Fitch potwierdza rating Polski na poziomie A-

Gospodarka

Agencja Fitch potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną - podała agencja w komunikacie. Fitch ocenia, że zatwierdzenie środków dla Polski z unijnego Planu Odbudowy opóźni się do drugiej połowy 2022 r., a znaczący napływ funduszy unijnych zmaterializuje się w 2023 r.

Fitch
Fot. stock.adobe.com / vacant

Agencja Fitch potwierdziła w piątek wieczorem długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną - podała agencja w komunikacie. Fitch ocenia, że zatwierdzenie środków dla Polski z unijnego Planu Odbudowy opóźni się do drugiej połowy 2022 r., a znaczący napływ funduszy unijnych zmaterializuje się w 2023 r.

Według agencji, obecny poziom ratingu długoterminowego w walucie obcej równoważy z jednej strony zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach oraz relatywnie mocne ramy makroekonomiczne, a z drugiej wskaźniki governance oraz poziom dochodów poniżej państw z koszyka ratingowego.

"Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla stabilną perspektywę wzrostu polskiej gospodarki, który może być mocniejszy, jeśli środki z unijnego Planu Odbudowy zostaną uruchomione, szybszy niż wcześniej oczekiwano spadek deficytu publicznego i poziomu zadłużenia" - napisano w komunikacie.

Agencja Fitch prognozuje, że polska gospodarka w latach 2022-2023 urośnie średnio o 3,9 proc.

Kiedy środki unijne trafią do Polski ?

"W 2021 r. polska gospodarka urosła o 5,7 proc., a w latach 2022-23 wzrost może wynieść średnio 3,9 proc. Dobre nastroje konsumentów, wyczerpywanie się oszczędności i silny wzrost płac, będą napędzać wydatki gospodarstw domowych (średni wzrost o 4,2 proc. rdr), a szybsza absorpcja środków unijnych przyspieszy wzrost inwestycji do średnio 5,2 proc. rdr w latach 2022-23" - napisano w raporcie.

Fitch zakłada, że zatwierdzenie środków dla Polski z unijnego Planu Odbudowy opóźni się aż do drugiej połowy 2022 r. W ocenie agencji, znaczący napływ funduszy unijnych zmaterializuje się zatem dopiero w 2023 r.

Agencja prognozuje, że średnioroczna inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 7,8 proc., a stopy procentowe wzrosną do 4 proc.

Niekorzystny profil zadłużenia Polski

"Inflacja (..) na koniec roku spadnie do 5,6 proc., wciąż daleko poza pasmem odchyleń od celu banku centralnego wynoszącym 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. (...) Stopy procentowe prawdopodobnie osiągną poziom 4 proc. do końca 2022 r. Taki scenariusz wspierają też deklaracje władz monetarnych o zamiarze utrzymania silnego złotego" - dodano.

Fitch spodziewa się, że inflacja będzie nadal obniżać dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu netto, niezależnie od wpływu rozwiązań zaproponowanych w tzw. tarczach antyinflacyjnych.

Choć formalnie tarcze antyinflacyjne mają zakończyć się w lipcu 2022 r., agencja zakłada ich przedłużenie do 2023 r. - biorąc pod uwagę wciąż wysokie oczekiwania inflacyjne i możliwe polityczne kalkulacje przed wyborami w drugiej połowie 2023 roku.

Fitch szacuje, że spadek dochodów państwa spowodowany Polskim Ładem wyniesie odpowiednio 0,4 pkt proc. PKB w 2022 r. i 0,3 pkt proc. PKB w 2023 r.

Fitch zakłada, że - w wyniku ostatnich inicjatyw rządu w zakresie polityki fiskalnej - deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (gg) w Polsce wzrośnie do 3,3 proc. PKB w 2022 r. W raporcie agencja podkreśliła, że choć polski rząd zakłada powrót do przestrzegania krajowych reguł fiskalnych w 2023 r., to zobowiązanie to może nie zmaterializować się, ze względu na rok wyborczy.

W ocenie Fitch, dług sektora instytucji rządowych i samorządowych brutto w relacji do PKB spadnie z 54,1 proc. na koniec 2021 r. do średnio 48,6 proc. w latach 2022-2023. Szacunki te uwzględniają pożyczki zaciągnięte przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju w związku z pandemią COVID-19.

Profil zadłużenia Polski nadal będzie wypadł niekorzystnie na tle innych państw z koszyka ratingowego

W ocenie Fitch, stosunki Polski z UE uległy pogorszeniu od czasu ostatniego przeglądu.

"O wyniku sporów w dużej mierze zadecyduje dynamika polityczna w Polsce. Zdaniem Fitch, biorąc pod uwagę wielkość dostępnej puli funduszy z unijnego Planu Odbudowy, Polska będzie dążyć do kompromisu z KE" - napisano w raporcie.

Pozytywne i negatywne scenariusze

Głównymi czynnikami, które mogą doprowadzić do podwyższenia ratingu są:

- konsolidacja fiskalna w średnim terminie, która prowadziłaby do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB;

- trwała poprawa w finansach zewnętrznych kraju, w tym dalszy spadek relacji długu zewnętrznego netto do PKB;

- trwały wzrost PKB, wspierający szybszą konwergencję dochodów do mediany państw z koszyka ratingowego "A", wspierany przez politykę makroekonomiczną, która nie doprowadzi do powstania ryzyka przegrzania gospodarki, na przykład do uporczywej, wysokiej inflacji, wysokiego deficytu na C/A lub powstania baniek na rynkach aktywów.

Wśród najważniejszych czynników, które mogłyby doprowadzić do obniżenia ratingu Fitch wymienia:

- trwały wzrost zadłużenia rządowego, na przykład ze względu na zbyt luźną politykę fiskalną, materializacja zobowiązań warunkowych lub osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego w średnim terminie;

- pogorszenie się standardów governance lub klimatu biznesowego, które odbiłoby się negatywnie na gospodarce.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: