Finanse państwa w stanie nierównowagi do 2024 roku?

Gospodarka

30 kwietnia rząd przesłał do Brukseli Program Konwergencji. Aktualizacja 2021. Opracowywanie wieloletnich programów, pokazujących stan finansów wynika zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i z wymogów Komisji Europejskiej.

mapa Europy, Polski,
Fot. stock.adobe.com / Zerophoto

30 kwietnia rząd przesłał do Brukseli Program Konwergencji. Aktualizacja 2021. Opracowywanie wieloletnich programów, pokazujących stan finansów wynika zarówno z ustawy o finansach publicznych jak i z wymogów Komisji Europejskiej.

Z tegorocznej Aktualizacji wynika, że  finanse państwa są niezrównoważone, a co gorsza, pozostaną niezrównoważone co najmniej do 2024 roku.

W tym roku mniejszy wzrost długu

W roku 2021 dług sektora instytucji rządowych i samorządowych osiągnie poziom 60% PKB. Przyrost długu będzie mniejszy niż w roku 2020, mimo że utrzyma się  deficyt finansów państwa podobny jak w roku 2020.

W kolejnych latach deficyt ma się zmniejszać, ale deficyt strukturalny - wielkość szacunkowa, pozwalająca określić, jaka byłaby kondycja finansów publicznych, gdyby gospodarka funkcjonowała przy pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego – pozostanie bardzo wysoki i w roku 2024 przekraczać będzie 3 % PKB.

Polska w ramach tzw średniookresowego celu budżetowego zobowiązana jest utrzymywać deficyt strukturalny poniżej poziomu 1 % PKB.

Rachunek za pomoc dla firm

Prognoza została oparta na założeniu, że w 2023 r. zacznie się niewielka konsolidacja fiskalna.  Znaczącą pozycją w wydatkach sektora w 2021 r., w związku z drugą i trzecią falą pandemii, pozostaną instrumenty przeciwdziałania jej skutkom, kierowane głównie do przedsiębiorców objętych ograniczeniami w prowadzeniu działalności.

Skala dotacji zależeć będzie od długości okresu wsparcia oraz liczby branż objętych pomocą.

Zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych nakierowane w 2020 r. na powstrzymanie skutków stanu epidemii COVID-19, walkę z tymi skutkami oraz na wsparcie dotkniętych nimi podmiotów wyniosły 103,2 mld zł.

Rząd przewiduje, że wydatki państwa w relacji do PKB po wzroście w latach 2020-21  ulegną obniżeniu z 48,4% w 2021 r. do 43,5% w 2024 r.

Pod koniec horyzontu prognozy ich poziom będzie więc o ok. 1,7 pkt. proc. wyższy w porównaniu do poziomu sprzed pandemii (wydatki w relacji do PKB w 2019 r. osiągnęły 41,8%).

Inne wydatki rządowe i samorządowe

Przewiduje się, że w horyzoncie czasowym objętym Programem konwergencji będą kontynuowane wszystkie programy społeczne. Największy wpływ na poziom wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych będą miały:

- kontynuacja wypłaty świadczenia wychowawczego w łącznej wysokości ok. 40,7-41,0 mld zł w latach 2021-25 (program Rodzina 500 plus),

-  coroczna wypłata dodatkowego świadczenia emerytalnego w ramach programu Emerytura +, na którą przeznaczone zostanie 12,5 mld zł z Funduszu Solidarnościowego oraz 0,5 mld z budżetu państwa. W kolejnych latach łączne wydatki z tytułu 13. emerytury będą rosły z 13,1 mld zł w br. do 14,1 mld zł w 2025 r. w wyniku wzrostu przeciętnej emerytury oraz liczby emerytów,

-  wypłaty świadczeń rodzinnych oraz z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości ok. 12,0 mld zł rocznie.

Ponadto w 2021 r. przewidziana jest wypłata jednorazowego, dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, tzw. 14. emerytury. Na ten cel przeznaczone zostanie łącznie ok. 10,6 mld zł z Funduszu Solidarnościowego oraz z budżetu państwa.

Prognozy Ministerstwa Finansów

% PKB20202021202220232024
      
Wzrost PKB w cenach stałych (%)-2,73,84,33,73,5
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych-7,0-6,9-4,2-3,2-2,5
Wynik skorygowany o wpływ cyklu-6,2-6,6-4,5-3,9-3,4
Wynik strukturalny-6,5-6,8-4,7-3,9-3,4
Dług brutto57,560,059,258,757,9
Zmiana relacji długu brutto11,92,5-0,7-0,5-0,8

Źródło: Program Konwergencji. Aktualizacja 2021

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: