Franklin Templeton rozszerza ofertę

Finanse i gospodarka

Franklin Templeton Investments z przyjemnością ogłasza rozszerzenie gamy dostępnych klas tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa wybranych funduszy Franklin Templeton Investment Funds (FTIF). Ta zmiana zbiega się w czasie z rozszerzeniem wachlarza funduszy FTIF o Templeton Emerging Markets Bond Fund, Franklin Global High Income Bond Fund i Franklin Income Fund, które  są dostępne dla krajowych inwestorów od 15 marca 2016 r.

Franklin Templeton Investments z przyjemnością ogłasza rozszerzenie gamy dostępnych klas tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa wybranych funduszy Franklin Templeton Investment Funds (FTIF). Ta zmiana zbiega się w czasie z rozszerzeniem wachlarza funduszy FTIF o Templeton Emerging Markets Bond Fund, Franklin Global High Income Bond Fund i Franklin Income Fund, które  są dostępne dla krajowych inwestorów od 15 marca 2016 r.

Liczba dostępnych w Polsce funduszy zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV wzrasta tym samym do 96.

Dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa

Rozszerzenie gamy funduszy FTIF zapewnia inwestorom większy dostęp do tej oferty poprzez możliwość wykorzystania potencjału poszczególnych produktów, a w szczególności funduszy instrumentów o stałym dochodzie, w bardziej różnorodny sposób. Dochód generowany przez fundusze był dotychczas automatycznie reinwestowany bez żadnych kosztów po stronie inwestora, co zwykle prowadziło do zwiększenia wartości tytułu uczestnictwa i powiększenia zaangażowania inwestora w fundusz.

Po wprowadzeniu do oferty dywidendowych klas tytułów uczestnictwa, inwestor będzie otrzymywał część dochodu lub dywidendę co miesiąc lub co kwartał (w zależności od funduszu i warunków oferty), zyskując większą kontrolę nad dywidendą, którą będzie mógł traktować jako regularny dochód lub reinwestować.

"Dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa, które wprowadzamy na rynek, dają polskim inwestorom poszukującym źródeł regularnego dochodu możliwość zwiększenia elastyczności finansowej i dywersyfikacji inwestycji. To krok w kierunku zgodnym z naszymi działaniami zorientowanymi na ciągłe wprowadzanie innowacji na rynek w odpowiedzi na wymagania inwestorów" - powiedział Michał Staszkiewicz, członek zarządu Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Nowe klasy tytułów uczestnictwa będą oferowane w ramach trzech nowych na rynku funduszy SICAV oraz innych funduszy popularnych wśród polskich inwestorów. Ofertą objęte będą następujące fundusze (podano także informacje o częstotliwości wypłat dywidendy oraz walucie):

  • Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis) PLN-H1, N(Mdis) USD: tytuły uczestnictwa denominowane w złotych polskich lub dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na kwartał.
  • Franklin Euro High Yield Fund, A(Mdis)EUR: tytuły uczestnictwa denominowane w euro, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.
  • Franklin Global High Income Bond Fund, N(Mdis)USD: tytuły uczestnictwa denominowane w dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.
  • Franklin Income Fund, A(Mdis)USD: tytuły uczestnictwa denominowane w dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.
  • Templeton Asian Dividend Fund, A(Mdis)USD: tytuły uczestnictwa denominowane w dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.
  • Templeton Global Bond Fund, A(Mdis) EUR-H1, N(Mdis) USD: tytuły uczestnictwa denominowane w euro lub dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.
  • Templeton Global Total Return Fund, A(Mdis) USD: tytuły uczestnictwa denominowane w dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.

Nowe fundusze

W ramach wprowadzenia na rynek dywidendowych klas tytułów uczestnictwa, Franklin Templeton rozszerza jednocześnie ofertę swoich funduszy dostępnych na polskim rynku o trzy nowe strategie:

Fundusz Templeton Emerging Markets Bond Fund zarządzany przez dr. Michaela Hasenstaba, CIO w Templeton Global Macro, oraz Lauren Burakeis, zarządzającą portfelami inwestycyjnymi w Templeton Global Macro, ma na celu osiąganie maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji, na które składają się dochody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel obligacji i papierów dłużnych o stałym lub zmiennym dochodzie emitowanych przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z krajów rozwijających się i rynków wschodzących.

Fundusz Franklin Global High Income Bond Fund zarządzany jest z San Mateo w Kalifornii przez Patricię O’Connor i Betsy Hofman, zarządzające portfelami inwestycyjnymi z Franklin Templeton Fixed Income Group. Celem tego funduszu jest osiąganie wysokiego i zrównoważonego bieżącego dochodu poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel instrumentów o stałym wysokim dochodzie, w tym obligacji przedsiębiorstw i/lub emitentów rządowych o ratingu inwestycyjnym lub ratingu niższym niż inwestycyjny i/lub papierów, którym nie przyznano ratingów, z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Drugorzędnym celem Funduszu jest generowanie wzrostu wartości kapitału, w sposób zgodny z głównym celem inwestycyjnym.

Ostatnim z funduszy dodanych do oferty jest zrównoważony fundusz Franklin Income Fund zarządzany przez Edwarda Perksa, CIO w zespole Franklin Templeton Equity, Matta Quinlana, zarządzającego portfelami inwestycyjnymi z zespołu Franklin Equity Group, oraz Alexa Petersa, zarządzającego funduszami także z Franklin Equity Group. Celem funduszu jest generowanie jak najwyższych dochodów, przy jednoczesnym utrzymywaniu warunków dla wzrostu wartości kapitału, poprzez inwestowanie głównie w akcje oraz długoterminowe i krótkoterminowe papiery dłużne. Fundusz może inwestować do 25% swych aktywów netto w papiery spoza USA.

Franklin Templeton to jedna z pierwszych zagranicznych firm zarządzających aktywami w Polsce, obecna na rynku krajowym od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to otwarto oddział w Warszawie, dziś zatrudniający ponad 20 pracowników i koordynujący dystrybucję funduszy spółki SICAV Franklin Templeton zarejestrowanej w Luksemburgu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sukcesy organizacji na polskim rynku doprowadziły do utworzenia oddziału w Poznaniu w 2007 r., gdzie zatrudnionych jest dziś ponad 600 pracowników w 35 działach. Pod koniec 2015 r. nastąpił kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa wraz z otrzymaniem zezwolenia polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na utworzenie lokalnego podmiotu: Templeton Asset Management (Poland) TFI SA. Nowy podmiot prowadzi działalność organizacji w Polsce i oferuje na polskim rynku fundusze spółki SICAV zarejestrowanej w Luksemburgu, a od 3 marca 2016 r. także trzy lokalnie zarejestrowane subfundusze podlegające lokalnym regulacjom.

Źródło: Franklin Templeton Investments

Udostępnij artykuł: