FAST FINANCE wypracował ponad 10 mln zł zysku w 2014 r.

Finanse i gospodarka

FAST FINANCE S.A., spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych, osiągnęła w IV kwartale 2014 r. zysk netto w wysokości 3,7 mln zł. Jest on wyższy o 75,7% niż w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

FAST FINANCE S.A., spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych, osiągnęła w IV kwartale 2014 r. zysk netto w wysokości 3,7 mln zł. Jest on wyższy o 75,7% niż w ostatnim kwartale poprzedniego roku.

Poprawie o 24,5 p.p. r/r uległa również rentowność netto. Łącznie za 2014 r. zysk netto wyniósł 10,1 mln zł i był o 22,8% wyższy niż w 2013 r.

W 2014 r. przychody spółki wyniosły łącznie 27,3 mln zł i były niższe o 2,2% r/r. Znacząco, bo o 161,3% w porównaniu z rokiem 2013, wzrosła pozycja pozostałych przychodów operacyjnych, a przychody finansowe wzrosły o 76,0% r/r. Utrzymanie poziomu kosztów (łącznie wzrost o 1,2% r/r) pozwoliło spółce wypracować najwyższy w historii spółki zysk netto.

FAST FINANCE w całym 2014 r. utrzymało podobne jak w roku poprzednim poziomy rentowności: operacyjnej (47,1%, spadek o 1,6 p.p. r/r), netto (37,0%, wzrost o 7,5 p.p. r/r) i EBITDA (49,0%, spadek o 1,6 p.p. r/r). Rentowność kapitału własnego (ROE) na koniec IV kwartału 2014 r. wyniosła 19,2% (spadek o 0,2 p.p. r/r), natomiast rentowność aktywów (ROA) osiągnęła poziom 3,3% (wzrost o 0,3 p.p. r/r).

- Na wyniki finansowe wpływa sytuacja makroekonomiczna oraz tendencje w sektorze bankowym. Pierwsze dane statystyczne, które do nas napływają, wskazują na wzrost dynamiki akcji kredytowej dzięki niskim stopom procentowym. W związku z tym konsumenci ponownie zwracają się ku finansowaniu swoich wydatków pożyczkami - mówi Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE. - Rekordowy wynik finansowy spółki w tym roku to efekt sprawdzonego modelu biznesowego, który będziemy nadal realizować. Jestem przekonany, że pozwoli to utrzymać nam swoją pozycję w czołówce firm specjalizujących się w obsłudze wierzytelności detalicznych.

W IV kwartale 2014 r. spółka przeprowadziła proces scalania akcji w stosunku 4:1. W efekcie, od 9 grudnia br. na GPW notowanych jest łącznie 13.750.000 akcji FAST FINANCE serii B i C, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLFSTFC00012 (11.250.000 akcji serii A, jako uprzywilejowanych co do głosu, nie zostało wprowadzonych do giełdowego obrotu).

FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest jedną z wiodących w kraju firm, której przedmiotem działalności jest skup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Aktualnie spółka zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników, obsługuje pakiety wierzytelności o wartości nominalnej ponad pół miliarda złotych.

Spółka działa na rosnącym rynku wierzytelności, specjalizując się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku, głównie banków. Podmioty te podlegają rygorystycznemu nadzorowi regulatorów.

Znaczącą przewagę konkurencyjną przynosi FAST FINANCE dysponowanie własnym Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, pozwalającym na obsługę klientów dopuszczających tylko transakcje z udziałem takiego podmiotu.

FAST FINANCE Spółka Akcyjna (ticker: FFI) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Założona w 2004 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 6 maja 2008 r., a 30 marca 2010 r. nastąpiło przeniesienie notowań jej akcji na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

FAST FINANCE jest również emitentem obligacji. Łącznie przez ponad 4 lata spółka wyemitowała papiery dłużne o wartości niemal 87 milionów złotych. Obligacje serii D, E. F i G są notowane na rynku Catalyst.

Źródło: FAST FINANCE

Udostępnij artykuł: