Finanse Budżetu Państwa w I – III kwartale 2016 r.

Aktualności

W okresie styczeń–wrzesień br. dochody Budżetu Państwa (dane MF) wyniosły 238,6 mld zł (tj. 76,0% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2016 r.), a wydatki 259,2 mld zł (odpowiednio 70,3%). Deficyt ukształtował się na poziomie 20,6 mld zł, co stanowiło 37,7% planu.

W okresie styczeń–wrzesień br. dochody Budżetu Państwa (dane MF) wyniosły 238,6 mld zł (tj. 76,0% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2016 r.), a wydatki 259,2 mld zł (odpowiednio 70,3%). Deficyt ukształtował się na poziomie 20,6 mld zł, co stanowiło 37,7% planu.

Dochody zrealizowane w okresie styczeń-wrzesień br. były wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku o 13,6%. Wpływy z podatków pośrednich wyniosły 145,7 mld zł, w tym z podatku akcyzowego 48,6 mld zł. Ich udział w łącznej kwocie dochodów wyniósł odpowiednio: 61,1% i 20,4%. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ukształtowały się na poziomie 19,7 mld zł, a od osób fizycznych - 34,4 mld zł. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł odpowiednio 8,3% i 14,4%. Wykonanie dochodów budżetu państwa z tytułu napływu środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi stanowiło 42,6% planu.

Wydatki poniesione w okresie styczeń-wrzesień br. były o 7,5% większe niż przed rokiem. Wypłaty subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 43,7 mld zł, tj. wzrosły o 3,2% i stanowiły 16,8% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa stanowiły 8,9% wydatków ogółem i wzrosły w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21,6%. Wypłacone w okresie styczeń-wrzesień br. dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniosły 11,8 mld zł (tj. 4,5% wydatków ogółem), a dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 35,1 mld zł (odpowiednio 13,5%).

W opracowaniu GUS pt. "Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2016 r." dowiadujemy się także innej, ciekawej rzeczy: w okresie styczeń-sierpień br. wydatki bieżące jednostek budżetowych były o 6,5% wyższe niż przed rokiem, a ich udział w ogólnej kwocie wydatków budżetu państwa wyniósł 17,5% (wobec 17,7% w analogicznym okresie ub. roku).

Szczegóły.

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: