Firmy oczekują wolniejszego wzrostu płac. Rosnąć będą za to ceny ich produktów?

Firma

Plany przedsiębiorstw na III kw. br. sugerują nieco niższe niż w II kw. potrzeby związane z pozyskaniem pracowników i wolniejszy wzrost płac. Presja na wzrost wynagrodzeń - choć pozostanie duża - nie powinna zatem w najbliższym czasie nasilać się, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Mężczyzna układający monety w rosnący stos
Fot. stock.adobe.com/rangizzz

Plany przedsiębiorstw na III kw. br. sugerują nieco niższe niż w II kw. potrzeby związane z pozyskaniem pracowników i wolniejszy wzrost płac. Presja na wzrost wynagrodzeń - choć pozostanie duża - nie powinna zatem w najbliższym czasie nasilać się, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

#NBP: presja na wzrost wynagrodzeń - choć pozostanie duża - nie powinna zatem w najbliższym czasie nasilać się #wynagrodzenia #firmy @nbppl

"Badania ankietowe SM NBP wskazują, że presja na wzrost wynagrodzeń, choć wciąż jest wysoka, przestała narastać. Względem poprzedniego badania obniżył się bowiem odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższyć wynagrodzenia (do 25,8%), jak i udział zatrudnionych w przedsiębiorstwach planujących podwyżki (do 27,9%). Poziomy obu wskaźników na tle danych historycznych nadal są jednak wysokie. Zmniejszeniu uległa również skala planowanych podwyżek (o 0,8 pkt. proc.) oraz odsetek przedsiębiorstw obserwujących nasilenie presji płacowej, choć jednocześnie przedsiębiorcy stosunkowo często (67% firm) – na tle danych historycznych – sygnalizowali występowanie presji płacowej " - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".NBP podkreślił w raporcie, że na poziomie z poprzedniego kwartału, choć powyżej wieloletniej średniej, kształtował się z kolei odsetek przedsiębiorstw, wskazujących w pytaniu otwartym SM NBP o bariery rozwoju, na presję płacową i wzrost kosztów wynagrodzeń.

"Jednocześnie deklaracje przedsiębiorstw dotyczące warunków oferowanych zatrudnianym pracownikom wskazują na utrzymywanie się stosunkowo dobrej pozycji przetargowej pracowników na rynku pracy. Nowi pracownicy mogą bowiem obecnie liczyć na podobne warunki finansowe, co osoby już zatrudnione w firmie (wg. SM NBP)" - czytamy także.

Firmy częściej wskazują na możliwość podniesienia cen swoich produktów

Przedsiębiorstwa częściej deklarują ewentualne zwiększanie cen swoich produktów, niż ich obniżanie w najbliższym czasie w wyniku spodziewanego wzrostu kosztów zaopatrzenia zużywanego w procesie produkcyjnym, poinformował również NBP."Odsetek przedsiębiorstw deklarujących podniesienie cen oferowanych produktów w II kw. br. (23%) wyraźnie przewyższał udział firm dokonujących obniżki (3%). W rezultacie saldowy wskaźnik cen bieżących, pomimo niewielkiego spadku względem poprzedniego badania, kształtował się powyżej średniej. Na możliwość szybszego wzrostu cen wskazują także prognozy przedsiębiorstw ankietowanych w ramach SM NBP. Wzrosła bowiem średnia oczekiwana dynamika cen produkcji. Przedsiębiorstwa nieco częściej (niż w poprzednim kwartale) planują także podnoszenie cen oferowanych produktów niż ich obniżanie" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw."

Spodziewany wzrost kosztów

Według NBP, przyczynia się do tego spodziewany wzrost kosztów zaopatrzenia zużywanego w procesie produkcyjnym."Obecne poziomy, zarówno wskaźnika prognoz cen własnych, jak również prognoz cen materiałów i surowców są powyżej swoich średnich z ostatnich pięciu lat. Odsetek przedsiębiorstw planujących podniesienie cen oferowanych produktów wśród firm oczekujących wzrostu cen materiałów i surowców wykorzystywanych do produkcji wyniósł 68%, co oznacza, że nie zmieniła się istotnie skala przełożenia wzrostu cen surowców na ceny wyrobów własnych względem poprzedniego kwartału. Kształtowanie wskaźników koniunktury w obszarze cen producenta (zarówno SM NBP jak i GUS czy PMI) we wcześniejszych kilku okresach nie pokrywało się jednak z zachowaniem cen i nie odzwierciedlało tendencji spadkowej dynamiki cen produkcji przemysłowej w II połowie ub.r. i na początku br." - podano także.

Spowolnienie tempa wzrostu cen produkcji w gospodarce

Jak wskazuje NBP, w I kw. 2018 r. odnotowano wyraźne spowolnienie tempa wzrostu cen produkcji w gospodarce polskiej. Dynamika cen produkcji globalnej (wg. Rachunków Narodowych) w ujęciu rocznym obniżyła się bowiem do 0,7% r/r, wobec 2,1 % w IV kw. 2017 r."Do spowolnienia wzrostu cen w całej gospodarce w największym stopniu przyczyniło się kształtowanie cen produkcji w przemyśle, w którym dynamika obniżyła się najmocniej, choć ceny produkcji rosły wolniej niż w poprzednim kwartale także m.in. w budownictwie i większości analizowanych sekcji usługowych. Pomimo spowolnienia dynamiki, ceny produkcji zwiększyły się we wszystkich podstawowych obszarach działalności, poza informacją i komunikacją, tj. sekcją, która charakteryzuje się trwałą tendencją spadkową cen. Wzrost cen był też wolniejszy niż wynikający z prognoz przedsiębiorstw objętych SM NBP, formułowanych w końcu ub. r." - podano także.

Ok. 17% badanych firm obawia się negatywnego wpływu PPK na zyski

Około 17% ankietowanych przedsiębiorstw wstępnie szacuje, że wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może wyraźnie odbić się na ich zyskach, wynika z informacji NBP"Ok. 17% ankietowanych przedsiębiorstw wstępnie szacuje, że wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może wyraźnie odbić się na ich zyskach. Analizując przyszłe skutki wprowadzenia PPK, przedsiębiorstwa liczą się z poważniejszymi obciążeniami wyników. Wśród respondentów, którzy już obecnie są w stanie oszacować efekty wprowadzenia tych przepisów (42% próby) z takim problemem liczy się 82% przedsiębiorstw, z czego 41% jest zdania, że PPK wyraźnie obciąży ich wyniki finansowe" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".Jak podaje NBP, wśród przedsiębiorstw, które oczekują pogorszenia własnej sytuacji w ciągu roku odsetek firm, które uważają, że PPK wyraźnie obniży zyski rośnie do 64% (i jest wyraźnie większy niż w przedsiębiorstwach, które nie oczekują pogorszenia), a 24% przedsiębiorstw liczy się z niewielkim zmniejszeniem wyniku finansowego. Poważniejszych problemów oczekują głównie mniejsze przedsiębiorstwa."W świetle oczekiwań na najbliższe 12 miesięcy zagregowany wskaźnik prognoz sytuacji sugeruje niewielkie pogorszenie kondycji przedsiębiorstw. W dodatku wskaźnik prognoz sytuacji własnej przedsiębiorstw na III kw. spadł w mniejszym stopniu niż wskaźnik prognoz rocznych (tu przede wszystkim ubyło firm, które oczekują poprawy), co może sugerować, że przewidywane pogorszenie nastąpi najwcześniej pod koniec br. lub dopiero w 2019 r. " - podano także.Według NBP, spadek optymizmu prognoz sytuacji odnotowano w większości analizowanych przekrojów i klas."Wśród przyczyn mniej optymistycznych oczekiwań respondenci badań najczęściej wymieniają wzrost kosztów działalności, w tym niezwiązany z kosztami pracy 22% firm, zaś wynikający ze wzrostu płac 21% przedsiębiorstw oczekujących pogorszenia się sytuacji. W krótszej, kwartalnej, perspektywie przedsiębiorstwa liczące się z osłabieniem kondycji przypisywały je częściej spadkowi popytu (22% wskazań). Jednak trzeba podkreślić, że odsetek firm spodziewających się pogorszenia sytuacji w ciągu najbliższych trzech miesięcy jest wciąż niewielki (obejmuje 5,2% próby), poza tym w dalszej perspektywie trudności z popytem tracą na znaczeniu i wymieniane są wyraźnie rzadziej. Warto zauważyć, że problemy związane z finansowaniem działalności, takie jak dostęp do finansowania czy niska płynność, stosunkowo rzadko są wskazywane jako przyczyna przyszłych trudności" - podano także.Jak podaje NBP, perspektywy dla popytu na III kw. 2018 r. są dobre; zarówno dla sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej."Wskaźniki prognoz popytu, produkcji oraz eksportu uległy niewielkim zmianom w relacji kwartalnej i wciąż notują wartości wyraźnie przekraczające długookresowe średnie. W przekroju branżowym prognozy popytu wzrosły w transporcie oraz wśród przedsiębiorstw produkujących nietrwałe dobra konsumpcyjne oraz oferujących usługi konsumenckie" - czytamy dalej.W I połowie czerwca 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2530 podmioty wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: