Finanse i ubezpieczenia liderem gospodarczego optymizmu

Raporty

Czy jest jakaś branża polskiej gospodarki, która wreszcie zdetronizuje finanse i ubezpieczenia pod względem najbardziej optymistycznych ocen możliwości prowadzenia działalności? Nie! Mimo to, że mówimy de facto o sezonie urlopowym? W którym największe zadowolenie powinni ogłaszać szefowie firm budowlanych, gastronomicznych czy hotelarskich? Nie! Nadal rynek finansów i ubezpieczeń dominuje w prognozach rozwoju.

Czy jest jakaś branża polskiej gospodarki, która wreszcie zdetronizuje finanse i ubezpieczenia pod względem najbardziej optymistycznych ocen możliwości prowadzenia działalności? Nie! Mimo to, że mówimy de facto o sezonie urlopowym? W którym największe zadowolenie powinni ogłaszać szefowie firm budowlanych, gastronomicznych czy hotelarskich? Nie! Nadal rynek finansów i ubezpieczeń dominuje w prognozach rozwoju.

Z opublikowanego właśnie raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w sierpniu, wśród badanych segmentów polskiej gospodarki, a precyzyjniej -  rodzajów działalności – największy optymizm zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia. Opinie te są lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem oraz w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.GUS posługuje się tzw. wskaźnikiem ogólnego klimatu koniunktury. I właśnie w sierpniu, w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtował się on na poziomie plus 32,3 (przed miesiącem plus 27,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 36,2% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,9% (w lipcu odpowiednio 31,7% i 3,9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie (jak to wygląda na tle innych działów gospodarki – patrz niżej).

Faktem jest, iż zarówno diagnozy jak i prognozy popytu oraz sprzedaży są bardziej optymistyczne od formułowanych w lipcu. Oceny bieżącej sytuacji finansowej są również korzystne i lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Jednak „przewidywania w tym zakresie – są mniej pozytywne, odnotowywany jest nieznaczny wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek przewidują większe niż planowano w lipcu redukcje zatrudnienia. Prognozowany jest niewielki wzrost cen usług” – czytamy w raporcie GUS.I jeszcze kilka istotnych spostrzeżeń: odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 3,3% (przed rokiem 3,0%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (70,6% w sierpniu br., 71,0% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu wzrosła uciążliwość bariery związanej z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 41,5% do 46,5%), a spadła – barier związanych z konkurencją firm zagranicznych (z 53,8% do 45,9%) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 49,9% do 43,4%).

A inne branże?Najpierw kilka zdań tytułem wstępu. W sierpniu dyrektorzy przedsiębiorstw wszystkich badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż w sierpniu ostatnich sześciu lat. Jednostki z sekcji budownictwo oceniają koniunkturę korzystnie, podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż w sierpniu ostatnich ośmiu lat. Oceny koniunktury formułowane przez jednostki handlu hurtowego są optymistyczne i lepsze od sygnalizowanych w lipcu i w analogicznym miesiącu przed rokiem, a jednostki handlu detalicznego zgłaszają opinie zbliżone do formułowanych w lipcu i lepsze od sygnalizowanych w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w lipcu oraz w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia zgłaszają korzystne oceny koniunktury, zbliżone do formułowanych przed miesiącem i lepsze niż w sierpniu ostatnich dziewięciu lat. Oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są pozytywne, lepsze od zgłaszanych w lipcu oraz w sierpniu ostatnich ośmiu lat. A jak to wygląda w szczegółach?Przetwórstwo przemysłoweW sierpniu, tak jak w lipcu, ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 7,4. Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,1% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,8% (przed miesiącem odpowiednio 16,7% i 9,3%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.W sierpniu oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są pozytywne, ale ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, nieco lepsze od formułowanych w lipcu. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty nadal rosną. Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia, nieco mniejszy od planowanego w lipcu. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak prognozowano przed miesiącem. W sierpniu najbardziej optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem, koniunkturę oceniają przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób). W jednostkach średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249) oceny dotyczące koniunktury gospodarczej są również pozytywne i zbliżone do zgłaszanych w lipcu. Opinie dotyczące koniunktury formułowane przez podmioty małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) są nieco bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem.W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 18,9 w sierpniu, plus 16,4 w lipcu), pozostałych wyrobów (plus 18,8 w sierpniu, plus 17,6 w lipcu), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 18,7 w sierpniu, plus 18,6 w lipcu), papieru i wyrobów z papieru (plus 17,9 w sierpniu, plus 15,7 w lipcu), urządzeń elektrycznych (plus 15,1 w sierpniu, plus 15,5 w lipcu), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 14,9 w sierpniu, plus 19,4 w lipcu), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 14,8 w sierpniu, plus 15,1 w lipcu). Negatywne oceny koniunktury sygnalizują jedynie producenci odzieży (minus 2,0 w sierpniu, minus 3,5 w lipcu).BudownictwoW sierpniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 5,2 (przed miesiącem plus 6,3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,8% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12,7% (przed miesiącem odpowiednio 19,3% i 13,0%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Sierpień jest trzecim kolejnym miesiącem, w którym oceny portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowejsą pozytywne. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, podobnie jak przed miesiącem. Odpowiednie oczekiwania są nieco mniej korzystne od przewidywań formułowanych w lipcu. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Sierpień jest szóstym kolejnym miesiącem, w którym prognozowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do oczekiwanego w ostatnich czterech miesiącach.Spośród badanych podmiotów 27,8% (przed rokiem 25,7%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, po raz pierwszy od lutego br., nieznacznego spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.Handel hurtowy Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 11,1 (plus 9,0 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 8,2% (przed miesiącem odpowiednio 17,8% i 8,8%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Utrzymują się pozytywne diagnozy sprzedaży i sytuacji finansowej, prognozy w tym zakresie są optymistyczne, najlepsze od kwietnia 2016 r. Mimo iż stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny, wzrost zamówień towarów u dostawców może być większy od zapowiadanego miesiąc wcześniej. Zapowiadane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny towarów będą rosnąć.Handel detalicznyOgólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 9,4 (plus 8,3 w lipcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 7,5% (przed miesiącem odpowiednio 16,2% i 7,9%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Bieżąca sprzedaż oceniana jest pozytywnie, choć nieco ostrożniej niż w ostatnich czterech miesiącach; przewidywania w tym zakresie są najbardziej korzystne od kwietnia br. Również od kwietnia br. zgłaszane są nieznacznie optymistyczne diagnozy sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są bardziej pozytywne od formułowanych w ostatnich trzech miesiącach. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi prognozami sprzedaży, wzrost zamówień towarów u dostawców może być większy od zapowiadanego w lipcu. Możliwe jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen.W bieżącym miesiącu we wszystkich prezentowanych branżach handlowych oceny koniunktury są pozytywne: tekstylia, odzież, obuwie (plus 21,7 w sierpniu, plus 18,6 w lipcu), pojazdy samochodowe (plus 8,8 w sierpniu, plus 12,3 miesiąc wcześniej), żywność (plus 6,4 w sierpniu, plus 5,0 w lipcu) oraz artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 5,9 w sierpniu, plus 0,3 przed miesiącem).Transport i gospodarka magazynowaW sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 11,6 (przed miesiącem plus 8,6). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,9% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,4% (w lipcu odpowiednio 17,1% i 8,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Mimo mniej pozytywnych diagnoz popytu oraz negatywnych, gorszych niż w lipcu ocen sprzedaży i sytuacji finansowej, dyrektorzy jednostek zgłaszają bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem prognozy w tym zakresie. Odnotowywany jest, wolniejszy niż w lipcu, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia, większy niż prognozowano w lipcu. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą nieznacznie rosnąć.Zakwaterowanie i gastronomiaW sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 14,7 (przed miesiącem plus 15,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 20,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,7% (w lipcu odpowiednio 20,2% i 5,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Zarówno bieżący popyt, jak i sprzedaż oceniane są nieco bardziej korzystnie niż przed miesiącem, ale diagnozy sytuacji finansowej są mniej pozytywne od zgłaszanych w lipcu. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych miesiąc wcześniej. Zgłaszany jest nieznaczny spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Po raz pierwszy od grudnia ub. r. dyrektorzy jednostek zapowiadają nieznaczne redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach ceny usług mogą rosnąć, wolniej niż oczekiwano w lipcu.Informacja i komunikacja W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 16,9 (przed miesiącem plus 14,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,9% (w lipcu odpowiednio 20,1% i 5,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Diagnozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej oraz przewidywania sprzedaży są nieznacznie mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Prognozy popytu i sytuacji finansowej są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w lipcu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spadku cen usług.Czytaj więcej:http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle-budownictwie-handlu-i-uslugach-w-sierpniu-2017-roku,3,57.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: