Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych o rynkach kapitałowych po COVID-19

Z rynku

„Nowa wizja europejskich rynków kapitałowych” jest długo wyczekiwana, a obecnie coraz bardziej konieczna. Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) z zadowoleniem przyjmuje rekomendacje opublikowane 10 czerwca 2020 r. przez High-Level Forum (HLF) dla unii rynków kapitałowych w raporcie pt. „A new vision for Europe’s capital markets”. Tłumaczenie informacji prasowej FESE podajemy za Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

koronawirus, euro
Fot. stock.adobe.com / Wirestock

„Nowa wizja europejskich rynków kapitałowych” jest długo wyczekiwana, a obecnie coraz bardziej konieczna. Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) z zadowoleniem przyjmuje rekomendacje opublikowane 10 czerwca 2020 r. przez High-Level Forum (HLF) dla unii rynków kapitałowych w raporcie pt. „A new vision for Europe’s capital markets”. Tłumaczenie informacji prasowej FESE podajemy za Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

#RainerRiess: Rynki kapitałowe odegrają kluczową rolę w ożywieniu gospodarki i zrównoważonej rekapitalizacji gospodarki #Kryzys #Giełdy #HLF #RynekKapitałowy @FESEBrussels

W opublikowanych przez FESE strategii „Capital Markets Union by 2024 – A vision for Europe” (z maja 2019 r.), która zawiera 20 zasad i rekomendacji działań w celu rozwoju unii rynków kapitałowych, i raporcie „European IPO Report” (z marca 2020 r.) zaapelowano do decydentów o rozwagę i refleksję nad możliwościami kształtowania głębszego i bardziej zintegrowanego europejskiego systemu finansowego, nie zamykając go jednocześnie przed globalnym rynkiem kapitałowym.

Wezwano ich również do intensyfikacji działań i podjęcia odważnych, znaczących kroków do zapewnienia, aby Unia Europejska pozostała rynkiem atrakcyjnym dla inwestorów i spółek zagranicznych, zachowując przy tym przejrzystość i rzetelność rynku oraz ochronę dla inwestorów.

High-Level Forum (HLF) dla unii rynków kapitałowych

Członkowie FESE z entuzjazmem przyjęli fakt ustanowienia HLF, oczekując na przyjęcie jasnych i zwięzłych rekomendacji, które miałyby wspierać europejski system finansowy.

HLF, w którego skład wchodzi wielu uznanych ekspertów, prawidłowo zidentyfikowało kluczowe kwestie, wymagające pilnej uwagi oraz zaproponowało ukierunkowane rekomendacje w celu kontynuacji tego projektu oraz wsparcia rozwoju spółek i rynków.

W szczególności FESE popiera:

‒ rekomendację przygotowania ukierunkowanych zmian ram regulacyjnych obejmujących dyrektywę prospektową, MAR i MiFID, które mają uatrakcyjniać status spółki notowanej na giełdzie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym szczególnie:

Poszerzenie definicji MŚP:

‒ zwolnienie MŚP z określonych w MiFID zasad rozdzielenia opłat za usługi ‒ brokerskie i analityczne (tzw. unbundling),

‒ wprowadzenie opcjonalnych przejściowych zasad zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi dla nowo notowanych spółek,

‒ wsparcie rozwoju indeksów giełdowych MŚP oraz

‒ weryfikacja progów, powyżej których obowiązuje wymóg przygotowania prospektu.

Rekomendacje utworzenia platformy „European Single Access Point” (ESAP), która wspierałby spółki, zwłaszcza w mniejszych państwach członkowskich, w pozyskiwaniu inwestorów. Taka platforma, która nie powinna wiązać się z dodatkowymi opłatami od emitentów, ułatwiłaby inwestorom dostęp do wiarygodnych danych na temat spółek.

Mniej regulacji dla spółek wchodzących na rynek

‒ Uproszczenie ram regulacyjnych i obowiązujących zasad formalnych dla spółek wchodzących na rynek oraz obniżenie ponoszonych przez nie kosztów ma zasadnicze znaczenie dla zwiększania udziału kapitału w europejskiej gospodarce.

Musimy usunąć bariery dla inwestowania na rynkach kapitałowych – nie tylko te, które napotykają inwestorzy instytucjonalni, ale przede wszystkim bariery dla inwestorów indywidualnych.

Rynki akcji to „game changer”, a przedstawione w raporcie rekomendacje należy traktować jako krok we właściwym kierunku w dążeniu do wspierania inwestycji kapitałowych obywateli Unii Europejskiejpowiedział Petr Koblic, Prezes FESE i członek HLF.

Akcje stanowią zabezpieczenie przed szokami o charakterze zewnętrznym, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy publiczne rynki akcji mogą wesprzeć spółki w miarę swych możliwości zarówno w przetrwaniu obecnego kryzysu, jak i w finansowaniu ich rozwoju już po jego przezwyciężeniu.

“A post-crisis framework for European capital markets”

Jako uzupełnienie do raportu HLF, FESE opublikowała 10.06.2020 r. dokument pt. „A post-crisis framework for European capital markets”, w którym opisała działania niezbędne dla wsparcia ożywienia gospodarki. Oparte one zostały o ocenę roli rynków kapitałowych w  stabilności finansowej i rozwoju gospodarki, a także roli rynków „jawnych” pod kątem płynności i kształtowania cen.

‒ Rynki kapitałowe odegrają kluczową rolę w ożywieniu gospodarki i zrównoważonej rekapitalizacji gospodarki. Szczególna rola giełd obejmuje kojarzenie emitentów i inwestorów, wspieranie zapotrzebowania na kapitał na rynkach pierwotnych, kształtowania cen i przenoszenia ryzyka na rynkach wtórnych, a także zapewnianie przejrzystości i rzetelności rynków oraz ochrony inwestorów.

Raport HLF i nasza publikacja zawierają konkretne rekomendacje, które wzmocnią unijną gospodarkę i będą pozytywnie wpływać na globalną konkurencyjność europejskich rynków kapitałowych z korzyścią dla całego społeczeństwa – powiedział Rainer Riess, Dyrektor Generalny FESE.

Udostępnij artykuł: