Fitch obniżył prognozy wzrostu PKB Polski w tym roku i kolejnych latach. Rating naszego kraju podtrzymany

Gospodarka

Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 4,1% w 2019 r., 3,3% w 2020 r. i 2,9% w 2021 r., prognozuje Fitch Ratings.

Flaga Polski
Fot. stock.adobe.com/piaskun_

Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 4,1% w 2019 r., 3,3% w 2020 r. i 2,9% w 2021 r., prognozuje Fitch Ratings.

#FitchRatings: wzrost gospodarczy Polski spowolni do 4,1% w 2019 r., 3,3% w 2020 r. i 2,9% w 2021 r. #PKB

Pod koniec sierpnia br. agencja podtrzymała prognozę wzrostu PKB dla Polski na poziomie 4,2% w 2019 i na 3,5% w 2020 r. Na 2021 r. Fitch prognozował wówczas wzrost gospodarczy na poziomie 3%.Realny wzrost PKB osiągnął najwyższy poziom w cyklu w 2018 r. i następnie spowolnił do 4,5% (po rewizji, niewyrównany sezonowo) w II kw. 2019 r. - do najniższego poziomu od II kw. 2017 r., podano w komunikacie.Choć konsumpcja prywatna pozostanie silna, inwestycje (szczególnie sektora prywatnego) zaczęły się schładzać, podkreśliła agencja.Fitch zwrócił też uwagę, że spowolnienie gospodarcze w strefie euro (agencja oczekuje spowolnienia wzrostu do 1,1% w latach 2019-2020) przełoży się na słabszy popyt zewnętrzny w przypadku Polski.Czytaj także: Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB Polski na 2020 rok >>>

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymał perspektywę ratingu na poziomie stabilnym, podała agencja.Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami analityków."Rating Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę, członkostwo w UE i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilny system bankowy. Przeciwwagą jest niższy wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec mediany krajów porównywalnych" - czytamy w komunikacie.Według agencji, wybory parlamentarne (13 października br.) najprawdopodobniej wygra Prawo i Sprawiedliwość (PiS), na co wskazuje dobry wynik partii w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.Czytaj także: Fitch podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski. Jak szybko będzie rosła nasza gospodarka?"Według nas, następny rząd prawdopodobnie nie przyjmie nadmiernie 'konfrontacyjnego' stanowiska wobec UE w zakresie państwa prawa w skali porównywalnej do rządu obecnej kadencji. Jednakże powrót do takiego nastawienia mógłby z biegiem czasu podważyć postrzeganie inwestorów odnośnie niezależności instytucjonalnej i wskaźników praworządności" - czytamy dalej.W marcu br. Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymał perspektywę ratingów na poziomie stabilnym.

Fitch obniżył prognozę deficytu "general government" Polski do 2,3% PKB w 2020 r.

Fitch Ratings prognozuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie w Polsce 2,3% PKB w 2020 r. i 1,9% PKB w 2021 r., podała agencja.Według prognoz Fitcha z sierpnia br., deficyt w tym ujęciu miał wynieść 2,2% PKB w 2019 r., 2,8% w 2020 r. i 2,9% PKB w 2021 r."Fitch nie bierze pod uwagę spodziewanych dochodów jednorazowych z reformy otwartych funduszy emerytalnych (OFE, oficjalnie prognozowany wpływ: skumulowane 0,8% PKB w latach 2020-2021), ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 (0,2% PKB w 2021 r.), wyższych składek na ubezpieczenie społeczne po zniesieniu limitu 30-krotności dla części dochodów (0,2% PKB) oraz dochodów ze sprzedaży licencji 5G (których nie można obecnie oszacować)" - zastrzeżono w komunikacie.Czytaj także: Eurostat: dług sektora general government Polski wzrósł do 49,1 proc. PKB w I kw. 2019 r. >>>W uzasadnieniu do projektu przyszłorocznego budżetu rząd napisał, że deficyt general government wyniesie 41,4 mld zł, tj. 1,9% KB w 2019 r. oraz 17,5 mld zł, tj. 0,7% PKB w 2020 r.Rząd wyjaśniał w uzasadnieniu budżetu, że planowany na 2020 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) jest niższy od prognozowanego przez KE (1,4% PKB), co wynika m.in. ze stosowanego standardowego podejścia no-policy change, czyli w przypadku lat nieobjętych ustawą budżetową Komisja nie uwzględnia efektów funkcjonowania reguły wydatkowej. Ponadto, w przypadku działań ogłoszonych przez rząd i objętych prognozą, jak np. przebudowa modelu funkcjonowania OFE, Komisja stosuje ostrożne podejście, uwzględniając jedynie część planowych skutków danego działania.Według opublikowanych dziś prognoz Fitch Ratings, dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniesie 50,5% PKB w 2019 r. (wobec prognozowanych wcześniej 49%) oraz średnio 48,3% w latach 2020-2021 (wobec 48,5% PKB w 2018 r.).Przy przyjętych w projekcie przyszłorocznego budżetu założeniach, przewidywana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB obniży się do 47,7% na koniec 2019 r. i 46,3% na koniec 2020 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: