zł), które w związku ze scalaniem akcji zostaną w ich miejsce wydane poszczególnym ich posiadaczom.

W związku z powyższym Zarząd FAST FINANCE zwrócił się się do akcjonariuszy posiadających akcje spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji FAST FINANCE w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby cztery. Dostosowanie stanów posiadania akcji przez akcjonariuszy ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji.

Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność Pana Jacka Daroszewskiego.

FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest jedną z wiodących w kraju firm, której przedmiotem działalności jest skup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Aktualnie spółka zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników, obsługuje pakiety wierzytelności o wartości nominalnej ponad pół miliarda złotych.

Spółka działa na rosnącym rynku wierzytelności, specjalizując się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku, głównie banków. Podmioty te podlegają rygorystycznemu nadzorowi regulatorów.

Znaczącą przewagę konkurencyjną przynosi FAST FINANCE posiadanie własnego Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, pozwalającego na obsługę klientów dopuszczających tylko transakcje z udziałem takiego podmiotu.

FAST FINANCE Spółka Akcyjna (ticker: FFI) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Założona w 2004 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 6 maja 2008 r., a 30 marca 2010 r. nastąpiło przeniesienie notowań jej akcji na rynek regulowany GPW. FAST FINANCE jest również emitentem obligacji, które są notowane na rynku Catalyst.

Źródło: FAST FINANCE

Udostępnij artykuł: