Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Jerzy Bańka – Najważniejsze zmiany w otoczeniu prawnym

Aktualności / Multimedia

Jerzy Bańka – Wiceprezes Związku Banków Polskich: O zmieniającym się otoczeniu prawnym sektora bankowości spółdzielczej

Jerzy Bańka – Wiceprezes Związku Banków Polskich: O zmieniającym się otoczeniu prawnym sektora bankowości spółdzielczej

Najbardziej aktualne są ostatnie zmiany, dotyczące ograniczeń w egzekucji gospodarstw rolnych. Nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wprowadziło daleko idące ograniczenia, które w praktyce będą rzutowały na znaczną redukcję możliwości finansowania rolnictwa. Rolnicy – tak indywidualni, jak i większe gospodarstwa – będą miały poważne problemy w zakresie przedstawienia bankom kredytującym odpowiednich zabezpieczeń prawnych, które są wymagane ze względu na kwotę kredytu, ale wymagane także ze względu na przepisy prawa. Bank nie może udzielić kredytu bez odpowiedniego zabezpieczenia.Rozszerzenie ograniczeń spod egzekucji na grunty rolne, budynki używane produkcji rolnej, ale także na maszyny samobieżne, wyklucza w praktyce możliwość udzielania wysokich kredytów. Są to zmiany zbyt daleko idące, które nie były wcześniej sygnalizowane, stąd też Związek Banków Polskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów oraz Członków Komitetu Stabilności Finansowej o podjęcie w tej sprawie interwencji tak, aby dokonać odpowiedniej zmiany.

Inna kwestia związana jest z przyjętymi w 2016 roku zmianami do ustaw regulujących rynek obrotu ziemią. Chodzi o to, że zapisy, których celem było ograniczenie obrotu ziemią na rzecz cudzoziemców, ale też osób, które nie parają się rolnictwem, utrudniają możliwość zaspokojenia się banków w sytuacji wszczęcia postępowań egzekucyjnych. Bank nie może przyjąć za długi nieruchomości rolnych, nie może też ich przejąć w przypadku bezskutecznej egzekucji. To są sprawy, które także przedstawiliśmy w wystąpieniu skierowanym do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Rolnictwa.Jeszcze jedna kwestia to daleko idące zmiany regulacyjne, które idą w kierunku uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Mam na myśli projekt STIR i Split Payment – dotyczący podzielonej płatności podatku VAT. Na banki nałożone zostały daleko idące obowiązki przygotowania systemów informatycznych wspierających działanie tych systemów. To jest ogromny wysiłek inwestycyjny i organizacyjny. Polski sektor bankowy włączony już był na etapie prac przygotowawczych do tych projektów – jestem przekonany, że to wszystko zakończy się sukcesem i przyniesie wymierne korzyści dla całej gospodarki, dla wszystkich obywateli.

Rozmowa dostępna na kanale 
youtube
Udostępnij artykuł: