Firmy łatwo będą mogły obniżać płace i zapłacą mniejsze chorobowe

Firma / Mój plan emerytalny / Prawo i regulacje

Zmniejszenie obciążeń pracodawców przy wypłacie pracownikom wynagrodzenia chorobowego i łatwiejsze wprowadzanie obniżek pensji to niektóre z propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy dotyczącej wynagrodzeń za pracę.

Praca na budowie
Fot. Pixabay.com

Zmniejszenie obciążeń pracodawców przy wypłacie pracownikom wynagrodzenia chorobowego i łatwiejsze wprowadzanie obniżek pensji to niektóre z propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy dotyczącej wynagrodzeń za pracę.

#MałgorzataJankowska: Obok rozwiązań proponowanych przez #KKPP, które mają poparcie pracodawców i związków zawodowych są rozwiązania, przeciwko, którym protestują wszyscy zainteresowani, z ekspertami prawa pracy włącznie #Wynagrodzenia #Sejm #PrawoPracy

Koniec fikcyjnych premii

Obecny kodeks pracy nie zawiera definicji premii ani bonusów. Nowy, którego projekt został w połowie marca przyjęty przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy i przekazany do resortu pracy ma to zmienić i skończyć w ten sposób spory interpretacyjne dotyczące tego typu składników wynagrodzenia, w tym kłopoty z odróżnieniem premii od nagrody.Jeśli zaproponowane rozwiązania wejdą w życie za premię uznawane będzie świadczenie wynagrodzeniowe. Kryteria tego składnika wynagrodzenia będą musiały być pracownikom znane (tak jak jest to obecnie przy premii regulaminowej), ale też (i to już nowość) być możliwe do spełnienia. Pracodawcy nie będą mogli już, zatem ustalać kryteriów do zdobycia premii na poziomie praktycznie nieosiągalnym dla pracowników, co czyniło z niej często świadczenie iluzoryczne.

Bonusy limitowane

Uznaniowe składniki pensji (obecnie premie uznaniowe czy nagrody) mieścić będą się natomiast w kategorii bonusu. Przy czym ich udział w wynagrodzeniu roszczeniowym pracownika, a więc w wynagrodzeniu zasadniczym razem z premią byłby limitowany. I co do zasady nie mógłby wynosić więcej niż 25 proc. Chodzi tu jednak o bonusy przyznawane pracownikom w miarę regularne. Obok nich pracodawca nadal mógłby (tak jak obecnie robi to na podstawie art. 105 kp), przyznawać pracownikom nagrody.Przypomnijmy: zgodnie z tym przepisem pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. 

ZUS szybciej wypłaci zasiłek

Swoistym ukłonem w kierunku pracodawców jest propozycja zmniejszenia ich obciążeń związanych z wypłatą wynagrodzenia gwarancyjnego chorującym pracownikom. Obecnie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.Jeśli propozycje KKPP wejdą w życie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, przysługiwać ma od pracodawcy tylko za 14 dni choroby w roku. Jeszcze krócej, bo tylko przez 7 dni w roku wynagrodzenie gwarancyjne wypłacałby pracodawca osobom, które ukończyły 50. rok życia. Za pozostały czas niezdolności do pracy przysługiwałby już zasiłek chorobowy z ZUS.

 Ułatwienia dla obniżek wynagrodzeń

Obecnie zgodnie z art 214 13 § 1 kp korzystniejsze postanowienia układu zbiorowego pracy (dotyczy to także regulaminu wynagradzania), z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.Jednak wprowadzenie w tych aktach postanowień mniej korzystnych dla pracowników możliwe jest tylko w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Przy czym w takiej sytuacji, co do zasady nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiadania warunków takiej umowy lub aktu.

Pracodawcy będą zadowoleni

Po wejściu w życie propozycji KKPP, jeśli takie niekorzystne zmiany zostanę uzgodnione ze związkami zawodowymi, wręczanie pracownikom wypowiedzeń zmieniających nie będzie potrzebne. Nowe (niekorzystne) dla nich warunki wynagradzania wejdą, bowiem w życie z mocy prawa. To rozwiązanie również powinno spodobać się pracodawcom. W sytuacji, gdy będą zmuszeni wprowadzić w firmie cięcia wynagrodzeń zaoszczędzi im, bowiem nie tylko wielu obowiązków (w tym biurokratycznych), ale i zagrożeń związanych z wręczaniem pracownikom wypowiedzeń zmieniających.Na razie los zgłoszonych przez KKPP propozycji nie jest znany. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadal je analizuje i jak należy się domyślać zastanawia się czy w ogóle skierować je do dalszych prac legislacyjnych. Obok rozwiązań, które mają poparcie czy to pracodawców czy związków zawodowych znajdują się w nich, bowiem rozwiązania, przeciwko, którym protestują wszyscy zainteresowani, z ekspertami prawa pracy włącznie (o wielu z nich pisaliśmy w poprzednich tekstach dotyczących nowego kodeksu pracy).
Udostępnij artykuł: